Úmysly

Pondelok

06:45 rodičia Kerekoví,st. rodičia a Peter Kišac |
18:00 Július Mikuš |

Utorok

07:00 rodičia Kišacoví a sestra Emília |
09:00 Ján Sivčák |
10:30 za veriacich farnosti |
18:30 rodičia Francoví a sestra Marta |

Streda

06:45 manžel Ivan a rodičia z oboch strán a sestry |
08:00 za všetkých zosnulých |
16:30 na úmysel Svätého Otca |
18:00 svatka Lenka, Boženka |

Štvrtok

06:45 manžel Karol |
18:00 manžel Alino a rodičia z oboch strán |

Piatok

06:45 rodičia Valent a Jozefína Púchovskí, deti a nevesty |
18:00 rodičia Vranoví, st. rodičia a ostatná rodina |

Sobota

06:45 Pohrebná |
18:30 Július Cvopa |

Nedeľa

07:00 František a Júlia a syn Milan |
09:00 Július Humaj a rodičia z oboch strán |
10:30 za veriacich farnosti |
18:30 krstný otec Jozef a jeho syn Jozef |

Oznamy

Milodary na kostol : -Bohu známy z krstu -50,-€, Bohu známa-50,-€, Bohu známi z pohrebu -75,-€, zbierka na misie -1013,90-€, Bohu známy -200,-€. Za vaše dary srdečné Pán Boh zaplať.

– Upratovanie nášho chrámu má na starosti ruža pani Boženy Dudovej.

– Na budúci týždeň v utorok 1. novembra je slávnosť a prikázaný sviatok, Všetkých svätých. Je to deň pracovného pokoja. Sv. omše budú ako v nedeľu: 7.h., 9.h., 10,30.h. a 18,30.h.

– Pobožnosť na cintoríne za všetkých verných zosnulých bude v utorok 1.novembra popoludní o 15.h. na našom cintoríne Šípok s možnosťou získať odpustky.
– Spomienku na všetkých verných zosnulých je v stredu 2. novembra. Sv. omše budú ráno 6,45.h. a o 8.h. a poobede o 16,30.h. a 18.h.

Odpustky

Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých veriacich, nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha, môže získať úplné odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci.
Tieto odpustky možno získať od 12.h. 1.novembra do 24.h. 2.novembra. Taktiež pri nábožnej návšteve cintorína v oktáve od 1.novembra do 8.novembra možno získať odpustky dušiam v očistci, raz denne. Pri zachovaní potrebných podmienok ( Sv. spoveď, sv. prijímanie a vylúčenie pripútanosti k hriechu i všednému, a modlitba na úmysel Svätého Otca, najlepšie Otče náš, Zdravas Mária a Sláva… ).

-Prvý piatok v mesiaci je na budúci týždeň. Spovedáme ako zvyčajne. Nahláste nám prosím starých a chorých ľudí, ak je im potrebné sviatosti vyslúžiť doma. Sv. omša v Domove bude vo štvrtok o 10.h., v piatok v kaplnke u sestričiek o 16.h. Eucharistiu vyložíme k adorácii v piatok od 15.h. do 17,45 h. Adoráciu ukončíme požehnaním.

Prosíme o stretnutie birmovancov na budúcu sobotu o 17,30 h. v kostole.

V nedeľu pri sv. omši o 9.h. čakáme aj deti, ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie.

Na ekostol zostáva sv. omša v nedele o 10.30 h. a v určitej miere možností aj na mestskej káblovej televízii ako doteraz, t.z. v nedele o 10,30 h.


Pozvánky