Úmysly

Pondelok

06:45 | KRÁSNO
18:00 | KRÁSNO

Utorok

07:45 | KRÁSNO Prikázaný sviatok
09:30 | KALINOV
10:45 | KRÁSNO Dušičková pobožnosť 14:30

Streda

06:45 | KRÁSNO
17:00 | KALINOV
18:00 | KRÁSNO

Štvrtok

06:45 | KRÁSNO
18:00 | KRÁSNO Adorácia do 19:00

Piatok

06:45 | KRÁSNO
17:00 | KALINOV
18:00 | KRÁSNO Detská sv.omša

Sobota

07:00 | KRÁSNO
18:00 | KRÁSNO

Nedeľa

07:45 | KRÁSNO
09:30 | KALINOV
10:45 | KRÁSNO

Oznamy

1. Pripomíname vám, že v tomto mesiaci pri spoločnej verejnej modlitbe sv. ruženca môžeme za
obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Nezabúdajme na spoločnú modlitbu sv. ruženca aj
v našich rodinách
2. V utorok máme slávnosť Všetkých svätých. Sväté omše v tento deň budú ako v nedeľu. Srdečne
vás pozývame na dušičkovú pobožnosť, ktorá bude na cintoríne pri hlavnom kríži popoludní o 14:30.
3. Úplné odpustky, ktoré možno privlastniť len dušiam v očistci, možno získať v stredu 2. novembra
na dušičky nasledovne: Nábožná návšteva kostola, modlitba Otče náš a Verím v Boha. Okrem toho
sv. spoveď krátko pred tým, sv. prijímanie v ten deň a modlitba na úmysel sv. Otca. V dňoch od 1. do
8. novembra veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže
takisto získať úplné odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci raz za deň. Treba splniť aj
vyššie uvedené podmienky. Jedna sv. spoveď však stačí na všetky odpustky.
4. V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci november. Spovedať budeme už len pred sv. omšami.
5. V piatok večer o 18:00 pozývame všetky deti, najmä prvoprijímajúcich, na detskú sv. omšu.
6. Vzadu v kostole si môžete zakúpiť sviečku za nenarodené deti. Cena plastovej 1,- € a sklenenej 5,- €.
Viac informácií nájdete na stránke www.sviecka.forumzivota.sk.
7. Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za milodary na kostol. Nech Vám to náš dobrotivý Boh
mnohonásobne odmení.
8. Modlime sa za mier a pokoj vo svete.
9. Upratovanie a čistenie kostola: Krásno: čísla domov 841 – 870
Kalinov: v piatok po sv. omši


Pozvánky