Úmysly

Pondelok

06:15 + Verona | Humenné
12:00 ZBP Igor s rodinou | Humenné
18:00 ZBP Ingrid a Katarína, Jaroslav a Ľubica s rod. | Humenné

Utorok

07:30 + Paulína, Jozefína a + z rod. Vasiľová a Bezeková | Humenné
09:00 + Andrej, Anna, Juraj, Helena | Humenné
10:30 Za farnosť | odpust Humenné
18:00 + Pavol, Marta | Humenné
09:00 + Pavlína (1 výr.) | Brestov
08:00 + Anna, Andrej | Gruzovce
08:00 Za + z rod. Tkáčová, Pavelková | Slov. Volová
09:00 ZBP pre bohuznámu rodinu | Dubník

Streda

06:15 ZBP Jana s rodinou | Humenné
12:00 Za zosnulých | Humenné
18:00 Za zosnulých | Humenné
18:30 Za zosnulých | Brestov
16:30 Za zosnulých | Gruzovce
17:30 Za zosnulých | Slov. Volová
18:00 Za zosnulých | Dubník
07:30 Za zosnulých | NsP

Štvrtok

06:15 + Anna, Mária, Mária, Ján, Ján | Humenné
12:00 + Mária a Pavol | Humenné
18:00 ZBP Emília (60 r.) s rodinou | Humenné
18:45 EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA DO 20:00 | Humenné
17:00 Za + z rod. Kontuľová, Čerevková | Brestov
16:00 + Štefan | NsP

Piatok

06:15 + Anna, Ján, Gabriel, Andrej | Humenné
12:00 Za + z rod. Bovanová, Juščíková | Humenné
18:00 + Anna | Humenné
17:00 ZBP Patrik (18 r.) | Brestov
18:00 ZBP Katarína, Martin | Dubník
18:00 ... | Gruzovce
18:00 + Pavol, Za + z rod. Kuľhová a Nemtudová | Slov. Volová
16:00 Za + z rod. Fabianová | NsP

Sobota

07:00 Za odčinenie urážok Nepoškvrneného Srdca PM | Humenné
18:00 + Ján, Mária, Viliam s rodičmi | Humenné
08:00 Za ružencové bratstvo | Brestov
08:00 Za + z ružencového bratstva | Slov.Volová
07:30 + Jozef, Verona, Ján, Anna | NsP

Nedeľa

07:30 Za farnosť | Humenné
09:00 ZBP Anton (60 r.) s rodinou | Humenné latinská
10:30 Za ružencové bratstvo | Humenné
18:00 + Paraska a Demeter a ich zosnulé deti | Humenné
09:15 ZBP bohuznáma rodina | Brestov
08:00 + Štefan, Helena, Alžbeta,, Pavol | Gruzovce
10:30 + Mária a Pavol | Slov.Volová
09:00 + Michal, Anna, Michal | Dubník
10:30 Za členov RB | NsP

Oznamy

• HE: Bohuznámi venovali na kostol 100 €. Srdečné Pán Boh zaplať.
• V pondelok (31.10.) bude o 12:00 hod. sv. omša pre deti z našej farnosti. Po nej bude „Karneval
svätých“ pre všetkých, ktorí sa prihlásili.
• V utorok (1.11.) bude odpustová slávnosť Všetkých svätých, na ktorú vás srdečne pozývame.
Slávnostná sv. omša bude o 10:30 hod.
• NsP: V utorok (1.11.) na slávnosť Všetkých svätých v Nemocničnej kaplnke sv. omša NEBUDE!

• Dušičkové pobožnosti budú v utorok (1.11.) takto:

HUMENNÉ 15:00 pri hornom kríži na cintoríne, (v prípade nepriaznivého počasia v Dome smútku)
BRESTOV 14:30 na cintoríne
GRUZOVCE 14:30 na cintoríne
SLOV. VOLOVÁ 15:00 na cintoríne

• Odpustky pre duše v očistci: Kto v tento deň (2.11.) nábožne navštívi kostol alebo kaplnku
a pomodlí sa Otče náš a Verím v Boha, môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba
dušiam v očistci. Je potrebné splniť tri podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel
sv. Otca (Otčenáš, Zdravas ́, Sláva Otcu). Je potrebné vylúčiť náklonnosť k hriechu.
Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať
odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. do 8.novembra.
Chorí môžu získať tieto odpustky aj doma – pri modlitbe za zosnulých.
• HE: Fórum života už tradične organizuje kampaň „Sviečka za nenarodené deti“. Pozývame vás
preto 2. novembra zapáliť sviečku v oknách domov alebo na cintorínoch. Cieľom podujatia je
pripomenúť si všetky deti, ktoré sa nemohli narodiť. Kúpou sviečky podporíte činnosť a projekty
Fóra života. Sviečky si môžete zakúpiť vo farskom kostole v utorok na slávnosť Všetkých svätých pri
všetkých sv. omšiach.
• V stredu (3.11.) sa košický arcibiskup Mons. Bernard Bober dožíva 72 rokov. Pamätajme na neho
vo svojich modlitbách.
• Starým a chorým prídeme vyslúžiť sviatosť zmierenia a Eucharistiu v piatok (4.11.) od 8:00 hod.
• Sv. spoveď pred Dušičkami a pred prvým piatkom ponúkame ešte v pondelok takto:

Humenné Pondelok 10:30 – 12:00

Gruzovce Pondelok od 16:45

Slov. Volová Pondelok od 17:00

Brestov Pondelok od 17:45

Farská kancelária bude počas týždňa zatvorená.


Pozvánky