Úmysly

Pondelok

17:00 | Práznovce
18:00 | Bošany

Utorok

07:00 | Bošany
08:30 | Práznovce
10:00 | Krnča
14:00 | Baštín
10:00 | Bošany

Streda

07:00 | Bošany
18:00 | Bošany
16:30 | Práznovce
18:00 | Krnča

Štvrtok

18:00 | Bošany
17:00 | Krnča

Piatok

07:00 | Bošany
18:00 | Bošany
16:30 | Krnča
16:30 | Práznovce

Sobota

07:00 | Bošany
18:00 | Bošany

Nedeľa

07:00 | Bošany
08:30 | Práznovce
10:00 | Krnča
10:00 | Bošany

Oznamy

Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých veriacich nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodli sa Otče náš a Verím v Boha, môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem toho sa žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitbu na úmysel Sv. Otca (Otče náš, Zdravas a Sláva ). Taktiež treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu.


Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a pomodlí sa za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci. Odpustky možno získať raz denne od 1. do 8. novembra.


V sobotu 5. novembra t.r. večernou sv. omšou, ktorú bude celebrovať Don Andrej Kňaze, začne duchovná obnova farnosti. Budúcu nedeľu 6. novembra sv. omše v Bošanoch bude celebrovať Mons. Štefan Vallo, veľprepošt nitrianskej kapituly. Pri sv. omši o 7:00 hod. požehná obnovený svätostánok. Duchovná obnova bude prebiehať každý deň vo farskom kostole do 13. novembra t.r. Témou duchovnej obnovy budú jednotlivé sviatosti. Podrobný program duchovnej obnovy nájdete na nástenke, internetovej stránke našej farnosti a na bulletinoch, ktoré sú k dispozícii na novinovom stolíku.


Budúcu nedeľu je pri svätých omšiach pravidelná mesačná zbierka na potreby farnosti a kostola. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.


Ďakujeme vám za modlitby, obety i milodary, ktorými zveľaďujete našu farnosť.


Pozvánky