Úmysly

Pondelok

06:00 + Ján, Katarína a Jozef (D) | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
14:30 + František Adler (M) | DOMOV PRE SENIOROV - Kaplnka sv. Joachima a Anny
17:00 + Ján (1. výr.) (L) | KOSTOL SV. PETRA A PAVLA
18:30 Za zdravie a BP pre Máriu (M) | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Utorok

06:00 + Alžbeta (1. výr.) (L) | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
18:30 Poď. Jozefa a Moniky za 25 r. manž. (M) | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
16:00 + František Krochta (M) | NEMOCNICA - Kaplnka sv. Alžbety

Streda

06:30 Na úmysel celebranta (D) | KOSTOL SV. PETRA A PAVLA
07:30 Na úmysel celebranta | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
08:30 Na úmysel celebranta (D) | KOSTOL SV. PETRA A PAVLA
10:30 Na úmysel celebranta (D) | KOSTOL SV. PETRA A PAVLA
10:30 Za farníkov (L) | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
09:00 Na úmysel celebranta (M) | DOMOV PRE SENIOROV - Kaplnka sv. Joachima a Anny
09:00 Na úmysel celebranta (G) | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
11:00 Na úmysel celebranta (G) | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
18:30 Na úmysel celebranta (M) | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Štvrtok

06:00 Na úmysel celebranta (G) | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
08:00 Na úmysel celebranta (L) | KOSTOL SV. PETRA A PAVLA
17:00 Na úmysel celebranta (M) | KOSTOL SV. PETRA A PAVLA
17:00 Na úmysel celebranta (G) | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
18:30 Na úmysel celebranta (D) | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Piatok

06:00 Zosnulí biskupi, kňazi a bohuzasvätení (M) | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
14:30 + Anna Vanická (5. výr.) (G) | DOMOV PRE SENIOROV - Kaplnka sv. Joachima a Anny
17:00 + Mária, Ondrej a Vincent (L) | KOSTOL SV. PETRA A PAVLA
18:30 + Pavlína, Michal, Pavlína a Jozef (D) | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
18:30 + Miroslav Lebek (L) | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa

Sobota

06:30 + Vasiľ Haľama (1. výr.) (M) | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
18:30 Za zdr. a BP pre Katarínu, Mareka a Vanesu (G) | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Nedeľa

06:30 + Marián Belejík (D) | KOSTOL SV. PETRA A PAVLA
07:30 Za BP a zdravie pre Danku (L) | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
08:30 + František Nemec (10. výr.) (D) | KOSTOL SV. PETRA A PAVLA
10:30 + Mária (30. deň) a Imrich Ráczovci (D) | KOSTOL SV. PETRA A PAVLA
10:30 + Michal Repka (4. výr.) (L) | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
18:30 Poďakovanie za 70 r. života Marty (M) | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
09:00 Zosnulí z rod. Dunkovej (G) | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
11:00 + Paulína a Ján (G) | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
09:00 (gr.-kat.) | DOMOV PRE SENIOROV - Kaplnka sv. Joachima a Anny
16:00 + Martina Kormaníková (rím.-kat.) (M) | NEMOCNICA - Kaplnka sv. Alžbety

Oznamy

XXX. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – A – 29. október 2023

FARSKÉ OZNAMY (30. október – 5. november 2023)

LITURGICKÝ KALENDÁR

UT  31.10.   Večer: z nasledujúcej slávnosti

ST   1.11.    Slávnosť Všetkých svätých – prikázaný sviatok (v kancelárii nestránkový deň)

ŠT   2.11.    Spomienka na všetkých zosnulých veriacich – Dušičky / Prvý štvrtok – deň modlitieb za duchovné povolania

PI   3.11.    Prvý piatok (v kancelárii nestránkový deň)

SO  4.11.   Sv. Karol Boromejský, biskup (spomienka); Prvá sobota – Fatimská pobožnosť začne o 6.30

NE  5.11.    XXXI. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – A

FARSKÉ OZNAMY

Poďakovanie otca biskupa Františka všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a priebehu biskupskej vysviacky (list na nástenke a stránke farnosti).

Sviatosť zmierenia pred prvým piatkom (okrem stredy a štvrtka):

  • Farský kostol sv. Mikuláša: pondelok, utorok a piatok 1⁄2 hod. pred rannou svätou omšou; pondelok od 18.00; utorok a piatok od 16.30;
  • Kostol sv. Petra a Pavla: pondelok od 15.30
  • Domov pre seniorov: pondelok o 8.30;
  • Návšteva chorých: piatok, ak by niekto nemohol alebo si neprial, nech nám to zahlási (v kancelárii nestránkový deň).

Úplné odpustky pre duše v očistci:

  1. Veriaci, ktorý v deň spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa: Otče náš a Verím v Boha, môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa (teda od 12. hodiny 1. novembra do 24. hodiny 2. novembra) + 3 podmienky: spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca. Okrem toho, ako vo všeobecnosti, treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť ku hriechu, aj všednému.
  2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. do 8.XI. + 3 podmienky ako v prvom prípade.

Pobožnosti na cintorínoch za duše v očistci v stredu na slávnosť Všetkých svätých:

  • 14,00 Starý cintorín;
  • 14,00 Podsadek
  • 14,00 Nový cintorín – svätá liturgia s panychídou

Vo štvrtok 2. novembra sa môžeme aj zapojiť do modlitieb, ktoré budú prednesené na Starom cintoríne pri pamätníku pre nenarodené deti, v sprievode za život pôjdeme s kňazom vo štvrtok od Kostola sv. Petra a Pavla na Starý cintorín po skončení svätej omše so začiatkom o 17.00.

Krypta Farského kostola (pod sakristiou) bude otvorená pre súkromnú modlitbu od 1. do 8. novembra v čase 8.00 – 18.00. Žiadame v krypte správať sa pietne, nezapaľovať žiadne sviečky ani niečo podobné.

Modlitby otcov: pondelok v Kostole sv. Petra a Pavla po skončení svätej omše.

Biblické stretnutie (Lectio divina): utorok vo Farskom kostole po skončení večernej svätej omše.

Svätá omša za účasti detí: štvrtok o 17.00. Animátori zo svätých omší za účasti detí pozývajú všetky deti na nácvik piesní, každý štvrtok o 15.00 v budove Cirkevnej školy, potom spoločne s animátormi prídu na svätú omšu.

Svätá omša za účasti mládeže: piatok o 18.30.

Adorácia: prvopiatková na záver večerných svätých omší.

Krstná náuka: sobota o 8.00 v Kostole sv. Petra a Pavla.

Tlmočíme pozvanie nášho diecézneho biskupa Františka: „Nedeľa Krista Kráľa je Svetovým dňom mládeže. V našej diecéze ho chceme sláviť na dekanátnych stretnutiach v sobotu 25. novembra 2023 vo farských kostoloch na týchto miestach: Spišská Nová Ves, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Trstená, Ružomberok. Začne vždy svätou omšou o 10.00. Drahí kňazi, prosím vás, v mojom mene osobne pozvite mladých ľudí vo svojej farnosti a poďte spolu s nimi na tieto stretnutia. Kráčajme spoločne, nech aj takto pocítia záujem a starosť Cirkvi o nich.“ Mons. František Trstenský, diecézny biskup.

Oznamujeme členom Spolku sv. Vojtecha, že si môžu prevziať Pútnik svätovojtešský na rok 2024, podielovú knihu a DVD, a to od 23. októbra do 16. novembra, od pondelka do piatku po skončení večerných svätých omší. Zároveň je možné zaplatiť členský príspevok 10,-€.

Nové číslo časopisu Ostaňte v láske (2,50 €).

Upratovanie Kostola sv. Petra a Pavla: piatok po skončení svätej omše; upratovanie Farského kostola sv. Mikuláša: sobota po skončení rannej svätej omše a v obidvoch kostoloch priebežne počas týždňa. Prosíme o zapojenie sa do tejto služby a ďakujeme za doterajšiu pomoc.

Milodary pre opravy Farského kostola: bohuznáma rodina 100,-€; birmovanci a ich rodičia 472,-€; z pohrebu Milana Pavlovského 100,-€; z pohrebu Imricha Rácza 100,-€; z pohrebu Jozefa Dzedzinu 150,-€; Jozef 30,-€; z krstu Liama Andreja Dinisa 50,-€; z krstu Daniela Lacka 50,-€; novomanželia Šimon a Veronika Reľovskí 150, -€                – úprimná vďaka

Minulú nedeľu bola pri svätých omšiach zbierka na misie. Vyzbieralo sa celkovo 4 374,86 €, z toho v Podsadku 368,42 €. Všetkým darcom vyslovujeme v mene misionárov vrúcne poďakovanie za štedrosť.

Na budúcu nedeľu pri svätých omšiach bude zbierka pre opravy Farského kostola (v Podsadku pre opravy Filiálneho kostola). Všetkým darcom vrúcne ďakujeme za milodary.

OHLÁŠKY

Spracúvanie osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike sa vykonáva v súlade s aktuálne platnou právnou úpravou, najmä Zákonom 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Preto v ohláškach môžeme uvádzať iba meno, priezvisko a bydlisko.

Martin Zuber, bývajúci v Starej Ľubovni a Martina Jendrichovská, bývajúca v Novej Ľubovni (3.x); Roman Štancel, bývajúci v Starej Ľubovni a Michaela Gorejová, bývajúca v Ruskove (3.x); ROMAN VNENČÁK, bývajúci v Starej Ľubovni a ALICA BEDNARČÍKOVÁ, bývajúca v Starej Ľubovni (1.x); Marián SENKO, bývajúci v Bratislave a LUCIA SALAMONOVÁ, bývajúca v Starej Ľubovni (1.x).

Kto by vedel o nejakej manželskej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to oznámi na Farskom úrade. Zároveň zverujeme týchto snúbencov do vašich modlitieb.

Odkaz na zdrojovú stránku: http://www.rkfarnost-sl.sk/oznamy.html/

Pozvánky