Úmysly

Pondelok

06:00 + Štefánia Boorová | Fk
12:00 + Dalibor a Jolana Batanová | Fk
18:00 + Vladimír Kytaš | Fk
18:30 za ZBP pre Rastislava a Alžbetu | Br

Utorok

06:00 + Karol Gorčák | Fk
12:00 za ZBP pre Máriu Lehockú | Fk
18:00 ZBP Adam, Robko, Róbert Lepeta | Fk
18:30 + František Šutvaj | Br

Streda

06:00 + Milan | Fk
09:00 za ZBP pre rodinu Kataríny Janotíkovej | Fk
11:00 za veriacich | Fk
14:45 + rodičia Terézia a Ladislav Haluška | Fk
07:45 + Ján Sivák | Br
10:00 za spásu duše zomrelého syna Mariána | Br
18:30 | Br
09:15 za ZBP pre Jozefa a jeho rodinu | Vk
16:00 + Matej, Anna, Ján | Ns

Štvrtok

06:00 + Stanislav Bernolák | Fk
12:00 + Milan, Mária, Jozefína, Alžbeta Gaško | Fk
14:45 + kňaz Ladislav Stromček | Fk
18:00 + František a Terézia Martvoňoví | Fk
16:00 + starí rodičia | Br
18:30 + Anton a Elena Medveckí | Br
17:00 + Agnesa a Jozef Valenčák | Vk
16:00 + František, Peter, Jozef | Ns

Piatok

06:00 + Karol a Anna | Fk
12:00 + Monika, Emil, Milan Jurák | Fk
18:00 ZBP brat Ján a sestra Monika s rodinami | Fk
18:30 za členov ruže sv. Dominika | Br
17:00 + Matej, Terézia, Žofia | VK

Sobota

06:30 za ZBP Marty Grešovej | Fk
18:00 + Janka, Drahuša, Vlado, Irma a Mária | Fk
07:00 za lásku pre Mirka a Gabiku | Br

Nedeľa

06:30 poďakovanie Bohu za 75 rokov života Anny | Fk
09:00 poďakovanie Pánu Bohu za 40 rokov spoločného života | Fk
11:00 za veriacich | Fk
14:45 + Anna, František, Miroslav Garaj | Fk
07:45 + Peter Began | Br
10:00 za ZBP a dar viery pre Vladimíra, Dagmar a Mateja | Br
18:30 | Br
09:15 + Mária, Viera | VK
16:00 ZBP pre rodinu Oravcovú | Ns

Oznamy

TRIDSIATA NEDEĽA
– V stredu slávime slávnosť Všetkých svätých. Sväté omše v našej farnosti budú
ako v nedeľu. Popoludní o 14:00 hod. bude pobožnosť na Starom cintoríne aj na
Novom cintoríne. Vo Vyšnom Kubíne bude pobožnosť hneď po svätej omši.
– Vo štvrtok máme Spomienku na všetkých zosnulých veriacich. Sväté omše
budú v našej farnosti takto: Fk: 06:00, 12:00, 14:45, 18:00 hod., Br: 16:00, 18:30
hod.,
Vk: 17:00 hod., Ns: 16:00 hod. Detská svätá omša vo štvrtok nebude.
– V utorok rodina Tretieho rádu sv. Františka privíta Jasličky. Je známe, že
tradíciu jasličiek zaviedol sv. František pred 800 rokmi. Pri tejto príležitosti sa
počas 9 dní bude modliť deviatnik.
– V tomto týždni budú sväté omše v nemocnici v stredu a vo štvrtok o 16:00
hod.
– V mesiaci november je možnosť získať úplné odpustky dvoma spôsobmi:
1. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých veriacich (02.11.)
nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Otče náš a Verím v Boha,
môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci.
Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa (01.11.) až do
polnoci určeného dňa (02.11.).
2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za
zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci
od 1. do 8. novembra. Pre získanie odpustkov je potrebné splniť tri podmienky:
svätá spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca. Okrem toho
je potrebné vylúčiť akúkoľvek pripútanosť ku hriechu, aj všednému.
– Pozývame vás v čase okolo 2. novembra k modlitbe a k zapáleniu sviečky za
nenarodené deti na cintorínoch alebo pri pamätníkoch nenarodeným deťom.
Viac informácií na plagáte.
– Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme ešte v pondelok
a utorok vo farskom kostole aj v kostole na Brezovci od 16:00 hod. do svätej
omše.
– Chorých v našej farnosti navštívime tento týždeň v piatok dopoludnia.
– V tomto týždni štvrtková adorácia nebude; ale je možnosť zúčastniť sa
pobožnosti na starom cintoríne vždy po večernej sv. omši, ktorá je vo farskom
kostole.
– V sobotu je Fatimská sobota. Začneme ráno o 07:00 hod. v kostole na Brezovci
modlitbou posvätného ruženca. Nasleduje svätá omša, ktorá bude zakončená
Eucharistickou adoráciou. Sviatosť oltárna bude vyložená vo Fatimskej kaplnke
do 15:00 hodiny.
– V sobotu 04.11.2023 budú náuky. Krstná náuka bude v Pastoračnom centre
(vzadu za farským úradom) a sobášna na farskom úrade so začiatkom o 8:00
hod.
– Sviatosť krstu budeme vysluhovať v nedeľu 05.11.2023 pri sv. omši o 11:00
hod. vo farskom kostole.
– Upratovanie kostola vo Vyšnom Kubíne rodina Mešková.

Odkaz na zdrojovú stránku: http://www.rkcdolnykubin.sk

Pozvánky