Úmysly

Pondelok

06:00 za členov ruže sv, Anny | Fk
12:00 + František | Fk
18:00 + Agneša, Michal, Jozef, Jarko Záhorových | Fk
18:30 + Miroslav Kastelovič | Br
07:45 na úmysel | CSŠ

Utorok

06:00 za + z rodiny Romančíkovej | Fk
12:00 za rodinu Bielikovú | Fk
18:00 za zdravie celej rodiny Jaroslava Záhoru | Fk
18:30 za ZBP pre rodinu Flajsovú | Br
16:00 za Božiu pomoc pre rodinu Kručayovú | Ns

Streda

06:00 za vieru a Boží dotyk pre manžela | Fk
12:00 poďakovanie a BP za 40 rokov manželstva | Fk
18:00 + Juraj Paluga | Fk
18:30 + Anna, Anton, Vladimír Pukunčíkových | Br
07:45 za ZBP pre syna a jeho rodinu | CSČ

Štvrtok

06:00 + Štefan Vojtek | Fk
12:00 + Jozef Krasňan | Fk
18:00 ZBP Annu Skvašíkovú a Vladimíra Drobula | Fk
17:00 + Dávid, Jozef, Ján, Eleonóra | Br
16:00 za Božiu pomoc pre r. Kurhajcovú | Ns

Piatok

06:00 za veriacich | Fk
12:00 za členov ruže sv.Petra | Fk
18:00 ZBP pre Martina - 5é rokov | Fk
17:00 + Vladimír, Ivan, Ján Degan | Br
17:00 poďakovanie za 17 rokov rehoľného života | VK

Sobota

06:30 poďakovanie za 50 rokov manželstva (Dominik a Mária) | Fk
18:00 + z rodiny Palugovej a Ťasnochovej | Fk
07:00 + z rod. Orolímovej | Br

Nedeľa

06:30 + z rodiny Michala a Eleny Lauričíkovej | Fk
09:00 poďakovanie za dar života pre manželov Ľubicu a Petra Pňačkových | Fk
11:00 poďakovanie za dar života Marte a Jozefovi | Fk
14:45 + Vladimír Kytaš | Fk
07:45 + Ján | Br
10:00 poďakovanie za 75 rokov života Stanislavy | Br
18:30 | Br
09:15 + Anton, Jozef, Janka | VK
16:00 + Štefan Martvoň | Ns

Oznamy

TRIDSIATA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK
– Dnes po svätých omšiach je aj v našej farnosti zbierka na misie.
Tento rok je na Slovensku venovaná farnostiam v Kambodži, ktoré sa
starajú o zdravotne postihnutých ľudí. Svojím príspevkom dávate
trpiacim nádej a pomáhate im žiť lepší život. Za vaše milodary
srdečné Pán Boh zaplať.
– Dnes pozývame vás na MISIJNÝ RUŽENEC detí, mladých a rodín do
kostola na Brezovec o 15:00 hod.
– V pondelok budeme na Cirkevnej škole sláviť odpustovú slávnosť
Sv. Jána Pavla II. Svätá omša bude o 7:45 hod.
– Počas nasledujúceho týždňa budeme spovedať namiesto
prvopiatkového týždňa, a zároveň aj ako prípravu pred Slávnosťou
Všetkých Svätých a dušičkami. Spovedať budeme ráno pred a počas
sv. omše a okrem toho:
FARSKÝ KOSTOL – v pondelok, stredu, piatok od 16:00 hod.
BREZOVEC – v utorok od 16:00 a vo štvrtok od 15:00 hod.
VYŠNÝ KUBÍN – v piatok od 16:00 hod.

– Vo štvrtok po sv. omši bude vo farskom kostole Adorácia, o jej
prípravu prosíme Terciárov.
-Z dôvodu jesenných prázdnin v piatok mládežnícka svätá omša
nebude.
-V noci z 29.10. na 30.10.2022 (sobota – nedeľa) sa mení čas. O 3:00
hod. letného času posúvame hodiny na 2:00 hodinu
stredoeurópskeho času.
– Upratovanie kostola vo VK: rod. Bystrianska.


Pozvánky