Úmysly

Pondelok

06:00 + Ján, Žofia a Milan | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
14:30 Za zdravie a BP pre Emila | Kaplnka v Domove pre seniorov
17:00 + Júlia a Jozef Hvolkovci | Kostol sv. Petra a Pavla
18:30 + Pavol Basar (20. výr.) | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Utorok

06:00 + Jozef | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
16:00 Za zdr. a BP pre Teréziu a rod. Pompovú | Nemocnica – kaplnka
17:00 + Johanna a Jozef Nízki | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
18:30 Za zdravie a BP pre Martu a Alžbetu | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Streda

06:00 Zosnulí z rodiny Muchovej | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
14:30 Za zdr. a BP Janky, Jozefa a Tomáša s rod. | Kaplnka v Domove pre seniorov
17:00 Za BP a zdravie pre Jozefa a Máriu (50 r.) | Kostol sv. Petra a Pavla
17:00 Na úmysel celebranta | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa

Štvrtok

06:00 + Ditrich | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
17:00 + Jozef a Mária | Kostol sv. Petra a Pavla
18:30 Za zdravie a BP pre Petra s rodinou | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Piatok

06:00 + Štefan a Žofia Kocunovci | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
14:30 + Štefan, Mikuláš a Mária | Kaplnka v Domove pre seniorov
17:00 + Anton a Anna | Kostol sv. Petra a Pavla
18:30 + Ján a Emília Jesenskí | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Sobota

06:30 Za zdravie a BP pre Jána | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
18:30 + Miloslav a Irena Novákovci | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Nedeľa

06:30 Na úmysel celebranta | Kostol sv. Petra a Pavla
07:30 Za zdravie a BP pre Jozefa (50 r.) | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
08:30 Za zdravie a BP pre Ota (50 r.) | Kostol sv. Petra a Pavla
10:30 Za zdr. a BP pre rod. Pavla, Michala a Tibora | Kostol sv. Petra a Pavla
10:30 + Margita Lukáčová (1. výr.) | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
18:30 Za BP a zdr. pre Máriu (60 r.) s rod. | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
09:00 Poďakovanie Márie za 60 r. života | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
11:00 Na úmysel celebranta | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
09:00 + Magdaléna Jasovská (rím.-kat.) | Kaplnka v Domove pre seniorov
16:00 (gr.-kat.) | Nemocnica – kaplnka

Oznamy

III. PÔSTNA NEDEĽA – A – 12. marec 2023 – FARSKÉ OZNAMY (13. – 19. marec 2023)

 

Dnes bude pobožnosť Krížovej cesty vo Farskom kostole (aj v Podsadku) o 15.00.

LITURGICKÝ KALENDÁR

NE 19.3. IV. PÔSTNA NEDEĽA (NEDEĽA RADOSTI) – A (možno použiť ružovú farbu, ozdobiť oltár kvetmi a hrať na organe a iných hudobných nástrojoch)

 V pondelok 13. marca je výročný deň zvolenia pápeža Františka (2013). Pamätajme na neho vo svojich modlitbách.

Modlitby otcov: pondelok v Kostole sv. Petra a Pavla po skončení svätej omše.

Pobožnosť Krížovej cesty v nasledujúcom týždni: v Kostole sv. Petra a Pavla v piatok o 16.30 a v nedeľu o 15.00; vo Farskom kostole v piatok o 18.00; v Podsadku v nedeľu o 15.00.

Adorácia: streda v Kostole sv. Petra a Pavla; štvrtok vo Farskom kostole.

Svätá omša za účasti detí: štvrtok o 17.00, nácvik spevokolu detí nebude.

Svätá omša za účasti mládeže a birmovancov: piatok o 18.30 vo Farskom kostole.

Svätá omša za účasti rodín: nedeľa 19. marca o 10.30 v Kostole sv. Petra a Pavla.

Pristupovanie k sv. prijímaniu: prosíme, aby tí, ktorí pristupujú k sv. prijímaniu cez strednú uličku vo Farskom kostole a v Kostole sv. Petra a Pavla, pristupovali v dvojrade, tak ako pred pandémiou. Ďakujeme.

Novéna k sv. Jozefovi: od 11. marca podľa programu na nástenke.

Upratovanie Kostola sv. Petra a Pavla: piatok po skončení svätej omše.

Upratovanie Farského kostola sv. Mikuláša: sobota po skončení rannej svätej omše; a v obidvoch kostoloch priebežne počas týždňa (rohože,…). Prosíme o zapojenie sa do tejto služby a ďakujeme za doterajšiu pomoc.

Krstná náuka: sobota o 8.00 v Kostole sv. Petra a Pavla; predmanželská príprava podľa rozpisu v sobotu o 10.00 v Kostole sv. Petra a Pavla.

Možnosť darovať 2 % z odvedených daní (tlačivá na vyplnenie sú v kostoloch na stolíkoch).

Milodary pre opravy Farského kostola: Janka 20,-€; bohuznáma 20,-€; Pavol 100,-€; Viera 100,-€; z pohrebu Ladislava Farkaša 200,-€; bohuznáma 500,-€; bohuznámy 50,-€; Mária 100,-€; z pohrebu Milana Lukáča 750,-€; Mária 100,-€; bohuznáma 100,-€; z krstu Michala Malasta 30,-€

Milodary pre opravy Filiálneho kostola: bohuznáma 5,-€; bohuznáma 15,-€; Mária 50,-€ – úprimná vďaka.

Minulú nedeľu bola pri svätých omšiach zbierka pre opravy našich kostolov. Vyzbieralo sa pre Farský kostol 7 265,12 € a pre Filiálny kostol 736,20 €. Zbierky s milodarmi tvoria sumu: Filiálny kostol 40 370,18 € a Farský kostol sme v mínuse 18 519,66 €. Všetkým darcom vyslovujeme vrúcne poďakovanie za štedrosť a prosíme o modlitby, aby Pán požehnal toto dielo.

Odkaz na zdrojovú stránku: http://www.rkfarnost-sl.sk/oznamy.html/

Pozvánky