Úmysly

Pondelok

06:30 za + Rudolfa, Máriu, členov rodiny Hazalovej a Korošíkovej |
17:30 za + Rudolfa, Rozáliu, Oľgu, Mariána, Karla, Marcelu, Margitu, Jána, Elenu, Jozefa, Antona a Jozefa |

Utorok

06:30 za + členov rodiny Fukovej, Krajčovej a Bielikovej |
17:30 za + Jozefa |

Streda

06:30 za + Jozefínu, Michala, Máriu a Štefana |
17:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre členov rodiny, za + Ivana a Štefániu |

Štvrtok

06:30 za + Olivera, Máriu, Františka Sobolčíkových, Annu a Vojtecha Gajdošíkových |
17:30 za + Karola, Gabrielu, starých rodičov a členov rodiny |

Piatok

08:30 za Boží ľud a za Czš |
17:30 za + Annu, Františka a Eduarda |

Sobota

06:30 za + Jozefa, Vilmu, Jána, Františka a Júliu |
18:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Máriu a jej deti s rodinami | s platnosťou na nedeľu

Nedeľa

07:00 za + Veroniku Rindošovú | 4. pôstna nedeľa
08:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Máriu, Jozefa, Miladu, Ivana a členov rodiny | 4. pôstna nedeľa
10:00 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Evu a členov rodiny | 4. pôstna nedeľa
18:30 za + Jozefa | 4. pôstna nedeľa

Oznamy

3.pôstna nedeľa – 12. marca 2023

V liturgickom týždni budeme sláviť:

4.pôstnu nedeľu, ktorej názov je Laetare, podľa úvodnej omšovej antifóny Laetare Ierusalem – „Raduj sa, Jeruzalem“. Prvá nedeľu po strede pôstu vyjadruje nádej na spásu a povzbudenie v období pokánia. Liturgická farba môže byť okrem fialovej aj ružová.

Detská sv. omša: bude slávená v pondelok o 17.30 vo farskom kostole.

Sv. omša v Streženiciach: bude slávená v pondelok o 18.30.

Duchovná obnova pedagógov Czš a Mš: bude v utorok. Prednáška na tému „Jazdci Apokalypsy“ začne o 14.30. Po nej bude nasledovať sv. omša o 15.00. Duchovný program pre pedagógov je prístupný pre každého, kto sa chce zúčastniť. Sv. omše ráno i večer zostávajú v pôvodnom čase podľa rozpisu sv. omší v tabuľke.

Formačné stretnutie saleziánov – spolupracovníkov: bude v utorok popoludní pod vedením dona Štefana Walnera, ktorý bude celebrantom večernej sv. omše.

Sv. omša v piatok za účasti žiakov a pedagógov Czš: bude o 8.30, je to jediná sv. omša ráno.

Birmovanci: budú mať stretnutie v piatok so začiatkom sv. omše o 17.30, katechézou v kostole a prácou v skupinkách do 19.00.

Pobožnosť krížovej cesty v pôstnom období bude:

  • vo farskom kostole: v utorok, v piatok po rannej sv. omši a o 16.45, v nedeľu o 15.00;
  • vo filiálnom kostole: v nedeľu o 14.00, v piatok o 18.00, pobožnosti predchádza modlitba sv. ruženca.

Ružencové bratstvo: bude mať fatimské večeradlo v 13. deň tohto mesiaca hodinu pred sv. omšou.

Chorých k spovedaniu pred Veľkou nocou: je možné prihlásiť v sakristii do 24. marca. Uveďte meno, priezvisko, presnú adresu a telefónny kontakt chorého, alebo kontaktnej osoby. Chorých, ktorí pristupujú k sv. spovedi každý prvý piatok, neprihlasujte.

Občianske združenie katRande: organizuje večer pre nezadaných katolíkov 21. marca v Centre pre rodinu v Trenčíne, viac info vo výveske.

Varovanie polície: na podvod seniorov si môžete prečítať na webe farnosti.

Zbierka na kostol: je dnes, Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu podporovať cirkevné ustanovizne.

Zbierka na dlh farnosti za novostavbu materskej školy: bude na budúcu nedeľu, Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu podieľať sa i takýmto spôsobom na ľudskej a duchovnej formácií detí.

Kvetinárky: vyjadrujú poďakovanie všetkým ktorí prispievajú na výzdobu kostola, príspevky slúžia na kúpenie výlučne živých kvetov, ktorými je farský chrám a sochy Panny Márie vyzdobený. Pán Boh odplať a požehnaj milodarcom a našim kvetinárkam, že sa neustále starajú o výzdobu chrámu čerstvými živými kvetmi, ďakujeme všetkým, ktorí prinesú živé, čerstvé kvety z osláv, alebo smútočných zhromaždení, čo je tiež veľkou pomocou pre naše kvetinárky, ktoré z podarovaných živých kvetov dokážu urobiť peknú výzdobu.

Upratovanie kostola: v budúcom týždni zabezpečuje skupina č. 6, Pán Boh odplať a požehnaj ich snahu a úsilie.

Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary.

Odkaz na zdrojovú stránku: http://www.puchov.fara.sk/oznamy/

Pozvánky