Úmysly

Pondelok

06:00 Za BP v chorobe pre Petra, Omirosa a Helena | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
13:00 + Dušan Diňa - pohrebná NC | Kostol sv. Petra a Pavla
14:30 + Mária | Kaplnka v Domove pre seniorov
17:00 + Terézia, Ján a Štefan | Kostol sv. Petra a Pavla
18:30 + Anna, Štefan a Helena Virostkovci | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Utorok

06:00 + Štefan Gurega | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
06:50 Na úmysel celebranta | ZŠ s MŠ a CG
16:00 + Jozef, Mária, Ondrej a Pavol Kupeckí | Nemocnica – kaplnka
17:00 + Eva | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
18:30 + Štefan a Mária Fedorekovci | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Streda

06:00 Poďakovanie za misie a misionárov | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
14:30 + Anna, Jozef, Ján a Mária | Kaplnka v Domove pre seniorov
17:00 + Pavol a Štefan | Kostol sv. Petra a Pavla
17:00 + Pavol Porčogoš (30. deň) | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa

Štvrtok

06:00 + Mikuláš a Mária Iľkovičovci | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
17:00 + Viktor, Ondrej, Petronela a Štefan | Kostol sv. Petra a Pavla
18:30 + Ján, Michal, Elena a Peter | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Piatok

06:00 Poďakovanie za 50 r. manželstva | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
09:00 Za zdr. a BP pre Petra, Martinu, Petra a Juraja | Kaplnka v Domove pre seniorov
17:00 + František | Kostol sv. Petra a Pavla
18:30 + Peter Šmigeľ | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Sobota

06:30 Za zdr. a BP rod. Gáborovej a Komjatiovej | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
18:30 Za zdravie a BP pre Máriu (60 r.) | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Nedeľa

06:30 + Erich Kožík (30. deň) | Kostol sv. Petra a Pavla
07:30 Poďak. za dar života Anny (85 r.) | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
08:30 + Margita, Andrej, Ján a Štefan | Kostol sv. Petra a Pavla
10:30 Za zdravie a BP pre Alicu s rod. | Kostol sv. Petra a Pavla
10:30 Poďak. Magdalény za 70 r. života | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
18:30 Na úmysel celebranta | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
09:00 Za zdravie a BP pre Jozefa a vnúčatá | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
11:00 Za farníkov | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
09:00 (gr.-kat.) | Kaplnka v Domove pre seniorov
16:00 Zosn. z rod. Serafínovej a Pjatkovej (rím.- kat.) | Nemocnica – kaplnka

Oznamy

III. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – A – NEDEĽA BOŽIEHO SLOVA – 22. január 2023

FARSKÉ OZNAMY (23. – 29. január 2023)

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

UT 24.1. Sv. František Saleský, biskup a učiteľ Cirkvi (spomienka)

ST 25.1. Obrátenie sv. Pavla, apoštola (sviatok)

ŠT 26.1. Sv. Timotej a Títus, biskupi (spomienka)

SO 28.1. Sv. Tomáš Akvinský, kňaz a učiteľ Cirkvi (spomienka)

NE 29.1. IV. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – A

 

Adorácia: streda v Kostole sv. Petra a Pavla; piatok vo Farskom kostole.

Svätá omša za účasti detí: štvrtok o 17.00, nácvik spevokolu detí: 15 minút pred začiatkom svätej omše.

Svätá omša za účasti mládeže a birmovancov: piatok o 18.30 vo Farskom kostole. Po skončení svätej omša bude adorácia a modlitba za birmovancov.

Upratovanie Kostola sv. Petra a Pavla: piatok po skončení svätej omše.

Upratovanie Farského kostola sv. Mikuláša: sobota po skončení rannej svätej omše; a v obidvoch kostoloch priebežne počas týždňa (rohože,…). Prosíme o zapojenie sa do tejto služby a ďakujeme za doterajšiu pomoc.

Krstná náuka: sobota o 8.00 v Kostole sv. Petra a Pavla.

Milodary pre opravy Farského kostola: Martina 50,-€; Róbert 1 000,-€; Ján 20,-€; Ivan 100,-€; Jozef 100,-€;Mária 12,-€; bohuznáma 150,-€       – úprimná vďaka

OHLÁŠKY

Spracúvanie osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike sa vykonáva v súlade s aktuálne platnou právnou úpravou, najmä Zákonom 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Preto v ohláškach môžeme uvádzať iba meno, priezvisko a bydlisko.

PETER HUSÁR, bývajúci v Starej Ľubovni a NIKOLA PEŠTOVÁ, bývajúca v Starej Ľubovni (1.x).

Kto by vedel o nejakej manželskej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to oznámi na Farskom úrade. Zároveň zverujeme týchto snúbencov do vašich modlitieb.

 

 

 

http://www.rkfarnost-sl.sk/oznamy.html