Úmysly

Pondelok

17:00 | Kľúčové
18:00 † z rod. Blaškovej a za ZaBP pre túto rod. | Nemšová

Utorok

17:00 | T. Závada
18:00 † z rod. Begáňovej | Nemšová

Streda

17:00 | Borčice
18:00 † Ivan (5. výročie), syn Michal, rodičia, svokrovci a starí rodičia | Nemšová

Štvrtok

18:00 † Eva Kňažková a za ZaBP rod. Kňažkovej, Repovej, Rekemovej, Prnovej, Žilinskej, Minárechovej a Holbovej | Nemšová

Piatok

18:00 † Mária, Michal, Marta a Antónia a † z rod. Gabrielovej | Nemšová

Sobota

17:30 † Amália a Pavol (10. výročie) a za ZaBP rod. Porubanovej, Matejičkovej a Ravlíkovej | Nemšová

Nedeľa

07:30 | Kľúčové
08:00 † Mária a Jozef a za zdravie, Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre dcéru | Nemšová
08:45 | T. Závada
10:15 Pro populo | Nemšová
17:30 † Ondrej a Zuzana a za ZaBP rod. Koníčkovej, Motolovej, Daňovej a Remšíkovej | Nemšová

Oznamy

 • Úmysly sv. omší na prvý polrok 2023 budeme zapisovať v pondelok až stredu v sakristii farského kostola po večernej sv. omši.
 • V tomto týždni od pondelka do soboty môžete nahlásiť chorých na sv. spoveď pred vianočnými sviatkami.
 • V piatok bude mládežnícka sv. omša.
 • Na budúcu sobotu je v našej farnosti spoločná sv. spoveď v tomto čase: Vo farskom kostole dopoludnia od 9:00 – 11:30 a popoludní od 14:00 – 15:30; Tr. Závade od 9:00 – 11:00 a v Kľúčovom od 14:00 – 15:30. Z tohto dôvodu ranná sv. omša vo farskom kostole nebude.
 • Rozhodnutie diecézneho biskupa spustilo šírenie mnohých vyjadrení v mediálnom alebo internetovom priestore. Nebudeme sa vyjadrovať k osočovaniu, prekrúcaniu, manipulácii a šíreniu neprávd či nepresných informácii alebo vyjadreniam ľudí, ktorí o škole vedia málo alebo len z počutia od jednej strany. Chceme ponúknuť aspoň niekoľko závažných faktov, ktoré môžu pomôcť objasniť danú situáciu:
 • Na jar 2019 bolo na Biskupskom úrade v NR za účasti otca biskupa, riaditeľa školského úradu, riaditeľa školy, p. farára Košíka a súčasného farára stretnutie na objasnenie osočovania voči súčasnému farárovi z pedagogického prostredia školy, kde bolo faktami toto osočovanie vyvrátené.
 • V júni 2019 rodičia žiakov spísali petíciu ako prejav nesúhlasu s personálnou politikou vedenia školy.
 • V jeseni 2019 sa otec biskup na škole stretol s učiteľmi a radou školy, aby naznačil nespokojnosť so smerovaním školy.
 • Pokles žiakov za posledných 5 rokov v našej ZŠ a MŠ je 22%; nepodarilo sa pokles zastaviť, ale sa ešte prehĺbil.
 • Nárast žiakov na štátnej škole prerastá jej kapacitu, preto vzniká potreba ďalších priestorov pre štátnu školu. Keďže vlastníkom budovy, v ktorej je katolícka škola v prenájme je mesto Nemšová, logicky z toho plynie nárok štátnej školy na obsadzovanie tried v budove, v ktorej je katolícka škola v prenájme; v roku 2021 dve triedy a v roku 2022 štyri triedy; ak bude tento trend pokračovať smerujeme k prirodzenému zániku katolíckej školy a teda aj jej špeciálnych tried.
 • Bývalé vedenie prijímalo učiteľov, ktorí nežijú v súlade s morálnym učením Cirkvi, nežijú sviatostne a spochybňujú učenie Cirkvi, takto i komunikujú, čím sa dostávajú do rozporu s kánonickou misiou.
 • V septembri 2020 rodičia žiakov spísali svoje výhrady voči škole na 5 strán A4, s ktorými bol oboznámený bývalý riaditeľ a riaditeľ školského úradu na spoločnom stretnutí.
 • Hodnotenie škôl INEKO v TN kraji: Z 81 ZŠ – štátna škola 13 miesto a katolícka 76 miesto.
 • Nerešpektovanie štatútu školy zo strany vedenia školy a ignorovanie návrhov na zapojenie školy do farských aktivít.
 • Z prostredia bývalého vedenia školy opakovane zaznievali návrhy na zlúčenie oboch škôl v Nemšovej, na čo otec biskup V. Judák v júni 2022 osobne na rokovaní s vedením mesta deklaroval záujem na zachovaní katolíckej školy a teda aj špeciálnych tried.
 • Špeciálne triedy na našej škole existujú od čias p. riaditeľky Janegovej; i v súčasnosti je im zabezpečená pastoračná starostlivosť – účasť detí na sv. omšiach v školskej kaplnke, príprava na prvé sv. Prijímanie a pastorácia v zariadení Čistá duša.
 • Našej katolíckej škole nepomôže ani internet, ani médiá, ale iba fakt, že bude narastať počet žiakov.
 • Dávame do pozornosti status p. kaplána D. Ondriáša, ktorý zverejnil ako reakciu na internetovú petíciu. Môžete si ho prečítať na farskej internetovej stránke pod oznamami.

Status dp. Dominika Ondriáša:

TOUTO CESTOU VYJADRUJEM PLNÚ PODPORU MONS. VILIAMOVI JUDÁKOVI,

nitrianskemu biskupovi A VSDP. JÁNOVI SMOLKOVI, farárovi Farnosti Nemšová, vo

veci nevymenovania novozvoleného a doterajšieho riaditeľa KSŠ v Nemšovej. Keď som

opúšťal Nemšovú, bolo mi veľmi smutno, pretože to bola moja prvá farnosť po kňazskej

vysviacke. Strávil som tu 4 nádherné roky. No zároveň som mal veľkú radosť z toho, že

už nikdy nebudem mať nič spoločné s cirkevnou školou. Prečo? Pomôžem si dnešným

svätým evanjeliom podľa Matúša: „Každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich,

podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa dážď, privalili sa

vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na

skale.“ Táto škola za posledné roky padá a to nielen počtom žiakov, úrovňou vzdelávania

a neprofesionalitou pedagogického zboru, ale aj v oblasti viery, pretože nie je postavená

na Skale. Je mi smutno, koľko klamstiev a poloprávd sa šíri internetom: 1. Nikto nemá

problém so žiakmi, ktorí sú zdravotne znevýhodnení. Tu je skôr snaha vedenia školy,

aby sa škola pretransformovala na špeciálnu školu a to sa mnohým nepáči a nesúhlasia

s tým. Pre toto sa cirkevná škola v Nemšovej nezakladala. Na okolí sú školy so

zameraním pre tieto deti (Trenčín či Trenčianska Teplá). 2. Nikomu nevadia žiaci z

neúplných rodín. To čo je za nonsens? Veď aj Ježiš pochádzal z neúplnej rodiny. Prečo

by to malo niekomu vadiť? Za príklad spomeniem jedného bývalého žiaka rómskeho

pôvodu, ktorý bol v náhradnej rodine. Učil sa na tejto škole, dokonca miništroval v

kostole. Keby toto tvrdenie bola pravda, tak by sa asi do školy nedostal a nedovolili by

mu miništrovať. 3. Prekáža na škole školský psychológ? Neviem, prečo by mal byť na

každej škole takýto pracovník. Veď v minulosti stačil jeden na celý okres. A keď má prísť

k nemu žiak s problémom, že sa bojí písomky, že je smutný alebo že vraj naňho zasadol

učiteľ, pýtam sa, kde má svojich rodičov? Problém asi bude v tom, že sa dnes rodičia

deťom vôbec nevenujú. Musím bohužiaľ skonštatovať, že táto cirkevná škola má s

cirkvou spoločný len názov a to, že sa v nej nachádza kaplnka. Mnohí učitelia

nepraktizujú vieru, dokonca popierajú niektoré učenia Cirkvi a takto porušujú pracovnú

zmluvu. Akým sú potom vzorom pre deti z veriacich rodín? Keby táto škola ponúkala

kvalitné a odborné vzdelanie, ako sa píše v petícii, tak by praskala vo švíkoch, bola by

umiestnená v popredných priečkach hodnotenia škôl v kraji i štáte a monitor žiakov by

bol veľmi úspešný, podobne, ako je na tom štátna škola v Nemšovej. No bohužiaľ mi to

nevychádza, pretože žiakov ubúda (a to ešte mnohí katolícki rodičia držia svoje deti na

tejto škole, radi by ich dali na štátnu), v popredných miestach hodnotenia škôl ju nevidno,

keď sa chcú žiaci dostať na gymnáziá či iné školy, musia si nájsť doučovanie napríklad

na matematiku či angličtinu. Česť všetkým výnimkám, hlavne domácim učiteľom, ktorí

berú svoje poslanie kvalitného a veriaceho učiteľa vážne a ktorí sú bohužiaľ tlačení do

úzadia. Nakoniec musím podotknúť, že voľba Rady školy má len poradný hlas pre

zriaďovateľa, na čo mnohí pozabudli. Ale veď keď sa štatút Rady školy v mnohom

ignoroval, niet sa čomu čudovať. Preto ešte raz vyjadrujem plnú podporu otcovi biskupovi

a pánovi dekanovi a vyprosujem im Božiu pomoc v tomto náročnom zápase. Nech im v

ňom pomáha veľký patrón farnosti i školy – svätý Michal Archanjel! „Blahoslavení ste,

keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo

hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi.“


Pozvánky