Úmysly

Pondelok

06:00 + Jozef, Marta, Ján s rodinou (L) | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
13:00 + Michal Lichvár – pohrebná NC (G) | KOSTOL SV. PETRA A PAVLA
14:30 Za zdravie a BP pre Štefana a Ivanu (M) | DOMOV PRE SENIOROV - Kaplnka sv. Joachima a Anny
17:00 + Marta Borončová (1. výr.) (D) | KOSTOL SV. PETRA A PAVLA
18:30 Za zdr. a BP pre Ľubomíra a Annu s rod. (G) | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Utorok

06:00 Zosnulí z rod. Haľamovej (D) | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
08:30 Na úmysel celebranta (M) | KOSTOL SV. PETRA A PAVLA
18:30 Poď. Petra a Márie za 40 r. manželstva (M) | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
16:00 Zosnulí z rod. Kravcovej a Leškovskej (G) | NEMOCNICA - Kaplnka sv. Alžbety
18:00 + Štefan, Žofia a Štefan Landorovci (L) | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa

Streda

06:00 + Emil (3. výr.), Michal a Mária (L) | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
14:30 Za zdr. a BP pre zamestnancov opatrovateľského úseku (G) | DOMOV PRE SENIOROV - Kaplnka sv. Joachima a Anny
17:00 Na úmysel darcu (D) | KOSTOL SV. PETRA A PAVLA
18:00 Za zdr. a BP pre rodinu (G) | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa

Štvrtok

06:00 Za zdravie a BP pre Annu (75 r.) s rod. (G) | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
14:30 Za zdravie a BP synovej rodiny (L) | DOMOV PRE SENIOROV - Kaplnka sv. Joachima a Anny
17:00 + Mária, Ján, Jiřina, Stanislav, Anna a Ladislav (M) | KOSTOL SV. PETRA A PAVLA

Piatok

06:00 + Verona Kažimírová (1. výr.) (L) | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
17:00 + Michal (G) | KOSTOL SV. PETRA A PAVLA
18:30 + Peter Burian – syn (2. výr.) (D) | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Sobota

06:30 Poďak. Antona a Kataríny za 40 r. manž. (G) | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
14:00 Sobášna svätá omša: Ján Bujňák – Klára Kovalčíková (T) | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
15:00 Sobášna svätá omša: Šimon Reľovský – Veronika Kollárová (M) | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
18:30 + Ervín a Mária Krausovci (D) | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Nedeľa

06:30 + Oľga Mytníková (1. výr.) (G) | KOSTOL SV. PETRA A PAVLA
07:30 + Omiras (30. deň) (D) | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
08:30 Za zdravie a BP pre rodinu Turlíkovú (G) | KOSTOL SV. PETRA A PAVLA
10:30 Poďakovanie Michala za 40 r. života (G) | KOSTOL SV. PETRA A PAVLA
10:30 Poďakovanie za 40 r. manželstva (D) | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
18:30 Za zdr. a BP pre rod. Oberlovú a Repkovú (D) | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
09:00 Za zdr. Štefana, Anny a detí s rod. (M) | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
11:00 Na úmysel celebranta (M) | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
09:00 Poďakovanie za prežitý život (rím.-kat.) (M) | DOMOV PRE SENIOROV - Kaplnka sv. Joachima a Anny
16:00 (gr.-kat.) | NEMOCNICA - Kaplnka sv. Alžbety

Oznamy

XXIX. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – A – MISIJNÁ – 22. október 2023

FARSKÉ OZNAMY (23. – 29. október 2023)

LITURGICKÝ KALENDÁR

ST     25.10.         Výročie posviacky Katedrálneho chrámu sv. Martina z Tours (sviatok, v Katedrále slávnosť)

ŠT    26.10.          Výročie posviacky chrámov, ktorých deň posviacky nie je známy (slávnosť – len v  posvätených kostoloch)

SO   28.10.          Sv. Šimon a Júda, apoštoli (sviatok)

NE   29.10.         XXX. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – A

 

FARSKÉ OZNAMY

Sviatosť zmierenia pred slávnosťou Všetkých svätých a pred prvým piatkom (už v tomto týždni, aby sme mohli od stredy 1. novembra získavať úplné odpustky):

Farský kostol sv. Mikuláša:  pondelok až piatok 1⁄2 hod. pred rannou svätou omšou; pondelok, utorok a štvrtok od 18.00; piatok od 16.30;

Kostol sv. Petra a Pavla:       pondelok od 16.30; streda a štvrtok od 15.30;

Podsadek:                              utorok 16.30 – 17.45;

Domov pre seniorov:            v prvopiatkovom týždni;

Návšteva chorých:                na prvý piatok 3.XI.

 

Základná škola s materskou školou sv. Cyrila a Metoda organizuje misijný jarmok, ktorý sa uskutoční v utorok 24. októbra. Misijný jarmok začne svätou omšou o 8.30 v Kostole sv. Petra a Pavla, po skončení svätej omše bude mať prednášku misionár MacHenry Ayama z Ghany. Misijný jarmok bude pokračovať predajom v priestoroch školy. Všetci sme pozvaní, kúpou akéhokoľvek tovaru prispejeme na misie a duchovný rozvoj školy. Otec Henry bude už v pondelok v Kostole sv. Petra a Pavla na svätej omši a po  končení svätej omše bude zapisovať úmysly svätých omší, ktoré odslúži vo svojom pôsobisku a my takto môžeme tiež podporiť misijné dielo.

Biblické stretnutie (Lectio divina): utorok vo Farskom kostole po skončení večernej svätej omše.

Adorácia: streda v Kostole sv. Petra a Pavla a vo štvrtok vo Farskom kostole.

Svätá omša za účasti detí: štvrtok o 17.00, po skončení svätej omše bude stretnutie prvoprijímajúcich detí.

Svätá omša za účasti mládeže: piatok o 18.30 vo Farskom kostole.

Upratovanie Kostola sv. Petra a Pavla: piatok po skončení svätej omše; upratovanie Farského kostola sv. Mikuláša: sobota po skončení rannej svätej omše a v obidvoch kostoloch priebežne počas týždňa. Prosíme o zapojenie sa do tejto služby a ďakujeme za doterajšiu pomoc.

V sobotu 28. októbra je 3. výročie úmrtia spišského diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku. Pamätajme na neho vo svojich modlitbách.

Krstná náuka: sobota o 8.00 v Kostole sv. Petra a Pavla; predmanželská príprava podľa rozpisu v sobotu o 10.00 v Kostole sv. Petra a Pavla.

Stretnutie miništrantov: sobota o 16.30 v budove Farského úradu.

Oznamujeme členom Spolku sv. Vojtecha, že si môžu prevziať Pútnik svätovojtešský na rok 2024, podielovú knihu a DVD, a to od 23. októbra do 16. novembra, od pondelka do piatku po skončení večerných svätých omší. Zároveň je možné zaplatiť členský príspevok 10,-€.

Vyslovujeme poďakovanie všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri príprave birmovancov, upratovaní kostola i pri samotnej slávnosti udeľovania sviatosti birmovania.

Milodary pre opravy Farského kostola: Karol 50,-€; z krstu Borisa Heteša 80,-€ – úprimná vďaka.

Dnes je Misijná nedeľa, po skončení svätých omší je zbierka na misie. Tento rok sa finančnou podporou i modlitbou zameriame na africkú krajinu Benin. Vrúcne ďakujeme v mene tých, ktorí potrebujú našu pomoc.

Zmena času: Zo soboty (28.X.) na nedeľu (29.X.) sa končí letný čas a hodiny si posunieme o hodinu späť. (Napríklad, ak pôjdeme spať v sobotu o 22.00, tak si hodinky posunieme na 21.00, teda budeme spať o hodinu dlhšie.) Sväté omše v nedeľu už budú v tomto čase.

OHLÁŠKY

Spracúvanie osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike sa vykonáva v súlade s aktuálne platnou právnou úpravou, najmä Zákonom 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Preto v ohláškach môžeme uvádzať iba meno, priezvisko a bydlisko.

JÁN BUJŇÁK, bývajúci v Košiciach a KLÁRA KOVALČÍKOVÁ, bývajúca v Starej Ľubovni (3.x); ŠIMON REĽOVSKÝ, bývajúci v Kolačkove a VERONIKA KOLLÁROVÁ, bývajúca v Kolačkove (3.x); Martin Zuber, bývajúci v Starej Ľubovni a Martina Jendrichovská, bývajúca v Novej Ľubovni (2.x); Roman Štancel, bývajúci v Starej Ľubovni a Michaela Gorejová, bývajúca v Ruskove (1.-2.x).

Kto by vedel o nejakej manželskej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to oznámi na Farskom úrade. Zároveň zverujeme týchto snúbencov do vašich modlitieb.

 

Odkaz na zdrojovú stránku: http://www.rkfarnost-sl.sk/oznamy.html/

Pozvánky