Úmysly

Pondelok

06:30 za Boží ľud |
17:30 za + Ivana, Máriu a Štefana |

Utorok

06:30 za + Karola a Evu |
17:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Danielu a členov rodiny |

Streda

06:30 za + Annu, Máriu a Vincenta |
17:30 za + Margitu, Vladimíra, Helenu, Emíliu a Oľgu |

Štvrtok

06:30 za + Helenu, Ladislava a Miroslava |
17:30 za + Petra, Magdalénu a Ondreja |

Piatok

06:30 za + Ivana, Miroslava a Annu |
17:30 za + Vendelína, Máriu a Jána |

Sobota

06:30 za + Jozefa, Miroslava, Margitu, Jána, Alžbetu, Pavla a Juditu |
18:30 za + Annu, Máriu a Antona | vigília z nedele

Nedeľa

07:00 za + Lea Majtána | Misijná nedeľa
08:30 za + Mikuláša, Annu, Máriu, Annu, Helenu, Máriu a Helenu |
10:00 za + Bernarda, Huberta, Milana, Antona, Jozefa, Augustínu a Veroniku |
18:30 za + Veroniku Korenčíkovú |

Oznamy

V liturgickom týždni budeme sláviť:
– v pondelok spomienku sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka;
– v utorok sviatok sv. Lukáša, evanjelistu;
– v stredu ľubovoľnú spomienku sv. Jána de Brébeuf a Izáka Jogues, kňazov
a spoločníkov, mučeníkov;
– v sobotu ľubovoľnú spomienku sv. Jána Pavla II., pápeža;
– 30. nedeľu – misijná

Sv. omša v Streženiciach: bude slávená v pondelok o 18.30.
Relikviu sv. Lukáša evanjelistu: bude možné uctiť si v utorok počas celodennej
adorácie.
Formačné stretnutie saleziánov – spolupracovníkov: bude v utorok popoludní pod
vedením dona Štefana Walnera, ktorý bude celebrantom večernej sv. omše.
Birmovanci budú mať stretnutie v piatok: so začiatkom sv. omše o 17.30,
následnej katechéze v kostole a prácou v skupinkách do 19.00. Účasť birmovancov je
povinná.
Podujatie Godzone: sa uskutoční 26. októbra v stredu o 18.00 v Nike aréne v Žiline,
zabezpe čený bude jeden autobus. Prihlásiť sa môžete v sakristii kostola, kde
dostanete info o čase odchodu autobusu, s nástupom v deň odchodu od kostola.
Poplatok je 2 €. Zdôrazňujeme, že účasť je dobrovoľná, podujatie nie je súčasťou
prípravy k sviatosti birmovania.
Zš s Mš sv. Margity: pozýva všetkých starých rodičov a starších ľudí na modlitbu sv.
ruženca vo štvrtok o 9.00 do farského kostola. Viac info vo výveske. Celosvetovú
aktivitu pápežskej nadá cie ACN „Milión detí sa modlí ruženec“ sa pomodlia žiaci v
utorok v Czš.
Sviatosť manželstva chcú prijať: Marián Behro a Barbora Ciesarová, obaja
pochádzajúci z farnosti Púchov. Manželskú prekážku pre uzavretie sviatostného
manželstva je povinné ohlá siť vo farskom úrade. Zahrňme snúbencov do svojich
modlitieb a dobroprianí.
Sviatosť krstu budeme: sláviť vo farskom kostole v sobotu o 8.00, krstná náuka
prebehne v rámci krstu.
Zbierka na dlh farnosti za novostavbu materskej školy: je dnes, Pán Boh odplať a
požehnaj vašu ochotu podieľať sa i takýmto spôsobom na ľudskej a duchovnej
formácií detí.
Zbierka na misie: ktorá sa v tomto roku sústredí na pomoc trpiacim v Kambodži,
bude na bu dúcu nedeľu. Misijná zbierka je najväčšou akciou solidarity v celom svete.
Pán Boh odmeň vašu ochotu podporovať misijné diela Cirkvi vo svete.
Upratovanie kostola: v budúcom týždni zabezpečuje skupina č. 2, Pán Boh odplať a
požehnaj ich snahu a úsilie.
Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary. 


Pozvánky