Úmysly

Pondelok

17:00 | Kľúčové
18:00 † Ján Chudo (1. výročie) a † Jozef a † z rod. Štefánkovej a Chudovej a za ZaBP rod. Chudovej, Šipkovej a Kulichovej | Nemšová

Utorok

17:00 | T. Závada
18:00 Poďakovanie za preukázané dobrodenia uplynulého života s prosbou za ZaBP do ďalších rokov | Nemšová

Streda

17:00 | Borčice
18:00 Poďakovanie za Božiu pomoc, obrátenie hriešnikov, pokoj v rodine a za dar dieťaťa | Nemšová

Štvrtok

18:00 † Ján Prno a za ZaBP rod. Prnovej a Štefánkovej | Nemšová

Piatok

18:00 Za ZaBP rod. Vanekovej, Neunerovej, Mituchovičovej, Cabukovej a pravnučke | Nemšová

Sobota

07:00 † z rod. Moravčíkovej a za ZaBP pre túto rod. | Nemšová
17:30 † Pavol Mutňanský a manželka Julianna | Nemšová

Nedeľa

07:30 | Kľúčové
08:00 † Miroslav a za zdravie, Božiu pomoc a dary Ducha Svätého rod. Kristínovej a Estergájoš | Nemšová
08:45 | T. Závada
10:15 Pro populo | Nemšova
17:30 † Viera (pri nedožitých 70. rokoch – 1. výročie) a za ZaBP rod. Novotnej | Nemšová

Oznamy

  • Prosíme všetkých prihlásených účastníkov zájazdu do Ríma, aby priniesli vyplnenú prihlášku a zálohu do 24.10.2022.
  • Dnešná nedeľa je misijná nedeľa. Pri všetkých sv. omšiach bude zbierka na misie, tento rok venovaná farnostiam v Kambodži.
  • V piatok bude mládežnícka sv. omša, na ktorú pozývame mládež našej farnosti.
  • V piatok po večernej sv. omši bude vyložená Najsvätejšia Sviatosť oltárna na celonočnú tichú adoráciu, ktorá bude ukončená v sobotu o 17:15 eucharistickým požehnaním.
  • V sobotu po večernej sv. omši bude miništrantské stretnutie v sakristii farského kostola. Bolo by milé, keby prišli všetci miništranti.
  • Chceme poďakovať tým, ktorí sa podieľali na príprave výzdoby farského kostola pri príležitosti poďakovania za úrodu.
  • Počas leta sa zrealizovali práce na odvodnení kaplnky v Trenčianskej Závade, vybudovanie osvetlenia, nových schodov a vytvorení terás, ktoré budú slúžiť na pohodlnejšie státie počas sv. omší. Chceme poďakovať za súčinnosť vedeniu mesta Nemšová a poslancovi MsZ pánovi Milošovi Husárovi za jeho aktivitu pri oslovovaní sponzorov. Vďaka patrí urbárom Nemšová, Ľuborča, Kľúčové a Tr. Závada za finančné príspevky na toto dielo.
  • OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú v našej farnosti prijať: Róbert Baško z Dubnice nad Váhom a Barbara Vániová z Nemšovej a Kristián Klunda a Barbora Žáčiková, obaja z Trenčína. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej manželskej prekážke, nech ju ohlási na farskom úrade.

Pozvánky