Úmysly

Pondelok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 + Monika a Peter | Farský kostol
17:30 + Juraj, Miroslava | Baničné
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Utorok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 + ZBP pre Valériu(80r.) + Ján | Farský kostol
17:30 + Jozef, Terézia, Anna | Klačno
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Streda

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
07:50 | Farský kostol
16:00 + Rastislav | Farský kostol
17:30 + Alenka | Baničné
17:30 | Rybárpole
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Štvrtok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 + Emília, Mária, Ladislav Šimček | Farský kostol
17:30 ZBP pre Jána a poďakovanie za 70 r. života | Klačno
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Piatok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 ZBP pre Andreu, Lukáša, Luciu, Branka | Farský kostol
18:15 | Farský kostol
17:30 ZBP pre rodinu Krajčiovú | Baničné
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Sobota

06:00 + Etela Fullová, Valéria | Farský kostol
18:15 ZBP pre manžela Vladimíra | Farský kostol
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Nedeľa

06:00 | Farský kostol
08:00 | Farský kostol
09:30 Za veriacich | Farský kostol
11:00 + Oľga Svetláková | Farský kostol
14:30 + Ľudmila a Bartolomej | Farský kostol
18:15 Za uzdravenie Janky | Farský kostol
07:30 ZBP pre Jána, Marcela s rodinou | Baničné
09:00 | Baničné
10:30 + Štefan, Jolana, Ignác | Baničné
07:30 + Blažej, Rozália | Klačno
09:00 | Klačno
10:30 Poďakovanie za 40. rokov manželstva | Klačno
08:00 | Rybárpole
09:30 | Rybárpole
09:00 | Františkánky
07:00 | Jezuiti
09:00 | Jezuiti
10:30 | Jezuiti/ gr.-kat.
20:00 | Jezuiti
20:00 | Jezuiti

Oznamy

1) OKTÓBROVÉ POBOŽNOSTI: V mesiaci október vás srdečne pozývame na spoločnú modlitbu sv.
ruženca, ktorý sa budú predmodlievať rôzne spoločenstvá vo farskom kostole v týždni o 15:30 h.,
pred sv. omšou. Rozpis spoločenstiev je na výveske. V sobotu sa budeme modliť po rannej sv.
omši o 6:00 a v nedeľu poobede o 14:00h. Na sídliskách v týždni pol hodiny pred sv. omšami.

2) VOĽBY DO FARSKEJ PASTORAČNEJ RADY: Dnes je posledný termín na odovzdanie volebných
lístkov do Farskej pastoračnej do volebnej schránky v ktoromkoľvek kostole. Menovaní
skrutátori spočítajú hlasy a o výsledku vás budeme informovať na budúcu nedeľu.

3) VYPOMIENKY ZA ZOSNULÝCH: V priebehu týždňa si môžete zo stolíka vzadu v kostoloch vziať
vypomienkové modlitbové lístky za duše svojich blízkych zomrelých. Počas dušičkovej oktávy
v novembri budú za ne slúžené sv. omše a ich mená čítané v modlitbe na začiatku sv. omší 1.
novembra na slávnosť Všetkých svätých. Milodar je dobrovoľný. Na lístkoch označte čas sv.
omše. Vypísané lístky môžete vhadzovať s milodarom do pripravenej označenej krabice
v sakristii kostola do nedele 22.10.2023.

4) STRETNUTIE RODIČOV PRVORPIJÍMAJÚCICH DETÍ: V stredu 18.10.2023 sa uskutoční druhé
stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí vo farskom kostole po sv. omši o 16:00. Budeme veľmi
radi, ak sa zúčastnia obidvaja rodičia. Pripravujeme sa na kandidatúru prvoprijímajúcich detí.

5) KANDIDATÚRA PRVORPIJÍMAJÚCICH DETÍ: Na budúcu nedeľu 22.10.2023 sa uskutoční
kandidatúra prvoprijímajúcich detí v jednotlivých kostoloch (FK: 11:00, Baničné a Klačno o 09:00).

6) KATECHUMENI: Dospelí, ktorý by sa chceli pripraviť na prijatie sviatostí (krstu, 1. sv. prijímanie a
birmovka) sa môžu prihlásiť do konca októbra na farskom úrade počas stránkových dní.

7) ÚMYSLY SV. OMŠÍ: V piatok, 20.10. budú v sakristiách pripravené rozpisy sv. omší na mesiace
November a December. Môžete si prísť zahlásiť jeden úmysel sv. omše. V prípade, že máte viac
úmyslov, môžeme ich poslať do farností, kde nie sú.

8) BIBLICKÉ STRETNUTIA NAD BOŽÍM SLOVOM: Pozývame vás na ďalšie biblické stretnutie nad
Božím slovom, ktoré sa uskutoční dňa 18.10.1023 (streda) o 17:00 h. v pastoračnej miestnosti na
fare. Spolu s kňazom ich bude viesť doc. Branislav Kľuska, biblista.

9) POŽEHNANIE MATIEK PRED PÔRODOM: V stredu počas sv. omše o 16:00 h. požehnáme matky
pred pôrodom. Prosíme, aby zaujali miesta pred oltárom Panny Márie.

10) DUCHOVNÁ PRÍPRAVA NA VYSVIACKU NOVÉHO DIECÉZNEHO BISKUPA: Prosíme, aby ste ručne
prepísané listy apoštola Pavla odovzdali dnes, prípadne zajtra v sakristiách kostolov.

11) NOVÉNA ZA NOVÉHO BISKUPA: Od štvrtka minulého týždňa prebieha v celej spišskej diecéze 9
dňová novéna za nášho nového biskupa. My sa ju budeme modliť na konci ruženca pred sv.
omšou o 16:00 a taktiež ráno počas sv. omší.

12) AUTOBUS NA VYSVIACKU SPIŠSKÉHO BISKUPA: Autobus na vysviacku nového diecézneho
biskupa odchádza od GSA v sobotu 21.10.2023 o 07:00 h.

13) KAM ZA KULTÚROU: Dnes 15.10. o 17:00 sa v Kine Kultúra bude premietať film „Matka Tereza a ja“.

14) RELIKVIE BL. ZDENKY SCHELLINGOVEJ: Na budúcu nedeľu pri sv. omši o 9:30 prinesú krížové
sestry do našej farnosti relikvie bl. Zdenky Schellingovej. Z tejto príležitosti sa modlime 9 dňovú
novénu k bl. Zdenke Schellingovej.

15) POĎAKOVANIE: spoločenstvám za predmodlievanie sa sv. ruženca; účastníkom púte do
Ludzmierzu;

16) OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú prijať:
❑ Peter ZJARA a Zuzana LIPNIČANOVÁ, ohlasujú sa dnes 2. raz; Zahrňme snúbencov do
modlitieb

17) MILODARY NA KOSTOL A PRE POTREBY FARNOSTI:
❑ zo sobáša 100 €;zo sobáša 500 €; bohuznáma 50 €; bohuznáma rod. 350 €; bohuznáma 100 €;
❑ bohuznáma rodina na pastoračné aktivity 1.000 €;
❑ prostredníctvom farského účtu 4 bohuznámi obetovali 175 €;
❑ Na nové kúrenie na Baničnom zatiaľ spolu: 7.321,50 €;
❑ Na revitalizáciu kostola v Klačne sa doteraz za r. 2023 vyzbieralo: 3.297,7 €;
❑ na budúcu nedeľu je zbierka na misie.

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky
a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne
prostredníctvom pokladničiek v kostole alebo priamo na bankový účet farnosti

IBAN: SK03 0900 0000 0000 5671 1290. ĎAKUJEME!

 

„Navzdory vlastnej krehkosti sa už ničoho nebojím, lebo svoju dôveru som vložila v
Boha, ktorému je všetko možné.“
sv. Mária Margita Alacoque


Pozvánky