Úmysly

Pondelok

06:15 za dar obrátenia a vyslobodenia pre Vasilisa a Joannu a celú ich rodinu | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † Gizela | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Utorok

06:15 za dar uzdravenia pre Dušana | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † rodičia, brat: Jozef, Mária, Ladislav a Dušan | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Streda

06:15 ZaBP pre Máriu Majerkovú a jej vnúčatá | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 Za BP pre Miroslava a Lýdiu | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Štvrtok

06:15 † súrodenci: Iveta a Ladislav | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † manžel a rodičia | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Piatok

06:15 Za BP pre Jozefa | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † rodičia z oboch strán, Kamil a syn: Kamil | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Sobota

07:00 za Boží ľud | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † bohuznámy | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Nedeľa

07:30 Za BP pre Martu, Pavla a ich deti | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
08:45 na úmysel celebranta | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
10:00 poďakovanie za 50 a 51 rokov života Juraja a Agnešy | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Oznamy

☩ Budúca nedeľa je Misijná nedeľa. Po svätých omšiach bude aj v našej farnosti zbierka na misie. Tento rok bude na Slovensku venovaná farnostiam a diecézam v africkom Benine. Svojím príspevkom dávate chudobným nádej a pomáhate im žiť lepší život. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

☩ V tomto týždni Vás všetkých, najmä deti pripravujúce sa na prvé sväté prijímanie, pozývame k modlitbe svätého ruženca: od 16:45, ktorý je možné sa predmodlievať. Záujemci sa môžu zapísať na jednotlivé dni do zoznamu na stolíku pri východe z kostola. Pozývame i na poklonu: vo štvrtok po večernej svätej omši a Večeradlo s Pannou Máriou: v sobotu od 16:30.

☩ Všetky deti – staršie i mladšie, tie, ktoré boli na prvom svätom prijímaní alebo sa naň pripravujú, animátori pozývajú v piatok: 20. X. od 15:00 – do 17:00 do farskej klubovne na zábavné popoludnie plné hier a poznávania Pána Ježiša.

☩ Pozývame mladých na Godzone tour 2023, ktorá sa uskutoční 24. X. v Žiline od 18:00. Počas programu vystúpia viacerí umelci i známe kresťanské zoskupenia. Vstup je zadarmo. Viac info na: www.godzone.sk

☩ Farská charita Ilava nás pozýva k zbierke uterákov (i použitých). Kto má záujem, môže i takýmto spôsobom pomôcť ľuďom v núdzi.

☩ Upratovanie kostola v piatok po večernej sv. omši: skupina č. 4. Nech Pán odmení a štedro požehná Vašu ochotu!

☩ Veľká vďaka a úprimné Pán Boh zaplať za všetky Vaše dary – duchovné, hmotné, finančné (milodary na potreby farského kostola – poukázané na farský účet: 1x – 30 € a 1x – 50 €) i za akúkoľvek pomoc (upratovanie kostola, kaplnky a farskej budovy; výzdoba kostola; rezanie a štiepanie dreva; kominárske práce; … ), ktorou ste sprevádzali našu farnosť v tomto týždni.

„Ježiš nás v dnešnú nedeľu chce upozorniť, aby sme všetci jasne chápali, čo je potrebné pre večnosť: žiť v milosti posväcujúcej a konať dobré skutky. Pouvažujme nad sebou a pýtajme sa: Keby v tejto chvíli ma Pán pozval do večnosti, aký by bol jeho verdikt nado mnou? Postavil by ma medzi spravodlivých, alebo medzi hriešnikov? Istý kráľ mal dvorného šaša a hoci ho mal rád, dokázal ho aj veľmi ponížiť. Raz, keď mal plnú sálu hostí, zavolal si ho, dal mu do rúk palicu a vravel: „Budeš ju nosiť dovtedy, kým nenájdeš väčšieho blázna, ako si ty. Tomu ju odovzdáš.“ Všetci sa na tom náramne bavili. Dni plynuli a kráľ bol čoraz viac smutný, lebo naň doľahla ťažká choroba. Keď ležal na smrteľnej posteli, šašo ho pravidelne navštevoval a chcel ho rozveseliť. Choroba však nabrala rýchly spád a všetci vedeli, že kráľ zomiera. Šašo sa ho spýtal: „Kam pôjdeš?“ Kráľ mu odvetil: „Ty blázon jeden, pôjdem tam, odkiaľ už niet návratu.“ Šašo však pokračoval: „Ako si sa pripravil na tak ďalekú cestu?“ Vtedy sa kráľ zamyslel a ťažkým hlasom vyriekol: „Nijako…“ Vtom šašo k nemu priskočil, podal mu palicu a vravel: „Tebe patrí, si väčší blázon, ako ja!“ Náš život je prípravou na cestu, ktorá skončí pri svadobnom stole nášho Pána a bude trvať celú večnosť. Svadobné rúcho sme dostali pri krste, preto si ho zachovajme neporušené a chráňme ho pevnou vierou, životom v milosti posväcujúcej a množstvom dobrých skutkov.“


Pozvánky