Úmysly

Pondelok

06:00 + Ivan, Michal, Ivan a Anna | Kostol sv. Petra a Pavla
14:30 + Ján, Mária, Helena, Vladimír a Štefan | Kaplnka v Domove pre seniorov
17:00 Za zdravie a BP pre Magdu s rod. | Kostol sv. Petra a Pavla
18:30 + Juraj, Mária, Ján a Jozef | Kostol sv. Petra a Pavla

Utorok

06:00 Za zdravie a BP pre Annu s rod. | Kostol sv. Petra a Pavla
16:00 Za zdr. a BP pre zamestnancov nemocnice | Nemocnica – kaplnka
18:00 Poďakovanie za 60 rokov života Zdenky | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
18:30 Za zdr. a BP pre rod. Kormaníkovú | Kostol sv. Petra a Pavla

Streda

06:00 Za zdr. a BP pre Vladimíra, Evu, Luciu a Janku s rod. | Kostol sv. Petra a Pavla
14:30 + Anna, Mikuláš, Vasil, Marta a Darina | Kaplnka v Domove pre seniorov
17:00 + Ján Danielovits | Kostol sv. Petra a Pavla
18:00 Za uzdravenie Kataríny | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
18:30 + Andrej a Mária Kupeckí | Kostol sv. Petra a Pavla

Štvrtok

06:00 Za zdravie a BP pre rod. Kundľovú | Kostol sv. Petra a Pavla
17:00 + Ján Mrug (12. výr.) | Kostol sv. Petra a Pavla
18:30 + Terézia a Pavol | Kostol sv. Petra a Pavla

Piatok

06:00 Za zdravie a BP pre kňaza Pavla | Kostol sv. Petra a Pavla
14:30 + Mikuláš, Mária a Štefan | Kaplnka v Domove pre seniorov
17:00 + Ján, Anna a Ján | Kostol sv. Petra a Pavla
18:30 Za zdravie a BP pre Tomáša | Kostol sv. Petra a Pavla

Sobota

06:30 + Antónia | Kostol sv. Petra a Pavla
18:30 + Mária, Anton, Mikuláš a Verona | Kostol sv. Petra a Pavla

Nedeľa

06:30 + Helena Duranková (10. výr.) | Kostol sv. Petra a Pavla
08:00 + Pavlína, Michal a Stanislav | Kostol sv. Petra a Pavla
09:30 + Štefan a Aurélia | Kostol sv. Petra a Pavla
11:00 + Jozef Varga | Kostol sv. Petra a Pavla
18:30 + Jozef Kostúr (30.deň) | Kostol sv. Petra a Pavla
09:00 + Peter Bodnár a zosnulí rodičia | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
11:00 + Mária | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
09:00 Za zdr. a BP pre Ivanu a Štefana (r.-k.) | Kaplnka v Domove pre seniorov
16:00 (gr.-kat.) | Nemocnica – kaplnka

Oznamy

Svätá omša dnes o 11.00 bude obetovaná za členov bratstva posvätného ruženca (živého, svätého a večného), po jej skončení bude nasledovať obnovenie sľubov. Tí, ktorí by mali záujem o členstvo, môžu sa zahlásiť u horliteľky bratstva pani Alžbety Dlugošovej.

Októbrové pobožnosti – modlitba posvätného ruženca – 1/2 hod. pred začiatkom svätej omše: Úplné odpustky môžu získať tí, ktorí sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Podmienky k získaniu: 1. päť desiatkov posvätného ruženca; 2. nábožné rozjímanie o tajomstvách; 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zvyku. Povzbudzujeme najmä členov Ružencového bratstva, aby sa zapojili do predmodlievania, ale aj členov ostatných spoločenstiev.

Modlitby otcov: v pondelok po skončení svätej omše so začiatkom o 18.30.

Svätá omša za účasti detí: štvrtok o 17.00.

Adorácia: štvrtok po skončení svätej omše so začiatkom o 18.30.

Svätá omša za účasti mládeže: piatok o 18.30.

Upratovanie Kostola sv. Petra a Pavla: piatok po skončení svätej omše so začiatkom o 18.30, prosíme o zapojenie sa do tejto služby a ďakujeme za doterajšiu pomoc.

Krstná náuka: sobota o 8.00 v Kostole sv. Petra a Pavla; predmanželská príprava: podľa rozpisu v sobotu o10.00 v Kostole sv. Petra a Pavla.

Svätá omša za účasti rodín: nedeľa 16. októbra o 11.00 v Kostole sv. Petra a Pavla.

Okresné riaditeľstvo PZ v Starej Ľubovni sa obracia na nás s prosbou o pomoc pri informovaní verejnosti v súvislosti s nepriaznivým stavom cestnej premávky, viac informácií na stránke farnosti.

Slávnosť prvého svätého prijímania: 4. júna 2023. V Gréckokatolíckom chráme blahoslaveného hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča 14. mája a v Gréckokatolíckom chráme Matky ustavičnej pomoci 21. mája.

Odberatelia časopisu Posol môžu uhradiť predplatné na rok 2023 (11,-€) v sakristiách kostolov u pánov kostolníkov. Zároveň sa môžu prihlásiť aj noví záujemcovia o časopis.

Členovia Spolku sv. Vojtecha si v Kostole sv. Petra a Pavla môžu prevziať Pútnik svätovojtešský na rok 2023 a podielovú knihu od 10. do 31. októbra od pondelka do piatku medzi večernými svätými omšami (po skončení svätej omše o 17.00 a pred začiatkom svätej omše o 18.30). Zároveň je možné zaplatiť členský príspevok 8,-€.

Vyšlo jesenné číslo časopisu Svetové misie k tohoročnej Misijnej nedeli, ktorá bude 23. októbra. Časopis je nepredajný. Vo vnútri časopisu je poštová poukážka, ktorou môžeme osobne podporiť misie. Vopred vyslovujeme poďakovanie v mene misionárov a ľudí v misijných krajinách.

Vyslovujeme vrúcne poďakovanie našim farníkom, ktorí počas týždňa zveľadili okolie Kostola sv. Petra a Pavla.

Milodary pre opravy Filiálneho kostola: z pohrebu Marty Stesňákovej 30,-€; bohuznáma 50,-€; bohuznáma 10,-€

Milodary pre potreby Kostola sv. Petra a Pavla: bohuznáma 50,-€; z krstu Petra Pružinského 20,-€

Milodary pre opravy Farského kostola: z krstu Lary Tomanovej 100,-€; z krstu Liany Rity 10,-€; z krstu Noela Jozefa Kandráča 100,-€; z krstu Pavla Mišenka 100,-€; Magda 100,-€; Pavol 100,-€; z pohrebu Štefánie Ščurkovej 200,-€; Janka 20,-€; Jozef 50,-€; bohuznáma 200,-€; bohuznáma 10,-€ – úprimná vďaka

Minulú nedeľu bola pri svätých omšiach zbierka pre opravy našich kostolov. Vyzbieralo sa pre Farský kostol 6 174,55 € a pre Filiálny kostol 545,50 €. Zbierky s milodarmi tvoria sumu: Filiálny kostol 37 602,43 € a Farský kostol sme v mínuse 58 063,70 €, po uhradení faktúr v sume 38 598,18 €: vývoz odpadu 116,19 €; nákup vitrín 997,20 €; betón pod stojan na bicykle 124,80 €; doplatenie za čistenie a ladenie organa 8 000,-€; doplatenie za osvetlenie 1 099,64 €; lešenárske práce 1 003,92 €; doplatenie za dlažbu 25 221,43 €; stolárske práce 2 035,-€. Všetkým darcom vyslovujeme vrúcne poďakovanie za štedrosť a prosíme o modlitby, aby Pán požehnal toto dielo. Predpokladaný čas ukončenia obnovy interiéru je koniec novembra tohoto roku, ak nás nezastihne niečo nepredvídateľné. Zatiaľ všetky práce financujeme bez úveru, ktorý sme chceli zobrať vo výške 200 000,-€, ale dúfame, že to vyjde aj bez úveru.

 

OHLÁŠKY

 

Spracúvanie osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike sa vykonáva v súlade s aktuálne platnou právnou úpravou, najmä Zákonom 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Preto v ohláškach môžeme uvádzať iba meno, priezvisko a bydlisko.

FRANTIŠEK PAVELČÁK, bývajúci v Newporte (Wales) a MARTINA GIRGOŠKOVÁ, bývajúca v Newporte (Wales) (2.x); Peter Dronzek, bývajúci v Starej Ľubovni a Patrícia Pardusová, bývajúca v Hniezdnom (2.x); Marek Matfiak, bývajúci v Novej Ľubovni a Mária Sekáčová, bývajúca v Novej Ľubovni (1.x); Marek Mišenko, bývajúci v Starej Ľubovni a Zuzana Majkutová, bývajúca v Kolačkove (1.x).

Kto by vedel o nejakej manželskej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to oznámi na Farskom úrade. Zároveň zverujeme týchto snúbencov do vašich modlitieb.


Pozvánky