Úmysly

Pondelok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Apolóniu | Farský kostol
17:30 + Ján, Mária, Stanislav a Ján | Baničné
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Utorok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 Poďakovanie za 50r. manželstva | Farský kostol
17:30 Za zdravie a dar viery pre Annu | Klačno
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Streda

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 Za duše v očistci | Farský kostol
17:30 + Peter, Ján, Mária a Ján | Baničné
17:30 | Rybárpole
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Štvrtok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 + Jozef, Anna a Jaroslav | Farský kostol
17:30 + Jozef, Terézia Jozef a Mária | Klačno
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Piatok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 + Ladislav Cecko | Farský kostol
17:30 Za zdravie a Božie pož. pre Máriu, deti a vnúčatá | Baničné
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Sobota

06:00 + Ján Mária Šenka | Farský kostol
12:00 | Farský kostol
18:15 + Ľudmila, František, Vojtech | Farský kostol
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Nedeľa

06:00 | Farský kostol
08:00 | Farský kostol
11:00 Za zdravie a Božie požehnanie Monika, Tomáš, Klára, Stanislav | Farský kostol
14:30 + Ján a Stanislava | Farský kostol
18:15 Za zdravie a Božie požehnanie pre Mariána | Farský kostol
09:00 Za zdravie a Božie pož. pre deti a vnúčatá | Baničné
10:30 + Mária, Albína, Igor a Vojtek | Baničné
09:00 + Rudolf a Mária | Klačno
10:30 Za uzdravenie dcéry Nikoly a rodiny | Klačno
08:00 | Rybárpole
09:30 | Rybárpole
09:00 | Františkánky
07:00 | Jezuiti
09:00 | Jezuiti
10:30 | Jezuiti/ gr.-kat.

Oznamy

1) RUŽENCOVÉ BRATSTVO: Stretnutie všetkých členov ružencového bratstva bude dnes pred
ružencovou pobožnosťou o 13:45 vo farskom kostole. Pozývame aj nových členov, ktorí by sa
chceli pridať do ružencového bratstva.

2) OKTÓBROVÉ POBOŽNOSTI: V mesiaci október vás srdečne pozývame na spoločnú modlitbu sv.
ruženca, vo farskom kostole v týždni o 15:30 h., pred sv. omšou. Rozpis spoločenstiev je na
výveske. V sobotu sa budeme modliť po rannej sv. omši o 6:00 a v nedeľu poobede o 14:00h. Na
sídliskách v týždni pol hodiny pred sv. omšami.

3) ÚPLNÉ ODPUSTKY: Úplné odpustky môžu získať tí, ktorí sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke
alebo v rodine, rehoľnom spoločenstve či nábožnom združení. K ich získaniu je stanovená
modlitba sv. ruženca a rozjímanie o tajomstvách.

4) PRIHLÁŠKY NA PRVÉ SV. PRIJÍMANIE: Rodičom, ktorí majú záujem o prvé sv. prijímanie pre
svoje deti v roku 2023 oznamujeme, že si môžu prevziať prihlášku od svojich katechétov na
hodinách náboženstva, alebo od kňaza po sv. omši. Vyplnenú prihlášku môžete odovzdať
katechétom alebo v kancelárii fary najneskôr do 7.11.2022.

5) KATECHUMENI: Dospelí, ktorý by sa chceli dať pokrstiť, alebo si doplniť sviatosti (1. sv.
prijímanie a birmovku) sa môžu prihlásiť na farskom úrade počas stránkových dní.

6) PIETNA SPMOMIENKA NA P. VENDELÍNA JAVORKU SJ.: dňa 15. októbra si v Černovej
pripomenieme 140. výročie narodenia pátra Vendelína Javorku. Sv. omšu o 16:00 hod. bude
celebrovať J. E. Mons. Cyril Vasiľ SJ. Viac informácií na výveske v predsieni kostola.

7) VEREJNÁ ZBIERKA „BOJ PROTI HLADU“: Vincenstká rodina organizuje 16. ročník
celoslovenskej verejnej zbierky „BOJ PROTI HLADU“. V našej farnosti ju organizujú Milosrdné
sestry sv. Vincenta – Satmárky.
Kúpou medovníkového srdiečka po všetkých sv. omšiach na budúcu nedeľu 16. 10. 2022 budete
mať možnosť podporiť túto zbierku. Informácie o tejto aktivite ako aj ďalšie možnosti podpory
tejto zbierky sú uvedené na plagáte umiestnenom vo vestibule kostola.

8) GODZONE TOUR: V stredu 26. októbra sa v Žiline uskutoční evanjelizačný koncert pre mladých,
ktorý je súčasťou godzone projektu. Z našej farnosti pôjde autobus spred GSA o 16:00
a predpokladaný príchod je do 23:00. Cena autobusu je 5 eur. Záujemcovia sa môžu zapísať na
papier, ktorý bude v sakristii farského kostola.

9) ZATVÁRANIE DVERÍ VO FARSKOM KOSTOLE: Prosíme vás o zatváranie hlavných vchodových
dverí na farskom kostole počas dňa. Častokrát sú dvere otvorené počas chladných dní, keď
sa kostol vykuruje.

10) POĎAKOVANIE: Za prípravu miništrantského turnaja; opravu strechy na fare.

11) MILODARY A ZBIERKY:
❑ Bohuznáme obetovali na kostol 50 €;
❑ Bohuznámi prostredníctvom farského účtu obetovali v priebehu mesiaca september pre
potreby našej farnosti celkovo 150 €;
❑ Bohuznáma obetovala na kostol v Klačne 50 €;
❑ Bohuznáma obetovala na kostol 120 €.
Úprimne Pán Boh zaplať za finančnú pomoc pre potreby našej farnosti.
IBAN farského účtu: SK03 0900 0000 0000 5671 1290

12) OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú prijať:
❑ Alexej KAPPALA bývajúci v Ružomberku a Alžbeta PÁTEREKOVÁ, bývajúca v Ružomberku
ohlasujú sa dnes po tretí raz.
❑ Maroš KMEŤ bývajúci v Štiavničke a Martina ŠARINOVÁ, bývajúca v Ružomberku ohlasujú
sa dnes po tretí raz.
❑ Peter OLOS bývajúci v Ružomberku a Katarína PUDIŠOVÁ, bývajúca v Ludrovej ohlasujú sa
dnes po tretí raz.
❑ Ľubomír ŠIŠKA bývajúci v Párnici a Nikola SLOBODOVÁ, bývajúca v Ružomberku ohlasujú
sa dnes po druhý raz. Zahrňme snúbencov do modlitieb.

„Deň bez modlitby je ako obloha bez slnka, ako záhrada bez kvetov.“ Sv. Ján XXIII.