Úmysly

Pondelok

06:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre pána kaplána Ivana Belka |
17:30 za + Pavla, Štefániu, Pavlínu, Helenu, Ladislava, Máriu a Annu |

Utorok

06:30 za Boží ľud |
17:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre obyvateľov ubytovne a za + obyvateľov ubytovne |

Streda

06:30 za + Štefana, Melániu a Štefana |
17:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre členov rodiny Michalcovej, Ficekovej a Tvrdej |

Štvrtok

06:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre členov ružencového bratstva a za + členov |
17:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre členov ružencového bratstva a za + členov |

Piatok

06:30 za + Vladimíra, Milana, Bernarda, Annu a Ľubomíra |
17:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie, dar viery pre Stanislava, Pavla, Tomáša a Petra |

Sobota

06:30 za + Vincenta a Teréziu |
18:30 za zdravie, Božiu pomoc a Božie vedenie pre členov rodiny | vigília z nedele

Nedeľa

07:00 za + Zuzanu, Jána, Rozáliu a Jozefa |
08:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Zuzanu a členov rodiny |
10:00 na úmysel |
18:30 za + Jaroslava, Vladimíra, Silvestra, Zdena, Romana a Vladimíra |

Oznamy

V liturgickom týždni budeme sláviť:

  • v pondelok sviatok výročia posviacky katedrálneho chrámu Najsvätejšej Trojice
    v Žiline;
  • v utorok ľubovoľnú spomienku sv. Jána XXIII., pápeža;
  • v piatok ľubovoľnú spomienku sv. Kalixta I., pápeža a mučeníka;
  • v sobotu spomienku sv. Terézie z Avily, panny a učiteľky Cirkvi;
  • 29. nedeľu.

Sv. omša v Streženiciach: bude slávená v pondelok o 18.30.

Detská sv. omša: ktorá je súčasťou povinnej prípravy detí k PSP, bude v pondelok
o 17.30.

Birmovanecká sv. omša: a stretnutie birmovancov, ktoré sú súčasťou povinnej
prípravy k birmovke začnú v piatok o 17.30, kde predstavíme formu prípravy. Povinnú
účasť majú všetci prihlásení birmovanci a je nutné, aby na tomto prvom stretnutí bol aj
jeden z rodičov, alebo zákonných zástupcov birmovanca.

Ružencové bratstvo: bude mať fatimské večeradlo v 13. deň tohto mesiaca hodinu
pred sv. omšou.

Slovenská katolícka charita: zriadila pre núdznych z Ukrajiny, ale i zo Slovenska, 23
centier podpory. Viac info vo výveske.

Diecézna charita: ponúka pracovné miesto v P. Bystrici, viac info vo výveske.

Sviatosť manželstva chcú prijať: Lukáš Zbín a Mária Nemčeková, obaja
pochádzajúci z farnosti Púchov. Manželskú prekážku pre uzavretie sviatostného
manželstva je povinné ohlásiť vo farskom úrade. Zahrňme snúbencov do svojich
modlitieb a dobroprianí.

Zbierka na kostol: je dnes, Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu podporovať
cirkevné ustanovizne.

Zbierka na dlh farnosti za novostavbu materskej školy: bude na budúcu nedeľu,
Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu podieľať sa i takýmto spôsobom na ľudskej
a duchovnej formácií detí.

Upratovanie kostola: v budúcom týždni zabezpečuje skupina č. 1, Pán Boh odplať a
požehnaj ich snahu a úsilie.

Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary

Originálna stránka farských oznamov farnosti Púchov


Pozvánky