Úmysly

Pondelok

06:45 setra Albína,brat Štefan a švagor Štefan |
18:00 za PB deťom Jozef a Lucka,vnuci Alex,Matej a Šimon |

Utorok

06:45 rodina Ondrejková a rodičia z ob. str. |
18:00 rodičia Dankoví, Blažkoví a ost. rodina |

Streda

06:45 za zdravie a Božie požehnanie pre syna k život. jubileu |
18:00 Milan Dvonč |

Štvrtok

09:00 zomrelí rodičia, Anna a Viliam Kováčoví | rekol.
18:00 za PB k 30.výr. manželstva Júliusa a Marty |

Piatok

06:45 manžel a rodičia z ob. str. a ost. rodina |
18:00 st. rodičia Margita a Jozef Klembaroví |

Sobota

06:45 Pohrebná |
18:30 Terézia Renertová, Leopold,Krištof,Margita Krištofová |

Nedeľa

07:00 za zdravie a PB pre rodinu |
09:00 rodičia Helena a Karol Magát a brat Juraj |
10:30 za veriacich farnosti |
18:30 Miroslav Ďurian |

Oznamy

Milodary na kostol : -Bohu známy – 100,-€, Bohu známi z 50-tky manželstva -500,-€, Bohu známy z krstu -20,-€, Bohu známy -200,-€, Bohu známy z pohrebu -50,-€, Bohu známy z pohrebu -40,-€, z uloženia urny Bohu známy -20,-€, z krstu Bohu známy-70,-€. Za vaše dary srdečné Pán Boh zaplať.

Prosíme o stretnutie birmovancov zase o dva týždne v sobotu o 17,30 h. v kostole.

Upratovanie kostola má na starosti ruža pani Kataríny Ficekovej.

Kňazské rekolekcie pre náš dekanát Partizánske budú vo štvrtok u nás v Partizánskom. Začnú sa o 9.h. koncelebrovanou sv. omšou. Z tohto dôvodu sv. omša ráno o 6,45 hod. nebude.

Prvé sv. prijímanie vašich detí na budúci rok bude ak Pán Boh dá v týchto termínoch týchto nedieľ:

16. apríla 2023 III. Základná škola Radovana Kaufmana o 10,30 h.
23. apríla 2023 II. Základná škola Rudolfa Jašíka o 10,30 h.
30. apríla 2023 IV. Základná škola Veľká Okružná o 10,30. h.

7. mája 2023 Cirkevná ZŠ Jána Krstiteľa o 10,30 h.

V tejto súvislosti povzbudzujeme vás milí rodičia i vaše deti, ktoré sa pripravujú na hodinách náboženstva na prvé sv. prijímanie, k účasti na nedeľných sv. omšiach a prikázané sviatky hlavne o 9. hodine.

Pozývame vás spolu s našimi sestričkami Najsvätejšieho Vykupiteľa na budúci týždeň v piatok na večernú sv. omšu o 18. hod. do nášho chrámu na stretnutie s témou o blahoslavenej Alfonze Márie (Alžbete) Eppingerovej, zakladateľky kongregácie sestier Najsvätejšieho Vykupiteľa. Uvítame jej relikviu, sestričky pripravili referenciu jej života, svedectvá i čností, ktoré doprevádzali jej život. Hlavným celebrantom sv. omše bude Mons. Branislav Koppal, gen. vik. našej diecézy.

Na ekostol zostáva sv. omša v nedele o 10.30 h. a v určitej miere možností aj na mestskej káblovej televízii ako doteraz, t.z. v nedele o 10,30 h.


Pozvánky