Úmysly

Pondelok

06:45 | Krásno
18:00 | Krásno

Utorok

06:45 | Krásno
17:00 | Kalinov

Streda

06:45 | Krásno
18:00 | Krásno

Štvrtok

06:45 | Krásno
18:00 | Krásno Adorácia do 19:00

Piatok

06:45 | Krásno
17:00 | Kalinov
18:00 | Krásno/ Mládežnícka sv. omša

Sobota

07:00 | Krásno
18:00 | Krásno

Nedeľa

07:45 | Krásno
09:30 | Kalinov
10:45 | Krásno

Oznamy

1. Pripomíname vám, že v tomto mesiaci býva v Krásne každý deň ráno i večer ½ hodinu pred sv.
omšou sv. ruženec. V Kalinove býva sv. ruženec ½ hodinu pred sv. omšou. Pri spoločnej verejnej
modlitbe sv. ruženca môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. V sakristii vo farskom
kostole v Krásne je možnosť zapísať sa na predmodlievanie sv. ruženca.

2. V piatok večer o 18:00 pozývame na mládežnícku sv. omšu.

3. Pozývame všetky deti na detské stretká, ktoré bývajú v sobotu o 15:00 vo FPC.

4. Budúca nedeľa je Misijná nedeľa. Na Slovensku sa po všetkých sv. omšiach bude konať
predpísaná zbierka na misie. Za vaše milodary vám vopred vyslovujeme srdečne P. Boh
zaplať. Pamätajme osobitne v tento týždeň v modlitbe na misie a misionárov.

5. Na budúcu nedeľu podvečer o 16:00 bude mať vo FPC prednášku vdp. Jozef Šoška na tému Život
a dielo prvých učeníkov Ježiša Krista. Všetci ste srdečne pozvaní.

6. Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za milodary na kostol. Nech Vám to náš dobrotivý Boh
mnohonásobne odmení.

7. Modlime sa za mier a pokoj vo svete.

8. Upratovanie a čistenie kostola: Krásno: čísla domov 751 – 780
Kalinov: v piatok po sv. omši

 


Pozvánky