Úmysly

Pondelok

06:00 ZBP Lukáš s rodinou | Mariánsky kostol
08:30 Za pokoj vo svete | Bazilika minor
18:00 †Dávid a Zoltán | Bazilika minor

Utorok

06:00 †Ema a Ján | Mariánsky kostol- Sv. Jána XXIII., pápeža, ľub. spomienka
08:30 Za nového diecézneho biskupa | Bazilika minor
18:00 Na úmysel celebranta | Bazilika minor- Rádio Lume
18:00 | Malý Slavkov

Streda

06:00 †Michal Marek (kňaz) | Mariánsky kostol
08:30 Za mladých | Bazilika minor
18:00 †Mária a Pavol | Bazilika minor-Mládežnícka
18:00 | Stráne pod Tatrami

Štvrtok

06:00 †Helena | Mariánsky kostol
08:30 Za rodiny | Bazilika minor
17:00 adorácia | Bazilka minor
18:00 †Anna a František | Bazilika minor

Piatok

06:00 ZBP Matúš s rodinou | Mariánsky kostol
08:30 Za kňazov | Bazilika minor
16:30 ZBP Magdaléna a Viktória | Bazilika minor - detská
18:00 †Ladislav, Helena a Milan | Bazilika minor
18:00 | Malý Slavkov

Sobota

06:00 †Róbert a Mária | Bazilika minor-Sv. Terézie od Ježiša (z Avily), panny a učiteľky Cirkvi, spomienka
18:00 †Ján, Tomáš a Rozália | Bazilika minor

Nedeľa

06:30 †Anna | Bazilika minor-29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00 †Dušan | Bazilika minor
08:00 | Malý Slavkov
09:00 | Stráne pod Tatrami
09:00 Za Boží ľud | Cirkevná základná škola
09:30 | Malý Slavkov
10:00 Za Boží ľud | Bazilika minor-KTV
15:00 Pobožnosť | Bazilika minor
16:00 Za Boží ľud | Bazilika minor
18:30 Za Boží ľud | Bazilika minor

Oznamy

OKTÓBROVÉ POBOŽNOSTI A ÚPLNÉ ODPUSTKY
Modlitba posvätného ruženca bude zaína vždy pol hodiny pred
veernou sv. omšou. V nedele sa budeme modliť o 14:30 hod. a vo
štvrtky bude októbrová pobožnosť asťou adorácie. Rozpis
jednotlivých ruží je na nástenke. Na záver každej sv. omše v októbri sa
modlíme pri ikone pred oltárom modliť krátku modlitbu k Matke
ustavičnej pomoci. Tí, o sa modlia ruženec v kostole, v rodine, alebo v
nábožnom združení môžu získa úplné odpustky. Podmienky: 1. Celý jeden
ruženec (5 desiatkov); 2. K modlitbe treba pridá nábožné rozjímanie o
tajomstvách; 3. Pri verejnom recitovaní je potrebné vysloví tajomstvá
poda zaužívaného zvyku.

CARLOVA KVAPKA KRVI
Farnosť Kežmarok, Hotel Hviezdoslav a Národná transfúzna služba Poprad
organizujú dňa 27. októbra odber krvi s názvom “Carlova kvapka
krvi.” Blahoslavený Carlo Acutis zomrel ako 15 ročný na leukémiu. Jeho
relikviu má aj naša farnosť. Program v uvedený deň:

8:30: Svätá omša ku cti bl. Carla Acutisa v Bazilike sv. Kríža

8:0011:00: Odber krvi v priestoroch Hotela Hviezdoslav

8:0014:00 Vystavenie relikvie bl. Carla Acutisa v Bazilike sv. Kríža

Pozývame a povzbudzujeme všetkých, ktorí môžu darovať krv, aby
urobili tento šľachetný a kresťanský skutok lásky. Prosíme, dajte
vedieť aj ostatným ochotným darcom krvi.

MODLITBA VEŠPIER DO RÁDIA LUMEN
Od pondelka 10. októbra do piatku o 19:30 hod. a v sobotu o 20:00
hod. sa budeme v bazilike modliť vešpery, ktoré v priamom prenose bude
vysielať rádio Lumen. Pridajte sa k nám v tejto modlitbe Cirkvi. Príte sa
pomodliť spolu s nami do baziliky.

POZVÁNKA NA KONCERT
Farnosť Kežmarok sa spolupodieľa na organizovaní kultúrneho podujatia
Kežmarskej hudobnej jesene. V Mariánskom kostole zaznie v piatok
21. októbra 2022 o 19:00 hod. vystúpenie umeleckého telesa:
ENSEMBLE THESAURUS MUSICUM. Vstupné je dobrovoľné
.

VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA
Sviatosť zmierenia v tomto týždni budeme vysluhovať vždy pol hodiny
pred každou sv. omšou v bazilike od pondelka do soboty.

MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC
Pozývame všetky deti našej farnosti pripojiť sa k celosvetovej
modlitbovej kampani: „Milión detí sa modlí ruženec“, ktorá sa uskutoční
v utorok 18. októbra pred večernou sv. omšou v bazilike od 17:00
hod. Modlitbou sv. ruženca, ktorú budú viesť detí, budeme vyprosovať
pokoj a jednotu na celom svete. Spoločná modlitba má veľkú silu, zvlášť
modlitba detí. Nech je pre nás povzbudením k dôvere v Boha v ťažkých
časoch. Deti a rodičia, príďte spoločne sa pomodliť.

MODLIME SA V RODINÁCH K MATKE USTAVIČNEJ POMOCI
Ponúkame Vám obraz a pobožnosť k Matke ustavičnej pomoci, ktorú
pripravili Pápežské misijné diela. V mesiaci október pozývame a
povzbudzujeme všetky naše rodiny ku každodennej pobožnosti v našich
domácnostiach k Matke ustavičnej pomoci. Ikonu a text domácej
pobožnosti si môžete vziať pri východe z baziliky. Dobrovoľ
príspevok je 1, EUR. Prosíme, modlievajte sa ju spolone doma. Na
tomto obraze vidíme, ako dieťa Ježiš drží ruku svojej matky Márie.
Rovnako aj my chceme sa držať ruky Božej matky, aby nám pomohla v
každej núdzi.

ÚMYSLY SV. OMŠÍ
Až do konca kalendárneho roka sú úmysly svätých omší v našej
farnosti už obsadené. Prosíme Vás preto o zhovievavosť. Ke zane
Advent, ponúkneme Vám možnosť zapísať úmysly svätých omší na budúci
rok. Avšak ak niekto chce zapísať úmysel svätej omše s tým, že sa odslúži
v inej farnosti, môže prísť na farskú úrad aj teraz v ase úradných hodín.

SV. OMŠE PRE BIRMOVANCOV A MLÁDEŽ
Mládežnícke sv. omše bývajú každú stredu o 18:00 v bazilike.
Pozývame všetkých mladých našej farnosti k pravidelnej účasti. Pre
birmovancov sú tieto sv. omše povinné!

VÝNIMOČNÝ NÁSTENNÝ KALENDÁR NA ROK 2023
Ponúkame Vám nástenný kalendár na rok 2023 s nádhernými fotkami
kresťanských chrámov v Svätej zemi. Môže to byť aj veľmi vhodný darček
alebo spomienka, pre tých, ktorí navštívili Svätú zem. Pri každej fotke je
krátky popis miesta a citát zo Svätého písma. Kalendár si môžete zakúpiť
pri východe z baziliky. Cena je 4, EUR.

PRED OČAMI POHANOV VYJAVIL PÁN SVOJU SPÁSU (Ž 98)
Pre lektorov, žalmistov, organistov ako aj pre všetkých, ktorí majú radi
biblické žalmy, náš pán farár František Trstenský ponúka podcast s
názvom “LAUDATE DOMINUM” “CHVÁĽTE PÁNA”. Vysvetľuje v ňom
posolstvo žalmu, ktorý zaznie v našich kostoloch v túto nedeľu. Môžete si
ho vypočuť na webstránke farnosti v časti „Blog“.

ODOVZDANIE BIELEHO RÚCHA
Na webstránke našej farnosti v
časti „Blog“ náš pán farár František
Trstenský zverejnil alšiu časť svojho podcastu KAIROS s
názvom:
Odovzdanie bieleho rúcha.
Pri krste detí sú to najčastejšie krstní rodičia,
ktorí zabezpečujú krstnú košieľku, na ktorú nechajú vyšiť meno, dátum

narodenia a
dátum krstu svojho krsniatka. V tejto časti sa dozviete, aký je
význam tohto obradu.
Prajeme Vám príjemné počúvanie!

DUCHOVNÉ SLOVKO
Všetkých desať malomocných zakúsilo silu zázraku, ale len „jeden z nich“,
cudzinec, dokázal ísť ďalej. Posledné Ježišove slová „tvoja viera ťa uzdravila
“sú adresované iba Samaritánovi, ktorý v Ježišovi rozpoznal Božiu moc a
vrátil sa mu poďakovať. Uzdravilo sa deväť malomocných, ktorí nepoznali
„toho, ktorý prichádza v mene Pánovom“: zostali vonku, v kráľovstve
zázraku, ktoré však ešte nie je kráľovstvom viery. Pre Ježiša nie sú znaky
prítomnosti Božieho kráľovstva badateľné telesnými očami, ale iba očami
viery. Záverečné Ježišovo varovanie znie ako silná napomenutie aj pre nás:
„Nebolo desať očistených? Kde je zvyšných deväť?” je to vážne varovanie pre
nás, ktorí sa voláme „veriaci“, aby sme v Ježiša Krista skutočne verili, nielen
o tom rozprávali.

PODPORTE NÁS
Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať
potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity.

Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom
pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti

s IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188. ĎAKUJEME!

KONTAKT
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kežmarok

Kostolné námestie 22, 060 01 Kežmarok

Tel. č.:
052/452 22 20Mobil: 0903 012 489
Email:
farakezmarok@gmail.com

SLEDUJTE NAŠU WEBSTRÁNKU: www.fara-kezmarok.sk