Úmysly

Pondelok

06:15 † Jozef | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † Irena Rajcová | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Utorok

06:15 † Štefan | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 poďakovanie za 70 rokov života Ľudmily | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Streda

06:15 † Ľubomír | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 za duše v očistci | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Štvrtok

06:15 † Ján, Anna a Pavla Fridečanovi | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
09:30 rekolekčná svätá omša | Ladce
17:30 † z rodiny Pružincovej a Gabajovej | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Piatok

06:15 Za BP bohuznámemu | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † Verona Šeligová | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Sobota

07:00 za Boží ľud | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 Za BP pre synov Miroslava a Petra s rodinami | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Nedeľa

07:30 Za BP pre Jozefa a jeho rodinu k životnému jubileu | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
08:45 za dar uzdravenia pre Jána | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
10:00 na úmysel celebranta | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Oznamy

☩ V tomto týždni Vás všetkých, najmä deti pripravujúce sa na prvé sväté prijímanie a birmovancov, pozývame k modlitbe svätého ruženca: od 1645, ktorý je možné sa predmodlievať. Záujemci sa môžu zapísať na jednotlivé dni do zoznamu na stolíku pri východe z kostola. Pozývame i na poklonu: vo štvrtok po večernej svätej omši a Večeradlo s Pannou Máriou: v sobotu od 1630.

☩ Pripomíname birmovancom, aby si vždy dali potvrdiť svoju účasť na svätej omši v nedeľu a prikázaný sviatok, pristúpenie k sviatosti zmierenia a účasť na spoločnom stretnutí v Birmovníku, ktorý dostali pri zápise.

☩ TV LUX vyhlasuje súťaž amatérskych filmárov, ktorí radi natáčajú videá, na tému: Môj učiteľ. Bližšie info o súťaži nájdete vonku na nástenke alebo na webovej stránke: safi.tvlux.sk.

☩ Ponúkame Vám na predaj časopis: Naša Žilinská diecéza – cena za kus: 1 €.

☩ Upratovanie kostola v piatok po večernej svätej omši: skupina č. 1. Nech Pán odmení a štedro požehná Vašu ochotu!

☩ Veľká vďaka a úprimné Pán Boh zaplať za všetky Vaše dary – duchovné, hmotné, finančné (milodary na výmenu okenných výplní kostola – poukázaný na farský účet: 1x – 10 € a osobne prinesené: 1x – 10 €, 3x – 50 € a 1x – 100 € a milodar „do zvončeka“ – poukázaný na farský účet: 1x – 30 €) i za akúkoľvek pomoc (upratovanie kostola, kaplnky a farskej budovy; výzdoba kostola; … ), ktorou ste sprevádzali našu farnosť v tomto týždni.

„Ruská legenda od Ivana Turgeneva hovorí o stretnutí všetkých čností v nebi. Boh ich pozval k sebe a predstavoval jednu druhej. Ukázalo sa však, že sú to priateľky a dobre sa poznajú. Napokon predstavuje Boh posledné dve čnosti. Chytil prvú za ruku a predstavil ju: Dobrota. Potom predstavil druhú: Vďačnosť. Obidve čnosti ostali veľmi prekvapené, že sa nepoznali, lebo sa ešte nikdy nestretli. Vďačnosť je prejavom slušného človeka a dobrého kresťana. Naša vďačnosť by mala mať dva ciele: ľudí a Boha. Každý rodič by vedel rozprávať ako je to s vďačnosťou jeho detí. Už aj malé deti sa správajú dvojako. Jedni, ak dostanú darček, tak najprv poďakujú a až potom sa mu venujú. Takéto dieťa vidí nielen dar, ale aj dobrotu srdca svojich rodičov. Rodičia zasa vidia, že ich dieťa nie je chamtivec, ale že je vďačné za nejakú pozornosť. Iní darček zoberú a rodičov si ani nevšimnú. Snáď len vtedy, keď im vytknú, že si ho predstavovali inak. Je to signál pre rodičov, že svoje dieťa nevychovali k vďačnosti ale k egoizmu. Vďačnosť má byť v srdci a na perách aj nás dospelých navzájom. Často hovoríme, že nevďak bolí. Ale sme naozaj vďační? Nemusíme hneď myslieť na veľkú vďaku za veľkú vec. Život sa skladá z drobností. A za ne treba neustále ďakovať. Manželovi. Manželke. Kolegom. Spolužiakom. Priateľom. Druhým cieľom našej vďačnosti je Boh. Veľmi dobre tomu rozumeli prví kresťania, ktorí liturgiu svätej obety nazývali “Vďakyčinenie”, po grécky “Eucharistia”. Schádzali sa okolo oltára, aby spoločne ďakovali. Vytvárali tak atmosféru radosti a pokoja, ktorú potom šírili do okolitého sveta. Veď kto dokáže Bohu ďakovať, je neustálym optimistom. My, žiaľ, by sme mohli niekedy nazvať sv. omšu nie “Vďakyčinením”, ale “Lamentovaním”. Lamentujeme a plačeme sami nad sebou, nad zlými ľuďmi a zlým svetom, nad tým, že Pán Boh nás nechce údajne vypočuť. Lamentovanie je ľahké. Lamentovanie od nás nič nežiada. Ďakovať je ťažšie. Ďakovanie je vždy prejavom veľkej lásky k Bohu. Nariekanie ničí ducha. Ďakovanie ho obohacuje. Najkrajším poďakovaním je ochota vo všetkom plniť a prijať Božiu vôľu.“


Pozvánky