Úmysly

Pondelok

06:30 za + Vladimíra, Štefana, Annu a Petra |
17:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Máriu, Annu, Veroniku, Alžbetu, Ľudmilu, Stanislava a Jozefa |

Utorok

06:30 za Boží ľud |
17:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Jozefínu, Irenu, Romana a Mariku |

Streda

06:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre rodinu |
17:30 za + Máriu, Veroniku, Štefániu, Jozefínu, Slavomíra, Pavla a Vladimíra |

Štvrtok

06:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Helenu, Milana, Moniku, Milana a členov ich rodín |
17:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Vladislava, Stanislava, Miroslava a Jána |

Piatok

08:30 za živých a + členov RB |
17:30 za živých a + členov RB |

Sobota

06:30 za + Vladimíra, Petra a Máriu |
18:30 za + Jána, Antóniu a Milana | s platnosťou na nedeľu

Nedeľa

07:00 na úmysel | 28. nedeľa
08:30 za + Otta a Antona | 28. nedeľa
10:00 za + Ferdinanda, Štefana, Emila a Emíliu | 28. nedeľa
18:30 za + Mariána Kvasnicu | 28. nedeľa

Oznamy

27. nedeľa – 8. októbra 2023

V liturgickom týždni budeme sláviť:

  • v stredu ľubovoľnú spomienku sv. Jána XXIII., pápeža;
  • v sobotu ľubovoľnú spomienku sv. Kalixta I., pápeža a mučeníka;
  • 28. nedeľu.

Sv. omša v Streženiciach: bude slávená v pondelok o 18.30.,

Formačné stretnutie saleziánov – spolupracovníkov: bude v utorok popoludní pod vedením dona Štefana Walnera, ktorý bude celebrantom večernej sv. omše. Spovedanie pred sv. omšou v utorok večer nebude.

Sv. omša v piatok za účasti žiakov a pedagógov Czš: bude o 8.30, je to jediná sv. omša ráno.

Stretnutie birmovancov: bude 20. októbra v piatok so začiatkom sv. omše o 17.30, ktorá bude sprevádzaná mládežníckym speváckym zborom. Po sv. omši bude nasledovať katechéza, ktorá skončí najneskôr o 19.00. Účasť všetkých birmovancov už na sv. omši je povinná. Birmovanci majú svoje povinné aktivity vyznačené v kalendári dochádzky. Okrem toho sa vyžaduje účasť na birmovaneckých sv. omšiach a katechézach a spovedi raz za mesiac, najlepšie v prvopiatkovom týždni, keď je pre nich vytvorená možnosť spovede. To ale neznamená, že prvopiatkový týždeň je jedinou možnosťou vyspovedať sa počas mesiaca. Na to je celý mesiac, takže ak sa birmovanec z oprávneného dôvodu nestihne vyspovedať v prvopiatkovom týždni, má možnosť pred sv. omšami počas celého mesiaca. Všetky ostatné aktivity, ako napr. účasť na adorácii, modlitbe ruženca a podobne, sú nepovinné, ale dobrovoľné aktivity, ktoré nie sú vyžadované ako povinná súčasť prípravy k sviatosti birmovania. Vždy, keďplánujeme povinnú účasť birmovancov na duchovnej aktivite, s dostatočným predstihom ju uvedieme vo farských oznamoch.

Milión detí sa modlí ruženec: je iniciatíva pápežskej nadácie ACN Slovensko spolu so Svetovým apoštolátom Fatimy, ktorá sa tradične uskutoční 18. októbra. Pozývame všetky rodiny, farnosti, školy, stretká, katechétov, či učiteľov, aby sa v tento deň s deťmi modlili ruženec za mier a jednotu vo svete. Prihlásiť sa je možné na webe miliondeti.sk, kde nájdete aj ďalšie informácie a materiály. Modlime sa spoločne, aby každá krajina sveta bola pekným a dobrým miestom pre život.

Detská sv. omša: ktorá je súčasťou povinnej prípravy k PSP, bude v pondelok o 17.30.

Ružencové bratstvo: bude mať fatimské večeradlo v 13. deň mesiaca hodinu pred sv. omšou.

Zbierka na dlh farnosti za novostavbu materskej školy: je dnes, Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu podieľať sa i takýmto spôsobom na ľudskej a duchovnej formácií detí.

Sviatosť manželstva chcú vo farnosti Dohňany prijať: Miloš Galik, pochádzajúci z farnosti Púchov a Jana Hrušková, pochádzajúca z farnosti P. Bystrica – Rozkvet. Manželskú prekážku pre uzavretie sviatostného manželstva je povinné ohlásiť vo farskom úrade. Zahrňme snúbencov do svojich modlitieb a dobroprianí.

Stretnutie vedúcich upratovacích skupín: sa uskutočnilo 25. septembra. Zo stretnutia vzišli návrhy, ktoré reflektujú súčasné požiadavky, vzhľadom na náročnosť upratovania farského kostola. Aktuálny počet upratovacích skupín je 17, účastníci spomínali, že kedysi ich bolo 52. Kostol je nutné upratovať 2x do týždňa, vzhľadom na počet sv. omší a duchovných aktivít, ktoré sa počas celého týždňa absolvujú. Niektoré upratovacie skupiny mali iba 2 členov, čo je žalostne málo, keď dvaja ľudia dlhodobo museli 2x v týždni upratať celý kostol. Tento problém bol však vyriešený na stretnutí doplnením nových členov, ktorých sme na stretnutí privítali a zaradili do poddimenzovaných skupín. Účastníci sa zhodli na tom, že v upratovaní by im veľmi pomohla nová technika – robotický vysávač, ktorý by vždy pred upratovaním v noci povysával celý kostol, členovia upratovacej skupiny by kostol počas dňa poumývali a urobili všetko ostatné, potrebné pre čistotu chrámu. Vzhľadom k tomu, že kostol má veľkú plochu, je nutné zaobstarať vysávač s možnosťou automatického vysypávania nádoby na nečistoty. Účastníci stretnutia navrhli vyhlásiť zbierku na kostol, ktorá by bola zameraná na kúpenie takéhoto vysávača. Všetkým zúčastneným na stretnutí vyjadrujeme úprimné Pán Boh odplať a požehnaj za ich činnosť pre farský kostol a konštruktívne podnety.

Zbierka na kostol: bude na budúcu nedeľu. Zo zbierky bude pre farský kostol financované zaobstaranie robotického vysávača s možnosťou automatického vysypávania nádoby na nečistoty, upratovacie a čistiace prostriedky, energie a ďalšie drobné výdavky. Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu podporovať cirkevné ustanovizne.

Upratovanie kostola: v budúcom týždni zabezpečuje skupina č. 2, Pán Boh odplať a požehnaj ich snahu a úsilie.

Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary.

 

Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.puchov.fara.sk/oznamy

Pozvánky