Úmysly

Pondelok

06:15 za dary Ducha Svätého pre bohuznámych manželov | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † manželia: Miloš a Martina | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Utorok

06:15 † Alojz Babulák | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † Jaroslav a rodičia | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Streda

06:15 † Anna | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † členovia rodiny Rausovej a Za BP pre žijúcich členov | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Štvrtok

06:15 † rodičia: Anna a Ignác, dcéra: Božena a zať: Alexander | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
09:30 rekolekčná svätá omša | PRUSKÉ
17:30 † Dušan | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Piatok

06:15 za Boží ľud | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † Anna | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Sobota

07:00 Za BP pre Teréziu, Alžbetku a Dorotku | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
15:00 sobášna svätá omša (Dominik Kováč a Ivana Eglyová) | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
17:30 ZaBP pre Líviu | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Nedeľa

07:30 † Mária Hanková | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
08:45 † Anna | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
10:00 na úmysel celebranta | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Oznamy

☩ V tomto týždni Vás všetkých, najmä deti pripravujúce sa na prvé sväté prijímanie, pozývame k modlitbe svätého ruženca: od 16:45, ktorý je možné sa predmodlievať. Záujemci sa môžu zapísať na jednotlivé dni do zoznamu na stolíku pri východe z kostola. Pozývame i na poklonu: vo štvrtok po večernej svätej omši a Večeradlo s Pannou Máriou: v sobotu od 16:30.

☩ Rodinkovo pozýva manželov na program Amoris, ktorý sa uskutoční 14. – 15. X. v ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia v Dubnici nad Váhom. Program je zameraný na posilnenie manželstva, lepšie pochopenie manželského partnera a posilnenie vzájomnej dôvery. O deti sa počas programu postarajú animátori. Bližšie informácie nájdete na nástenkách a webovej stránke farnosti.

☩ Pozývame mladých na Godzone tour 2023, ktorá sa uskutoční 24. X. v Žiline od 18:00. Počas programu vystúpia viacerí umelci i známe kresťanské zoskupenia. Vstup je zadarmo. Viac info na: www.godzone.sk

☩ Ponúkame Vám na predaj časopis: Naša Žilinská diecéza – cena za kus: 1 €.

☩ Upratovanie kostola v piatok po večernej sv. omši: skupina č. 3. Nech Pán odmení a štedro požehná Vašu ochotu!

☩ Veľká vďaka a úprimné Pán Boh zaplať za všetky Vaše dary – duchovné, hmotné, finančné (milodar na potreby farského kostola – poukázaný na farský účet: 1x – 20 €) i za akúkoľvek pomoc (upratovanie kostola, kaplnky a farskej budovy; výzdoba kostola; privezenie, rezanie a štiepanie dreva; … ), ktorou ste sprevádzali našu farnosť v tomto týždni.

„O veľkej láske sa spievajú piesne, píšu romány a skladajú básne. Preto nás ani neprekvapí, že o veľkej láske sa píše aj vo Svätom písme. V prvom čítaní z Knihy proroka Izaiáša: Zaspievam môjmu miláčikovi pieseň svojho priateľa o jeho vinici: Vinicu mal môj miláčik na úrodnom úbočí. Ohradil ju, skaly z nej vybral, viničom ju ušľachtilým vysadil. Uprostred nej zrobil vežu a lisom ju vystrojil. Potom čakal, že urodí hrozno, ale ona iba plánky rodila… Vinicou Pána zástupov je dom Izraela, mužovia Judey jeho rozkošný sad. On čakal na právo a hľa, bezprávie, čakal na spravodlivosť a hľa, kvílenie. V evanjeliu je tiež rozprávanie o veľkej láske, ktorá bola oklamaná. Niekedy sa toto rozprávanie nazýva: O zlých vinohradníkoch, ale to nie je presné, lebo hlavnou postavou v každom rozprávaní o láske je milovaný a milujúci. V milujúcom poznávame nebeského Otca, ktorý nám pripravil krásnu vinicu – krásny svet, aby sme prinášali úrodu lásky a Božiu dobrotu splácali svojím dobrým životom. My nie sme do vinice Božieho kráľovstva pozvaní ako diváci do divadla, ktorí tam sedia a tlieskajú. Sme pozvaní, aby sme spoluvytvárali program, aby sme druhým dávali z toho, čo sme sami dostali. Buďme však úprimní, že často sa nesprávame lepšie, ako prví nájomníci z podobenstva – deti Izraela. Dobro nesplácame dobrom, Božích prorokov a kňazov kameňujeme a odháňame a Božieho Syna križujeme svojou zlobou. Toľko sklamania v láske sa dočkal Milujúci! Ale on sa nedá odradiť, čo je tomto príbehu najúžasnejšie. On dôveruje človekovi, znovu a znovu posiela do vinice prorokov, znovu a znovu dáva človekovi príležitosť a ponúka mu priateľstvo.“


Pozvánky