Úmysly

Pondelok

18:00 |

Utorok

06:30 |
18:00 | Radoľa

Streda

18:00 |

Štvrtok

06:30 |
18:00 | Radoľa

Piatok

18:00 |

Sobota

18:00 |

Nedeľa

07:30 |
09:00 |
10:30 |
09:00 | Radoľa

Oznamy

• Na vybavenie úradných záležitostí využívajte telefón a mail. V prípade potreby osobného
stretnutia s kňazom sme vám k dispozícii po každej sv. omši.
• Prvoprijímajúce deti a ich rodičov pozývam na sv. omšu v utorok o 18:00 do Radole a v stredu
o 18:00 do farského kostola Panny Márie.
• Birmovancov pozývame na sv. omšu a stretnutie v sobotu večer.
• Na prvý piatok bude Eucharistická adorácia večer od 20:00 do 21:00 hod.
• Vzhľadom na dlhšiu neprítomnosť pána kaplána a pokračujúce práce budú možnosti svätej
spovede obmedzené. Zároveň sa rušia sväté omše v stredu a v piatok ráno o 6:30. Ďakujeme
za pochopenie.
• Diakon Mgr. Zdenko Mravec, pochádzajúci z Kysuckého Nového Mesta, má prijať presbyterské
svätenie. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade.
• Chorých a nevládnych k 1. piatku spovedáme v piatok od 9:00. Prosíme o nahlásenie v sakristii.
• Sviatosť manželstva chcú prijať:
Richard Francl a Alexandra Kocúrová z KNM. – sobáš 8.10.2022 v Radoli.
Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, nech to oznámi na Farskom úrade.
• Dnes sa koná prvonedeľná zbierka na potreby kostola. Za milodary Pán Boh zaplať.
• Počas mesiaca október pozývame všetky deti a teenagerov zapojiť sa spolu so svojimi
rodinami do aktivity Modlime sa ruženec 2022 doma! Na našom webe nájdete letáčik s
tabuľkou. Vždy, keď sa počas tohto mesiaca pomodlíte s rodinou jeden desiatok sv. ruženca,
zaznačíte si to k dátumu do tabuľky. Po skončení októbra pošlete foto svojej tabuľky najneskôr
do 6. novembra 2022 na emailovú adresu: spevokol.radola@gmail.com. Každý kto sa zapojí,
bude odmenený. Osobitne pozývame do tejto modlitby rodiny prvoprijímajúcich detí.
• Farnosť Korňa a Misionári Najsv. Sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie pozývajú v nedeľu 9.
októbra 2022 na Jesennú púť na Hore Živčáková pri Turzovke. Podrobnosti na plagáte.

Sviatosť zmierenia pol hodinu pred sv. omšami okrem nedele