Úmysly

Pondelok

06:00 ZBP František a Michaela | Bazilika minor
08:30 Za pokoj vo svete | Bazilika minor
18:00 †Ondrej | Bazilika minor

Utorok

06:00 †Emíla, Ján a Lenka | Bazilika minor,Sv.Františka Assiského, spomienka
08:30 Za nového diecézneho biskupa | Bazilika minor
18:00 Na úmysel celebranta | Bazilika minor - Rádio Lumen
18:00 | Malý Slavkov

Streda

06:00 †Emil a Mária | Bazilika minor,Sv. Faustíny Kowalskej, panny, ľub. spomienka
08:30 Za mladých | Bazilka minor
18:00 †Anna, Vojtech, Štefánia a Dezider | Bazilika minor
18:00 | Stráne pod Tatrami

Štvrtok

06:00 ZBP Ján a Mária | Bazilika minor
08:30 Za rodiny | Bazilika minor
17:00 adorácia | Bazilika minor
18:00 †Jozef a Viera | Bazilika minor

Piatok

06:00 †Katarína | Bazilika minor, Ružencovej Panny Márie, spomienka – prvý piatok v mesiaci
08:30 Za kňazov | Bazilika minor
16:30 ZBP Sára, Veronika a Rebeka | Bazilika minor - detská
18:00 †Zuzana a Alfonz, Erika a Marián | Bazilika minor
18:00 | Malý Slavkov
18:00 | Stráne pod Tatrami

Sobota

06:00 †Štefan, Anna a Demeter | Bazilika minor
18:00 †Ján, Katarína a Vladimír | Bazilika minor

Nedeľa

06:30 †Jozef, Anna a Jozef | Bazilika minor -28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00 †Mária (1. Výr) | Bazilika minor
10:00 Za Boží ľud | Bazilika minor -KTV
15:00 Pobožnosť | Bazilika minor
16:00 oďakovanie za 40 rokov spol. života Milan a Anna | Bazilika minor
18:30 Za Boží ľud | Bazilika minor
09:00 Za Boží ľud | Cirkevná základná škola
08:00 | Malý Slavkov
09:30 | Malý Slavkov
09:00 | Stráne pod Tatrami

Oznamy

VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA:

Deň                     Bazilika minor sv. Kríža, Kežmarok:

                                                   
Pondelok
      5:30 5:55         8:00 8:25       –      –      –            17:30 17:55

Utorok            5:30 5:55         8:00 8:25       –      –      –            17:30 17:55
Streda            
5:30 5:55        8:00 8:25        –       –      –           17:30 17:55               
Štvrtok
           5:30 5:55        8:00 8:25     10:00 11:55       15:00 17:55
Piatok
             5:30 5:55        8:00 8:25     10:00 11:55       15:00 17:55
Sobota      
      5:30 5:55          –         –       –        –     –      –            17:30 17:55

Stráne pod Tatrami:

Streda             17:30 17:55

___________________________________________________________

OKTÓBROVÉ POBOŽNOSTI A ÚPLNÉ ODPUSTKY
Modlitba posvätného ruženca bude začínať vždy pol hodiny pred večernou
sv. omšou. V nedele a štvrtky bude októbrová pobožnosť súčasťou
adorácie. Rozpis jednotlivých ruží je na nástenke. Na záver každej večernej
sv. omše v októbri sa budeme pri ikone pred oltárom modli pobožnosť k
Matke ustavičnej pomoci. Tí, o sa modlia ruženec v kostole, v rodine,
alebo v nábožnom združení môžu získa úplné odpustky. Podmienky:
1. Celý jeden ruženec (5 desiatkov); 2. K modlitbe treba pridá nábožné
rozjímanie o tajomstvách; 3. Pri verejnom recitovaní je potrebné vyslovi
tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.

___________________________________________________________

FARNOSŤ KEŽMAROK 27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ, 2.10.2022
ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Až do konca kalendárneho roka sú úmysly svätých omší v našej
farnosti už obsadené. Prosíme Vás preto o zhovievavos . Ke zane
Advent, ponúkneme Vám možnos zapísa úmysly svätých omší na budúci
rok. Avšak ak niekto chce zapísa úmysel svätej omše s tým, že sa odslúži v
inej farnosti, môže prís na farskú úrad aj teraz v ase úradných hodín.

____________________________________________________________

SV. OMŠE PRE BIRMOVANCOV A MLÁDEŽ
Mládežnícke sv. omše bývajú každú stredu o 18:00 v bazilike.
Pozývame všetkých mladých našej farnosti k pravidelnej účasti. 

Pre birmovancov sú tieto sv. omše povinné!

_____________________________________________________________

BOJ PROTI HLADU
V prvú októbrovú nedeľu (2.10.) a potom následne celý týždeň bude
prebiehať v našej farnosti tradičná zbierka Boj proti hladu, organizovaná
Vincentskou rodinou. Zbierku môžete podporiť finančným príspevkom za
medovníkové srdiečko. Srdiečka budú položené vzadu pri oboch
vchodoch baziliky. Môžete si vziať aj letáčik, ktorý Vás poinformuje, kde
konkrétne poputuje pomoc, ktorú ste poskytli a taktiež o alších
možnostiach podpory tejto zbierky. Výťažok zbierky pomáha misiám, na
ktorých pôsobia sestry Vincentky, Satmárky a pátri Vincentíni. Nech Pán
odmení dobrotu Vašich sŕdc!

_____________________________________________________________

DEVÄŤ PRVÝCH PIATKOV
Obraciame sa na chlapcov a dievčatá, ktorí už boli na 1. sv. prijímaní, aby
si vykonali tzv. deväť prvých piatkov. Je to záväzok ísť deväť mesiacov
po sebe na prvý piatok na sv. prijímanie a ísť na sv. spoveď v
niektorý deň pred prvým piatkom. Keď začnú v októbri, bude to pre ne
na celý školský rok. Rodičia, prosíme, povzbuď te Vaše deti k tomuto
záväzku, s ktorým je spojené veľké Božie požehnanie a vykonajte si ich
spolu s de mi. Deti dostanú pri sv. spovedi obrázok, na ktorý budú
zbierať podpisy pri sv. spovedi. Tento obrázok dostanú aj v sakristii
baziliky alebo v škole od svojich učiteľov náboženstva.

_______________________________________________________________


MODLITBY CHVÁL V BAZILIKE

V pondelok 3. októbra po sv. omši sa budeme v bazilike modliť
modlitby chvál. Pozývame všetkých, ktorí chcú chváliť, ďakovať a prosiť
nášho Nebeského Otca. Všetci ste srdečne vítaní. Tešíme sa na Vás!

__________________________________________________________________


POKRAČUJÚ PRÁCE NA OBNOVE KAPLNKY

Pokračujú práce na obnove prícestnej kaplnky sv. Jána Nepomuckého,
ktorá leží na križovatke ulíc „Tehelňa“ a „Michalská“ v Kežmarku.
Prešovský samosprávny kraj (PSK) podporil našu žiadosť o dotáciu vo
výške 61 200,- EUR. Projekt rieši sanáciu, odvlhčenie a stavebnú obnovu
tejto barokovej stavby, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Celkový
rozpočet je 87 537,04,- EUR. Zvyšnú sumu uhradí Rímskokatolícka cirkev
– farnosť Kežmarok. V spolupráci so zhotoviteľom stavby, ktorým je
firma BBA Group, chceme obnovu kaplnky dokončiť do konca
októbra 2022.

________________________________________________________________


MODLIME SA V RODINÁCH K MATKE USTAVIČNEJ POMOCI

Ponúkame Vám obraz a pobožnosť k Matke ustavičnej pomoci, ktorú
pripravili Pápežské misijné diela. V mesiaci október pozývame a
povzbudzujeme všetky naše rodiny ku každodennej pobožnosti v našich
domácnostiach k Matke ustavičnej pomoci. Ikonu a text domácej
pobožnosti si môžete vziať pri východe z baziliky. Dobrovoľný
príspevok je 1,- EUR. Prosíme, modlievajte sa ju spoločne doma. Na
tomto obraze vidíme, ako dieťa Ježiš drží ruku svojej matky Márie.
Rovnako aj my chceme sa držať ruky Božej matky, aby nám pomohla
v každej núdzi.

_________________________________________________________

SPOLOČENSTVO TEOFIL
Pozývame predovšetkým našich birmovancov, ale aj žiakov ôsmeho,
deviateho ročníka a žiakov stredných škôl na stretnutie spoločenstva s
názvom Teofil. Ak vám chýba spoločenstvo alebo chcete spoznať nových
ľudí, príďte v sobotu, 8. októbra po večernej sv. omši o 19:00, pred
budovu charity. Tešíme sa na vás.

___________________________________________________________

VÝNIMOČNÝ NÁSTENNÝ KALENDÁR NA ROK 2023
Ponúkame Vám nástenný kalendár na rok 2023 s nádhernými fotkami
kresťanských chrámov v Svätej zemi. Môže to byť aj veľmi vhodný darček
alebo spomienka, pre tých, ktorí navštívili Svätú zem. Pri každej fotke je
krátky popis miesta a citát zo Svätého písma. Kalendár si môžete zakúpiť
pri východe z baziliky. Cena je 4, EUR.

____________________________________________________________

POMAZANIE KRIZMOU
Na webstránke našej farnosti v
časti „Blog“ náš pán farár František
Trstenský zverejnil alšiu časť svojho podcastu KAIROS s
názvom:
Poma
zanie krizmou. Je to prvý úkon bezprostredne po vyslúžení
sviatosti krstu. V
tejto časti sa dozviete význam tohto obradu. Prajeme
Vám príjemné počúvanie!

____________________________________________________________

PANE, DAJ, ABY SME POČÚVALI TVOJ HLAS
A NEZATVRDZOVALI SI SRDCIA (
Ž 95)

Pre lektorov, žalmistov, organistov ako aj pre všetkých, ktorí majú radi
biblické žalmy, náš pán farár František Trstenský ponúka podcast s
názvom “LAUDATE DOMINUM” “CHVÁĽTE PÁNA”. Vysvetľuje v ňom
posolstvo žalmu, ktorý zaznie v našich kostoloch v túto nedeľu. Môžete si
ho vypočuť na webstránke farnosti v časti „Blog“.

_____________________________________________________________

DUCHOVNÉ SLOVKO
Nedeľné evanjelium hovorí, že pre vieru nie je nič nemožné. Ježiš nevyžaduje
obrovskú vieru, aby pohol stromom, teda aby umožnil to, čo sa zdá
nemožné. Veľmi malá viera ako horčičné semienko je už účinná za
predpokladu, že ide o autentickú vieru. Preto nie je dôležitá kvantita viery,
ale jej kvalita. Je to postoj otvorenosti tých, ktorí úplne dôverujú Bohu a
dovoľujú Bohu, aby prejavil svoju moc. Dovoľme Bohu prejaviť moc v našich
životoch.

______________________________________________________________

PODPORTE NÁS
Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať
potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity.

Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom
pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti

s IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188. ĎAKUJEME!

KONTAKT
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kežmarok

Kostolné námestie 22, 060 01 Kežmarok

Tel. č.:
052/452 22 20Mobil: 0903 012 489
Email:
farakezmarok@gmail.com

____________________________________________________________

 

 

 

 

 


 

  

 

 

 

 

 

 


Pozvánky