Úmysly

Pondelok

06:15 † Adriana a Mária Jánošíkove | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † Pavol | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Utorok

06:15 Za BP rodine Gáborovej a Kotúčovej | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † Jozef | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Streda

06:15 † Jozef Burdej a rodičia z oboch strán | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † Ján a Mária | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Štvrtok

06:15 † rodičia: Gizela a Pavol | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † Anton a Margita | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Piatok

06:15 poďakovanie za BP pri operácii a za BP pre celú rodinu | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
14:00 | nemocnica
17:30 † Bohumila a Vladimír Hudecovi | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Sobota

07:00 za Boží ľud | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † Ladislav | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Nedeľa

07:30 † Alojz Babulák | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
08:45 na úmysel celebranta | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
10:00 za duše v očistci | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Oznamy

☩ Minulý týždeň bola šiesta účelová zbierka na výmenu vitrážových okenných výplní kostola. Na tento úmysel bolo obetovaných: 1.785, 70 €. Za všetky milodary a Vašu štedrosť úprimné Pán Boh zaplať.

☩ Vstúpili sme do mesiaca október, ktorý je mesiacom modlitby svätého ruženca. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1. modlitba piatich desiatkov 2. vyslovovanie tajomstiev 3. nábožné rozjímanie o tajomstvách. Kto má záujem predmodlievať sa modlitbu svätého ruženca, môže sa zapísať na jednotlivé dni do zoznamu na stolíku pri východe z kostola. Všetkých Vás, i deti pripravujúce sa na prvé sväté prijímanie a birmovancov, pozývame na modlitbu svätého ruženca od 1645, ako i na poklonu: vo štvrtok po večernej svätej omši, Večeradlo s Pannou Máriou: v sobotu od 1630 a na prvopiatkovú pobožnosť: v piatok po večernej svätej omši.

☩ Spovedanie v prvopiatkovom týždni mesiaca október: ráno pol hodinu pred svätou omšou, večer v pondelok až stredu pol hodinu pred svätou omšou a vo štvrtok a piatok hodinu pred svätou omšou a v prípade potreby i počas nej. V pondelok až stredu pozývame k svätej spovedi deti, ktoré boli na prvom svätom prijímaní, ktoré si môžu vykonať štvrtý z deviatich prvých piatkov. K svätej spovedi nech si prinesú na podpis brožúrku: „Mojich deväť prvých piatkov“, ktorú dostali pri prvom svätom prijímaní. Vo štvrtok dopoludnia navštívime prvopiatkových chorých u nich doma.

☩ Skupinové stretnutia birmovancov sa uskutočnia na základe vzájomnej dohody s animátormi. Účasť je na každom stretnutí povinná. Prosíme rodičov a blízkych birmovancov, aby, ak im na tom záleží, dohliadli na prípravu svojich detí, aby sme sa vyhli zbytočným konfliktom ohľadom toho, kto túto sviatosť príjme a kto nie.

☩ Centrum pre rodinu pozýva slobodných katolíkov vo veku 26 – 36 rokov, ktorí vo viere hľadajú svojho životného partnera, na zoznamovacie stretnutie s názvom katRande. Podujatie sa uskutoční v pondelok 3. X. o 1800 v priestoroch Centra pre rodinu na Farskej 12 v Trenčíne. Ďalšie informácie a registračný formulár nájdete na stránkach Centra pre rodinu.

☩ Farnosť Korňa a Misionári Najsvätejších Sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie pozývajú v nedeľu 9. X. na Jesennú púť na Hore Živčáková pri Turzovke.

☩ Upratovanie kostola v piatok po večernej svätej omši: skupina č. 4. Nech Pán odmení a štedro požehná Vašu ochotu!

☩ Veľká vďaka a úprimné Pán Boh zaplať za všetky Vaše dary – duchovné, hmotné, finančné (milodary na výmenu okenných výplní kostola – poukázané na farský účet: 2x – 10 € a 1x – 20 € a osobne prinesené: 1x – 20 €, 1x – 50 € a 1x – 100 €) i za akúkoľvek pomoc (upratovanie kostola, kaplnky a farskej budovy; výzdoba kostola; … ), ktorou ste sprevádzali našu farnosť v tomto týždni.

„Sami najlepšie vieme, o čo všetko prosíme Boha. Prosili sme však niekedy aj o to, o čo prosili apoštoli? „Posilni nám vieru”, prosili apoštoli Ježiša. Apoštoli boli ľuďmi veriacimi. V blízkosti Ježiša však poznávali, že ich viera je veľmi malá a slabá. Vedeli, že viera je fundament, ktorý keď bude slabý, nebudú schopní plniť požiadavky Ježiša. V ich prosbe je dostatok múdrosti, lebo začali objavovať, čo všetko môže dať Boh, aby urobil človeka šťastným. Preto neprosili o zdravie, o predĺženie života, o peniaze, prosili o vieru. Boh niektoré naše prosby vyslyší, iné nie. Robí tak preto, lebo vie najlepšie, čo potrebujeme pre náš život. Vždy však vyslyší prosbu: „Pane, posilni nám vieru“. Vyslyší ju preto, lebo najlepšie vie, že so silnou vierou je aj náš život silný a statočný.“


Pozvánky