Úmysly

Pondelok

06:15 + Marta a Andrej | Humenné
12:00 ZBP Štefan a Oľga, Andrea a Štefan | Humenné
18:00 ZBP Stela, Terézia, Pavla (ž.), Tobias | Humenné

Utorok

06:15 ZBP Martin (45 r.) | Humenné
12:00 + Ján, Andrej, Mária, Jozef, Anna | Humenné
18:00 ZBP Šimon, Filip a rodičia | Humenné
16:00 + Vojtech (15 výr.) | NsP

Streda

06:15 + Vojtech (15 výr.) | Humenné
12:00 ZBP Igor (50 r.), Martin (45 r.) | Humenné
18:00 ZBP Mikuláš, Ľudmila a deti s rodinami | Humenné

Štvrtok

06:15 ZBP Mária s rodinou | Humenné
12:00 ZBP Anna, Valika, Ján, Martin s rodinami | Humenné
18:00 + Božena a Gabriel | Humenné
18:45 EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA DO 20:00 | Humenné

Piatok

06:15 + Mária a Ján | Humenné
12:00 + Juraj, Pavlína, Ján, Milan | Humenné
18:00 ZBP Natália | Humenné
17:00 ZBP rod. Kopilová, Maťovkova | Brestov
18:00 + Rozália | Gruzovce
18:00 ZBP rod. Kravecová a Snižiková | Slov. Volová
18:00 + Anna a Michal | Dubník
16:00 ZBP a poďak. Viera (30 r.) s rodinou | NsP

Sobota

07:00 + Miroslav, Helena, Michal, Helena | Humenné
18:00 ZBP Jozef a Anna | Humenné
08:00 + Fridrich | Slov.Volová
07:30 + Jozef a Mária | NsP

Nedeľa

07:30 ZBP Agnesa a deti s rodinami | Humenné
09:00 ZBP Rudolf, Mária, Katarína, Michaela, Róbert | Humenné
10:30 Za farnosť | Humenné
18:00 + Michal, Mária, Helena | Humenné
08:00 ZBP rod. Kopilová, Maťovkova | Brestov
10:30 + Rozália | Gruzovce
09:15 ZBP rod. Kravecová a Snižiková | Slov.Volová
09:00 + Anna a Michal | Dubník
10:30 ZBP a poďak. Viera (30 r.) s rodinou | NsP

Oznamy

• HE: Bohuznámi venovali na kostol 20 €. Srdečné Pán Boh zaplať.

• HE: Dnes (02.10.) bude prvá nedeľa v mesiaci. Pozývame vás preto v tomto ružencovom mesiaci na
Prvonedeľnú popoludňajšiu pobožnosť, ktorá začne o 14:30 hod. modlitbou posvätného ruženca,
spojenú potom s adoráciou Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej a požehnaním.
• HE: Október je mesiac modlitby posvätného ruženca. Pozývame Vás, aby ste sa túto modlitbu
modlili vo svojich rodinách i spoločenstvách. Aj ako farská rodina sa budeme spoločne modliť
ruženec pred večernou svätou omšou:

Pondelok, utorok, štvrtok, piatok, sobota nedeľa – spolu s kňazom o 17:20.
Streda – večeradlo o 17:00; Štvrtok – birmovanci o 17:20; Piatok – deti o 17:20.
Pri spoločnom slávení modlitby ruženca spojenej s rozjímaním môžeme za obvyklých podmienok
získať plnomocné odpustky. Spovedanie 20 minút pred sv. ružencom, keď sa modlíme s kňazom,
v iných dňoch 30 minút pred sv. omšou.

Humenné

Utorok 10:30 – 12:00;   Streda 16:30 – 18:00;  Štvrtok 16:30 – 18:00

Gruzovce Pondelok od 16:45

Slov. Volová Pondelok od 17:00

Brestov Pondelok od 17:45

NsP Utorok od 15:00

Starých a chorých navštívime doma v piatok (07.10.) od 8:00 hod.
Vo farskom kostole je počas celého prvého piatku Eucharistická adorácia.
Farská kancelária bude počas týždňa zatvorená.

• HE: Došli nám podielové knihy pre členov Spolku sv. Vojtecha. Prosíme členov, aby si ich vyzdvihli
v sakristii a zaplatili členský poplatok 8€ na r. 2022.


Pozvánky