Úmysly

Pondelok

06:00 ZBP pre r. Svitanovú | Mariánsky kostol
08:30 Za pokoj vo svete | Bazilika minor
18:00 +Juraj a Mária | Bazilika minor

Utorok

06:00 +Karol a Mária | Mariánsky kostol
08:30 Za nového diecézneho biskupa | Bazilika minor
18:00 Na úmysel celebranta | Bazilika minor - Rádio Lumen
18:00 | Malý Slavkov

Streda

06:00 +Štefan a Jozefína | Mariánsky kostol
08:30 Za mladých | Bazilika minor
18:00 +Ľuboš | Bazilika minor
18:00 | Stráne pod Tatrami

Štvrtok

06:00 +Juraj a Marta | Mariánsky kostol
08:30 Za rodiny | Bazilika minor
17:00 adorácia | Bazilika minor
18:00 +Alojz a Helena | Bazilika minor
| Malý Slavkov - od 16.00 _SV.SPOVEĎ

Piatok

06:00 +Martin | Mariánsky kostol
08:30 Za kňazov | Bazilika minor
16:30 Za Cirkev | Bazilika minor - detská
18:00 +Michal | Bazilika minor
18:00 | Malý Slavkov

Sobota

06:00 +Mária Kurejová | Bazilika minor - pobožnosť fatimskej soboty po sv.omši o 6.00
18:00 +Stanislav,Ladislav a Rudolf | Bazilika minor

Nedeľa

06:30 Za Boží ľud | Bazilika minor
08:00 ZBP František a Ľudmila | Bazilika minor
10:00 Za Boží ľud | Bazilika minor - KTV
15:00 Pobožnosť | Bazilika minor
16:00 ZBP Terézia s rodinou | Bazilika minor
18:30 +Jana | Bazilika minor
09:00 Za Boží ľud | Cirkevná základná škola
09:00 | Stráne pod Tatrami
08:00 | Malý Slavkov
10:00 | Malý Slavkov - ODPUSTOVÁ

Oznamy

VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA
Sviatosť zmierenia v tomto týždni budeme vysluhovať vždy pol hodiny pred
každou sv. omšou v bazilike od pondelka do soboty.

RTVS ODVYSIELA PRÍSPEVOK „GLADIOLY V BAZILIKE“
V nedeľu 2. októbra odvysiela RTVS na Dvojke o 14:05 hod. reláciu “Orientácie”, v
rámci ktorej uvedie aj príspevok z nášho podujatia kvetinovej výzdoby “Gladioly
v bazilike”. Reprízu relácie odvysiela v pondelok 3. októbra na Dvojke o 9:35 hod.
Vysielacie časy sa však môžu odlišovať, keďže to avizujeme v predstihu.

DEVÄŤ PRVÝCH PIATKOV
Obraciame sa na chlapcov a dievatá, ktorí už boli na 1. sv. prijímaní, aby si
vykonali tzv. deväť prvých piatkov. Je to záväzok ís devä mesiacov po sebe
na prvý piatok na sv. prijímanie a ís na sv. spove v niektorý de pred
prvým piatkom. Ke zanú v októbri, bude to pre ne na celý školský rok.
Rodiia, prosíme, povzbu te Vaše deti k tomuto záväzku, s ktorým je spojené
ve ké Božie požehnanie a vykonajte si ich spolu s de mi. Deti dostanú pri sv.
spovedi obrázok, na ktorý budú zbiera podpisy pri sv. spovedi. Tento
obrázok dostanú aj v sakristii baziliky alebo v škole od svojich učiteľov
náboženstva.

POĎAKOVANIE ZA VÝZDOBU
Uplynulý týždeň sme ď akovali Pánu Bohu za požehnanie tohtoročnej úrody.
Ďakujeme tým, ktorí pripravili krásnu výzdobu pred oltárom v bazilike a na
filiálkach z plodov našich polí a záhrad.

BOJ PROTI HLADU
V prvú októbrovú nedeľu (2. októbra) a potom následne celý týždeň bude
prebiehať v našej farnosti tradičná zbierka Boj proti hladu, organizovaná
Vincentskou rodinou. Zbierku môžete podporiť finančným príspevkom za
medovníkové srdiečko. Srdiečka budú položené vzadu pri oboch vchodoch
baziliky. Môžete si vziať i letáčik, ktorý Vás poinformuje, kde konkrétne poputuje
pomoc, ktorú ste poskytli a taktiež o alších možnostiach podpory tejto zbierky.
Výťažok zbierky pomáha misiám, na ktorých pôsobia sestry Vincentky, Satmárky
a pátri Vincentíni. Nech Pán odmení dobrotu Vašich sŕdc!

VÝNIMOČNÝ NÁSTENNÝ KALENDÁR NA ROK 2023
Ponúkame Vám nástenný kalendár na rok 2023 s nádhernými fotkami
kresťanských chrámov v o Svätej zemi. Môže to byť aj veľmi vhodný darček alebo
spomienka pre tých, ktorí navštívili Svätú zem. Pri každej fotke je krátky popis
miesta a citát zo Svätého písma. Kalendár si môžete zakúpiť pri východe
z baziliky. Cena je 4, EUR.

MODLIME SA V RODINÁCH K MATKE USTAVIČNEJ POMOCI
Ponúkame Vám obraz a pobožnosť k Matke ustavičnej pomoci, ktorú pripravili
Pápežské misijné diela. V mesiaci október pozývame a povzbudzujeme všetky
naše rodiny ku každodennej pobožnosti v našich domácnostiach k Matke
ustavičnej pomoci. Ikonu a text domácej pobožnosti si môžete vzia pri
východe z baziliky. Dobrovo ný príspevok je 1, EUR. Prosíme, modlievajte sa
ju spolone doma. Na tomto obraze vidíme, ako dieťa Ježiš drží ruku svojej matky
Márie. Rovnako aj my sa chceme držať ruky Božej matky, aby
by nám pomohla v každej núdzi.

ZRIEKNUTIE SA ZLÉHO A VYZNANIE VIERY
Na webstránke našej farnosti v
časti „Blog“ náš pán farár František Trstenský
zverejnil ď alšiu časť svojho podcastu K
AIROS s názvom: Zrieknutie sa Zlého
a
vyznanie viery. V tejto časti sa dozviete, aký má význam zrieknutie sa Zlého
a
vyznanie viery, ktoré rodičia robia tesne pred krstom svojho dieťaťa. Prajeme Vám príjemné počúvanie!

BLAHOSLAVENÍ CHUDOBNÍ V DUCHU,
LEBO ICH JE NEBESKÉ KRÁĽOVSTVO (
Ž 146)

Pre lektorov, žalmistov, organistov ako aj pre všetkých, ktorí majú radi biblické
žalmy, náš pán farár František Trstenský ponúka podcast s názvom “LAUDATE
DOMINUM” “CHVÁĽTE PÁNA”. Vysvetľuje v ňom posolstvo žalmu, ktorý zaznie
v našich kostoloch v túto nedeľu. Môžete si ho vypočuť na webstránke farnosti v časti „Blog“.

DUCHOVNÉ SLOVKO
Boháč z podobenstva nie je odsúdený pre svoje bohatstvo, ale preto, že neposlúchol
„Zákon a Prorokov“, teda nerešpektoval Boží zákon. Bol hluchý a slepý k núdzi
druhého človeka. Do Božieho kráľovstva nevstupujeme cez mimoriadne zjavenia
alebo videnia mŕtvych. Cestou spásy je každodenná vernosť v účinnej a zodpovednej poslušnosti Bohu a službe ľuďom.

PODPORTE NÁS
Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať
potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity.

Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom
pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti

s IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188. ĎAKUJEME

 

KONTAKT
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kežmarok

Kostolné námestie 22, 060 01 Kežmarok

Tel. č.:
052/452 22 20Mobil: 0903 012 489
Email:
farakezmarok@gmail.com

 

 

 


Pozvánky