Úmysly

Pondelok

06:15 Za BP pre Soňu | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † Emília Podskočová | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Utorok

06:15 † Anna | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † Vendelín Nemček | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Streda

06:15 † rodičia: Hantákovi a Majerechovi | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † Božena | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Štvrtok

06:15 Za BP a požehnanie pri nástupe do školy pre Petra | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † Milan | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Piatok

06:15 † Anna | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
14:00 sobášny obrad (Maroš Stano a Veronika Pavlová) | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
17:30 † z rodiny Buríkovej | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Sobota

07:00 † Vladimír Ižvolt | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † Oľga, Milan a Milan | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Nedeľa

07:30 za Boží ľud | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
08:45 na úmysel celebranta | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
10:00 † Jana | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Oznamy

Minulý týždeň bola zbierka na kňazský seminár. Na tento úmysel bolo obetovaných: 669, 55 €. Dnes je šiesta účelová zbierka na výmenu vitrážových
okenných výplní kostola. Za všetky milodary a Vašu štedrosť úprimné Pán Boh zaplať.

Sobotou vstupujeme do mesiaca október, ktorý je mesiacom modlitby svätého ruženca. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec
v kostole, v kaplnke alebo v rodine, rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1. modlitba piatich desiatkov
2. vyslovovanie tajomstiev 3. nábožné rozjímanie o tajomstvách. Kto má záujem predmodlievať sa modlitbu svätého ruženca, môže sa zapísať na
jednotlivé dni do zoznamu na stolíku pri východe z kostola. Všetkých Vás, i deti pripravujúce sa na prvé sväté prijímanie a birmovancov, pozývame na
modlitbu svätého ruženca od 1645, ako i na poklonu: vo štvrtok po večernej svätej omši, Večeradlo s Pannou Máriou: v sobotu od 1630 a na prvonedeľnú
pobožnosť: v nedeľu po tretej svätej omši.

Prosíme 7 detí, ktoré sa pripravujú na prvé sväté prijímanie, ktoré tak ešte neurobili, aby čo najskôr priniesli vyplnenú, prípadne potvrdenú prihlášku
k prijatiu sviatosti.

Prvé skupinové stretnutie birmovancov s animátormi sa uskutoční podľa inštrukcií, ktoré dostali na spoločnom úvodnom stretnutí. Účasť je na každom
stretnutí povinná. Prosíme rodičov a blízkych birmovancov, aby, ak im na tom záleží, dohliadli na prípravu svojich detí, aby sme sa vyhli zbytočným
konfliktom ohľadom toho, kto túto sviatosť príjme a kto nie.

Centrum pre rodinu pozýva slobodných katolíkov vo veku 26 36 rokov, ktorí vo viere hľadajú svojho životného partnera, na zoznamovacie stretnutie
s názvom katRande. Podujatie sa uskutoční v pondelok 3. X. o 1800 v priestoroch Centra pre rodinu na Farskej 12 v Trenčíne. Ďalšie informácie a
registračný formulár nájdete na stránkach Centra pre rodinu.

Farnosť Korňa a Misionári Najsvätejších Sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie pozývajú v nedeľu 9. X. na Jesennú púť na Hore Živčáková pri Turzovke.

Upratovanie kostola v piatok po večernej svätej omši: skupina č. 3. Nech Pán odmení a štedro požehná Vašu ochotu!

Veľká vďaka a úprimné Pán Boh zaplať za všetky Vaše dary duchovné, hmotné, finančné (milodar na výmenu okenných výplní kostola: osobne
prinesený: 1x 20 ) i za akúkoľvek pomoc (upratovanie kostola, kaplnky a farskej budovy; výzdoba kostola; ), ktorou ste sprevádzali našu farnosť
v tomto týždni.

Z času na čas sa stretávame so žobrákmi. Pri pohľade na nich máme zmiešané pocity. Snáď sa pýtame: máme im naozaj nejako pomôcť? Nie sú
žobrákmi len preto, že sa im nechce robiť? Nie sú náhodou ešte bohatší ako my? Nie je to povinnosť štátu alebo charitatívnych zariadení, aby sa o nich
postaral? A čo by urobil na našom mieste Ježiš? Ježiš nám dnes povedal podobenstvo o Lazárovi, ktorý bol skutočným žobrákom. A boháčovi, ktorý
bol skutočným boháčom. Asi by sme príliš nepochopili dnešné evanjelium, keby sme si mysleli, že jeho najhlavnejšou myšlienkou je posmrtný život.
Odmena a trest vo večnosti je dôsledkom správania sa v pozemskom živote. A preto najhlavnejšou myšlienkou evanjelia je situácia Lazára a boháča a
ich vzájomný vzťah. Pritom významného postavenia sa dostalo aj psom. Ježiš hovorí o boháčovi, že sa obliekal do drahých šiat a každý deň skvele
hodoval. Ježiš mu nezazlieva, že bol oblečený a najedený. Zazlieva mu, že mal zbytočne drahé šaty a zbytočne sa prejedal. Lazár bol v úplne opačnej
pozícii. Bol spoločenským vydedencom, lebo mal vredy. Bol duševne zničený, lebo nemal iné túžby, len túžbu nasýtiť sa z odrobiniek, ktoré padali
z boháčovho stola. A čo najviac Ježiš zazlieva boháčovi, bola jeho lakomosť a tvrdosť srdca. Preto v Ježišovom podobenstve sú, aj keď to znie
paradoxne, ľudskejšie psy ako človek. A tak medzi Lazárom a boháčom nebola len veľká priepasť vo večnosti, ale aj na zemi, aj keď boli od seba
vzdialení len niekoľko metrov.