Úmysly

Pondelok

06:45 + syn Ľubomír a celá rodina Igazová a Peterová | SVÄTÝCH ANJELOV STRÁŽCOV
18:00 + Ján Šošolák a rodičia | SVÄTÝCH ANJELOV STRÁŽCOV

Utorok

06:45 +rodina Staňová a Švecová |
18:00 +rod. Šarayoví Jozefína a František, brat Marián,duš.zdr.dc. |

Streda

06:45 -za zdravie a PB pre rodinu Prídavkovu a Korenačkovu | SV.FRANTIŠKA ASSISKÉHO
18:00 +rodičia Mária a Michal Trnkoví a st. rodičia / za zdravie a ochranu života od počatia po prirodzenú smrť a za ochranu Božieho plánu s človekom,manželstvom a rodinou v našej krajine. | SV.FRANTIŠKA ASSISKÉHO

Štvrtok

06:45 +za zosn. z rodiny Plichtovej a Rovnej |
18:00 +rodina Valachová a Feketová |

Piatok

06:45 +st. rodičia Orolínoví a Hudecoví |
18:00 +rehoľná sestra Mária Hudecová a teta Františka |

Sobota

06:45 POHREBNÁ | RUŽENCOVÁ PANNA MÁRIA
18:30 za zdravie a PB pre Teréziu a deti s rodinami |

Nedeľa

07:00 +Ján Hošek | 27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
09:00 +Juraj a Barbora Masarykovci a syn Štefan | 27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
10:30 za veriacich | 27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
18:30 +manželka Emília Herdová | 27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Oznamy

  • Milodary na kostol: Bohu známa z pohrebu -50,-€ Bohu známy zo životného jubilea 70 rokov – 100,-€. Všetkým darcom srdečné Pán Boh zaplať.
  • Upratovanie kostola na budúci týždeň má na starosti ruža pani Boženy Dudovej.
  • Prosím o stretnutie akolytov a lektorov na budúci týždeň vo štvrtok po sv. omši o 18,30 h.
  • Na budúci týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedáme ako zvyčajne. Nahláste nám prosím starých a chorých ľudí, ktorým je potrebné vyslúžiť sviatosti doma k prvému piatku. Sv. omša v Domove bude vo štvrtok o 10.h. a v kaplnke u sestričiek v piatok o 16. h. Eucharistiu vyložíme k adorácii od 15.h do 17,45 h. Adoráciu ukončíme eucharistickým požehnaním.
  • V našej krstnej kaplnke sme umiestnili umeleckú Kompozíciu daru ľudského života podľa encykliky Humanae Vitae od sv. Pavla VI., ktorej 65. – výročie si tohto roku pripomíname. Je zrejme, že uhoľným kameňom daru života je už zygota a s ňou spojená celá genetická informácia nášho života. – Aj podľa pápeža Františka so životom človeka sa nezahrávame ani pri počatí ani pri umieraní. V tom sa viera a veda posilňujú.

Z rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska a nášho biskupského úradu v BB, náš dekanát v stredu 4.10. a utorok 24.10. bude slúžiť sv. omšu večer o 18.h. s týmto úmyslom: Za ochranu života od počatia po prirodzenú smrť a za ochranu Božieho plánu s človekom, manželstvom a rodinou v našej krajine. Táto aktivita sv. omší na tento úmysel prebieha každý deň po celom Slovensku a my sme toho súčasťou. Naša umelecká kompozícia umiestnená v krstnej kaplnke chce byť toho viditeľným znakom.

  • Na ekostol sv. omša bude vždy v nedeľu o 10,30 h.

MANŽELSKÉ OHLÁŠKY – NORMA KONFERENCIE BISKUPOV SLOVENSKA.

DŇA 14.10.2023 UZAVRÚ V NAŠOM KOSTOLESVIATOSŤ MANŽELSTVA MÁRIO GOGOLA NARODENÝ V PARTIZÁNSKOM A BÝVAJÚCI V PARTIZÁNSKOM A VIKTÓRIA FRÉMALOVÁ NARODENÁ V TOPOĽČANOCH A BÝVAJÚCA V PARTIZÁNSKOM. ODPORÚČAM ICH DO VAŠICH MODLITIEB A AK BY NIEKTO VEDEL O NEJAKEJ MANŽELSKOPRÁVNEJ PREKÁŽKE PROTI SLÁVENIU TEJTO SVIATOSTI MANŽELSTVA NECH TO LÁSKAVO OHLÁSI NA NAŠOM FARSKOM ÚRADE.

DŇA 21.10.2023 UZAVRÚ V NAŠOM KOSTOLE SVIATOSŤ MANŽELSTVA EDUARD TRNKA NARODENÝ V TRNAVE A BÝVAJÚCI V PARTIZÁNSKOM A JUDR. LAURA GÁLISOVÁ NARODENÁ V TOPOĽČANOCH A BÝVAJÚCA V PARTIZÁNSKOM. ODPORÚČAM ICH DO VAŠICH MODLITIEB A AK BY NIEKTO VEDEL O NEJAKEJ MANŽELSKOPRÁVNEJ PREKÁŽKE PROTI SLÁVENIU SVIATOSTI MANŽELSTVA NECH TO LÁSKAVO OZNÁMI NA NAŠOM FARSKOM ÚRADE.

Mons. Vladimír Farkaš
farár – dekan

 

Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.partizanske.fara.sk/

Pozvánky