Úmysly

Pondelok

06:15 + Ján, Anna, Tomáš, František | Humenné
12:00 ZBP Štefan, Oľga, Andrea, Štefan s rodinami | Humenné
18:00 ZBP Anna a Bianka | Humenné

Utorok

06:15 ZBP rod. Kardošová | Humenné
12:00 + Pavol | Humenné
18:00 ZBP Stela, Tobias, Terézia, Paulína, Anna | Humenné
16:00 + Ján, Gabriel, Eva, Peter | NsP

Streda

06:15 + Ján, Zuzana, Ján, Barbora | Humenné
12:00 + Peter, Ján, Mária, Štefan, Mária | Humenné
18:00 + Alexander | Humenné

Štvrtok

06:15 ZBP Iveta (50 r.) | Humenné
12:00 + Miroslav, Helena, Michal | Humenné
18:00 + Ľudovít, Kristína | Humenné
18:45 EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA | Humenné

Piatok

06:15 ZBP Jana (55 r.), Jozef (50 r.), Peter (60 r.), a ZBP rod. Račková a Potocká | Humenné
12:00 ZBP Eliška | Humenné
18:00 + Andrej, Mária, Michal, Anna | Humenné
17:00 + Jozef | Brestov
18:00 + Paulína, Ján | Gruzovce
18:00 + Mária, Slavo, Viera | Slov.Volová
18:00 Za ružencové bratstvo | Dubník
16:00 + Igor a + z rod. Kotradyová | NsP

Sobota

07:00 Za odčinenie urážok Nepoškvr. Srdca PM | Humenné
18:00 + Anna, Štefan, Jozef | Humenné
07:30 + Jozef | NsP
08:00 Za ružencové bratstvo | Brestov
08:00 Za živých členov ružencového bratstva | Slov.Volová

Nedeľa

07:30 ZPB Marián (50 r.) s rodinou | Humenné
09:00 ZBP Dominika a Jozef s rodinou | Humenné
10:30 Za farnosť | Humenné
18:00 ZBP Adriana s rodinou | Humenné
07:30 ZBP rod. Sitarčíková | NsP
08:00 ZBP rod. Turcovská | Brestov
09:00 + Michal (nedožitých 80 r.) | Dubník
09:15 ZBP rod. Kunášová a Katanová | Slov.Volová
10:30 + Ján | Gruzovce

Oznamy

FARSKÉ OZNAMY NA 26. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ  2.10.2023 – 8.10.2023

Nedeľa, 1.10.2023
✓ Dnešnú nedeľu je prvá nedeľa v mesiaci. Pozývame vás preto v ružencovom mesiaci na
Prvonedeľnú popoludňajšiu pobožnosť, ktorá začne o 14:30 hod. modlitbou posvätného
ruženca, spojenú potom s adoráciou Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej a požehnaním.

Sv. spoveď pred prvým piatkom:

Humenné:  Utorok 10:30 – 12:00;  Streda 16:30 – 18:00;  Štvrtok 16:30 – 18:00

Gruzovce:   Pondelok od 16:45

Slov. Volová:   Pondelok od 17:00

Brestov:    Pondelok od 17:30

NsP:       Utorok od 15:00

✓ Starých a chorých navštívime doma na prvý piatok v mesiaci od 8:00 hod.
✓ Vo farskom kostole bude počas celého prvého piatku Eucharistická adorácia.
Farská kancelária bude počas týždňa zatvorená.
✓ Október je mesiac modlitby posvätného ruženca. Pozývame Vás, aby ste sa túto modlitbu
modlili vo svojich rodinách i spoločenstvách. Aj ako farská rodina sa budeme spoločne modliť
ruženec pred večernou svätou omšou.
✓ HE: Došli nám podielové knihy pre členov Spolku sv. Vojtecha. Prosíme členov, aby si ich
vyzdvihli v sakristii a zaplatili členský poplatok 10€ na r. 2024. Od budúceho roka budú podielové
knihy prichádzať každému na adresu domov. Skontrolujte si prosím, či ju máte dobre napísanú.

 

 

 

Odkaz na zdrojovú stránku: https://humenne.rimkat.sk/

Pozvánky