Úmysly

Pondelok

17:00 ✝︎ Štefan Greguš 30. deň | Orovnica
18:00 Na úmysel celebranta | Farský kostol

Utorok

17:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu | Psiare
18:00 ✝︎ Mariana, manžel František a rodičia z oboch strán | Farský kostol

Streda

18:00 ✝︎ František Holub, nedožitých 79 rokov | Kostol sv. Egídia

Štvrtok

17:00 Adorácia | Farský kostol
18:00 Na úmysel celebranta | Farský kostol

Piatok

16:00 Na úmysel celebranta | Psiare
17:00 ✝︎ Michal Šutka, manž. Karolína, dcéra, syn, zaťovia a vnuci | Orovnica
18:00 ✝︎ Emília Miksaiová 5. výr. manž. František, syn František a manž. Helena | Farský kostol

Sobota

18:00 ✝︎ z rod. Maruškovej a rodičia z oboch strán | Kostol sv. Egídia

Nedeľa

07:00 ✝︎ Ing. Ján Ivan a rodičia | Kostol sv. Egídia
08:00 ✝︎ z rod. Ráchelovej Holosovej, Štekláčovej a Ciriakovej | Psiare
09:30 ✝︎ František Mišík, manž. Mária, syn a rodičia | Orovnica
11:00 Na úmysel celebranta | Farský kostol

Oznamy

  • V tomto týždni máme prvý piatok. Spovedať budeme vždy pol hodinu pred sv. omšou. V piatok v Hronskom Beňadiku hodinu pred sv. omšou teda od 17.00 hodiny. Prvý štvrtok v mesiaci bude adorácia od 17. 00 hod do sv. omše. Starých a chorých po domoch, tak v Hronskom Beňadiku ako i na Orovnici a v Psiaroch v tomto mesiaci navštívime v piatok predpoludním.
  • Začíname mesiac október mesiac ružencovej Panny Márie. Na získanie úplných odpustkov spojených s recitovaním mariánskeho ruženca stačí recitovanie jednej časti ( 5 desiatkov), pri modlitbe na hlas je potrebné pripojiť nábožné rozjímanie o tajomstvách, pri verejnom recitovaní je potrebné vyslovovať tajomstvá. A tiež za zvyčajných podmienok, sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. Otca a nemať náklonnosť k hriechu.
  • Na kostol obetoval Bohu známy 200 a 300 eur, v Orovnici 50 eur Pán Boh im odmeň. Prišli svätovojtešské kalendáre cena je zvýšená na 10 eur.

OSTATNÉ OZNAMY

Ak by ste chceli našej farnosti pomôcť  prekonať nedobrú finančnú situáciu, môžete tak urobiť prostredníctvom farského účtu:
IBAN SK05 0900 0000 0000 7433 7706
alebo vložením svojho milodaru do pokladničky vo vstupe do kostola. Taktiež vyslovujem úprimné Pán Boh odmeň všetkým Bohu známym, ktorý našej farnosti pomohli svojim milodarom. Nech vám to dobrotivý Pán odmení.

Pozvánky