Úmysly

Pondelok

06:45 +sestra Julka |
18:00 -za zdravie a PB pre rodiny Gendiarová,Ticháková,Mikušová,Laurincová |

Utorok

06:45 +rod. Eduard a Margita Belákoví a synovia Marián a Martin |
18:00 +rodičia Helena a Hieronym Stanoví |

Streda

06:45 +Elena Kopálová,rodina Izáková,Mária,Ján a Peter s rodin. | SV.VINCENTA DE PAUL,KŇAZA
18:00 +Albína a Eduard Struhároví a st. rodičia | SV.VINCENTA DE PAUL,KŇAZA

Štvrtok

06:45 + Ján Pavlík |
18:00 +manžel, rod. Michal a Anna,bratia, r. Zábojníková a Mašlániyová |

Piatok

06:45 +Aladár Rihár, sestra Jana Vérešová | SV.MICHALA,GABRIELA,RAFAELA, ARCHANJELOV
18:00 +Amália Mitalová, Jozef a rodiny z ob. str | SV.MICHALA,GABRIELA,RAFAELA, ARCHANJELOV

Sobota

06:45 POHREBNÁ | SV.HIERONYMA,KŇAZA A UČ.C
18:30 +Július Pečo |

Nedeľa

07:00 +rodičia, st. rodičia a bratia | 26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
09:00 -za zdravie a PB pre manžela Jozefa k 70-tke | 26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
10:30 - za veriacich | 26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
18:30 -za zdravie a PB pre Michaelu | 26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Oznamy

  • Milodary na kostol: Bohu známy z pohrebu -200-€, Bohu známa -50,-€. Za vaše dary srdečné Pán Boh zaplať.
  • Upratovanie kostola na budúci týždeň má na starosti ruža pani Evy Čanigovej.
  • Prosím o stretnutie katechétov na budúci týždeň v utorok po sv. omši o 18,30 h.
  • Na budúcu sobotu 30. septembra pristúpime k volebným urnám do NR SR. Veľký svätec sv. Augustín povedal, že „oľutovanie zlých skutkov je začiatok konania dobrých.“ Naše voľby nech sú vyznaním Spoločného dobra. Preto v priebehu budúceho týždňa ráno i večer pred sv. omšami a na záver sv. Ruženca budeme sa modliť za voľby modlitbu Pod Tvoju ochranu utiekame sa svätá Božia rodička a 3 krát Sláva Otcu k Trojjedinému Bohu. Táto modlitba nech je bez akýchkoľvek invektívnych dodatkov.
  • Na budúcu nedeľu začíname mesiac október spojený s modlitbou sv. ruženca. Chceme znova iniciovať jednotlivé stavy k tejto vzácnej modlitbe k našej nebeskej matke Panne Márii. Nechávam to na vašu dobrovoľnosť a iniciatívu.
  • Prvonedeľňajšia pobožnosť bude na budúcu nedeľu o 15.h.
  • Na ekostol sv. omša bude vždy v nedeľu o 10,30 h.

MANŽELSKÉ OHLÁŠKY – NORMA KONFERENCIE BISKUPOV SLOVENSKA.

DŇA 14.10.2023 UZAVRÚ V NAŠOM KOSTOLESVIATOSŤ MANŽELSTVA MÁRIO GOGOLA NARODENÝ V PARTIZÁNSKOM A BÝVAJÚCI V PARTIZÁNSKOM A VIKTÓRIA FRÉMALOVÁ NARODENÁ V TOPOĽČANOCH A BÝVAJÚCA V PARTIZÁNSKOM. ODPORÚČAM ICH DO VAŠICH MODLITIEB A AK BY NIEKTO VEDEL O NEJAKEJ MANŽELSKOPRÁVNEJ PREKÁŽKE PROTI SLÁVENIU TEJTO SVIATOSTI MANŽELSTVA NECH TO LÁSKAVO OHLÁSI NA NAŠOM FARSKOM ÚRADE.

DŇA 21.10.2023 UZAVRÚ V NAŠOM KOSTOLE SVIATOSŤ MANŽELSTVA EDUARD TRNKA NARODENÝ V TRNAVE A BÝVAJÚCI V PARTIZÁNSKOM A JUDR. LAURA GÁLISOVÁ NARODENÁ V TOPOĽČANOCH A BÝVAJÚCA V PARTIZÁNSKOM. ODPORÚČAM ICH DO VAŠICH MODLITIEB A AK BY NIEKTO VEDEL O NEJAKEJ MANŽELSKOPRÁVNEJ PREKÁŽKE PROTI SLÁVENIU SVIATOSTI MANŽELSTVA NECH TO LÁSKAVO OZNÁMI NA NAŠOM FARSKOM ÚRADE.

Mons. Vladimír Farkaš
farár – dekan

Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.partizanske.fara.sk/

Pozvánky