Úmysly

Pondelok

06:15 ZBP Ladislav, Magdaléna, deti s rodinami | Humenné
12:00 + Michal a Margita | Humenné
18:00 + Ján, Pavlína, Ladislav, Vladimíra | Humenné
17:00 + Peter, Pavol, Ján, Cyril | Brestov

Utorok

06:15 ZBP Stanislav, súrodenci s rodinami | Humenné
12:00 + Jozef, Anna, Justína, Andrej, Ján | Humenné
18:00 + Štefan, Mária, Veronika | Humenné
17:00 + Jozef | Slov. Volová

Streda

06:15 + Michal | Humenné
12:00 + Andrej, Ladislav, Róbert, Magdaléna, Róbert | Humenné
18:00 + Božena (pohreb 19.9.2023) | Humenné
17:00 + Anna, Helena | Gruzovce

Štvrtok

06:15 ZBP Radoslav a Pavol s rodinami | Humenné
12:00 + Helena, Jozef, Mária a Ján | Humenné
18:00 ZBP Ján (55 r.) | Humenné
18:45 EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA | Humenné
17:00 ZBP Gabriel | Brestov
16:00 + Jozef, Verona, Pavel, Mária, Dušan | NsP

Piatok

06:15 Poďak. Anna a Ferdinand (50 manž.) | Humenné
12:00 + Michal a Ján | Humenné
18:00 + Jolana, Andrej | Humenné
18:00 + Mária, Matúš | Dubník
16:00 + Ján a Mária Belaniová | NsP

Sobota

07:00 + Anna a Štefan | Humenné
18:00 ZBP Martin s rodinou | Humenné
07:30 ZBP, upevnenie vo viere a dary Ducha Sv. pre Ján a Milan | NsP
08:00 Za + z rod. Nováková, Ihnátová | Slov.Volová

Nedeľa

07:30 Za ružencové bratstvo | Humenné
09:00 + Radoslav, Mária, Ján | Humenné latinská
10:30 Za farnosť | Humenné
18:00 + Alojz | Humenné
07:30 Za členov RB | NsP
08:00 ZBP novomanželia Salancioví | Slov.Volová
09:00 + Michal, Zuzana, Michal | Dubník
09:15 + Anna, Andrej | Gruzovce
10:30 ZBP rod. Majzerová | Brestov

Oznamy

FARSKÉ OZNAMY NA 25. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 25.9.2023 – 1.10.2023

Nedeľa, 24.9.2023
✓ Dnešnú nedeľu je celoslovenská zbierka na Rádio Lumen. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.
Piatok, 29.9.2023
✓ V piatok po večernej sv. omši bude vo farskom kostole adorácia na ktorú pozývame zvlášť
mladých.
Nedeľa, 1.10.2023
✓ Na budúcu nedeľu bude prvá nedeľa v mesiaci. Pozývame vás preto v ružencovom mesiaci na
Prvonedeľnú popoludňajšiu pobožnosť, ktorá začne o 14:30 hod. modlitbou posvätného
ruženca, spojenú potom s adoráciou Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej a požehnaním.

RÔZNE OZNAMY
✓ Október je mesiac modlitby posvätného ruženca. Pozývame Vás, aby ste sa túto modlitbu
modlili vo svojich rodinách i spoločenstvách. Aj ako farská rodina sa budeme spoločne modliť
ruženec pred večernou svätou omšou:
Pondelok, utorok, štvrtok, piatok, sobota nedeľa – spolu s kňazom o 17:30.
Streda – večeradlo o 17:00; Štvrtok – birmovanci o 17:30; Piatok – mladí o 17:30;
Pri spoločnom slávení modlitby ruženca spojenej s rozjímaním môžeme za obvyklých podmienok
získať plnomocné odpustky. Spovedanie 20 minút pred sv. ružencom, keď sa modlíme s kňazom,
v iných dňoch 30 minút pred sv. omšou.
HE: Došli nám podielové knihy pre členov Spolku sv. Vojtecha. Prosíme členov, aby si ich
vyzdvihli v sakristii a zaplatili členský poplatok 10€ na r. 2024. Od budúceho roka budú podielové
knihy prichádzať každému na adresu domov. Skontrolujte si prosím, či ju máte dobre napísanú.
✓ V sakristii Vám ponúkame stolové aj nástenné kalendáre Božieho milosrdenstva na rok
2024. Kúpou podporíte Kongregáciu sestier Matky Božieho milosrdenstva na Slovensku. Cena
jedného výtlačku je 3,50 €.
✓ V kostole Všetkých svätých v Humennom sa konajú večeradlá vždy v pondelok po 3. nedeli
v mesiaci so začiatkom o 11:00 hod. spojené so sv. omšou o 12:00 hod. Pozývame všetkých
mariánskych ctiteľov. Bližšie informácie na nástenke pred kostolom.

Odkaz na zdrojovú stránku: https://humenne.rimkat.sk/

Pozvánky