Úmysly

Pondelok

06:15 Za BP pre Jarmilu Čiernikovú | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † Rudolf | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Utorok

06:15 † brat: Karol a rodičia z oboch strán | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † Emília | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Streda

06:15 † z rodiny: Poláčkovej a Bačíkovej | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † Jozef | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Štvrtok

06:15 † vnuk: Marek a rodičia: Adamcovi a Hoštákovi | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † Božena | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Piatok

06:15 † Ján Vrtík | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † Ľudovít | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Sobota

07:00 za Boží ľud | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † Václav | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Nedeľa

07:30 poďakovanie za 50 rokov manželstva Márie a Milana | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
08:45 na úmysel celebranta | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
10:00 Za BP pre Soňu | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Oznamy

Dnes je zbierka na kňazský seminár. Na budúci týždeň bude šiesta účelová zbierka na výmenu vitrážových okenných výplní kostola. Za všetky
milodary a Vašu štedrosť úprimné Pán Boh zaplať.

V tomto týždni Vás všetkých srdečne pozývame na modlitbu svätého ruženca od 1645, na poklonu: vo štvrtok po večernej svätej omši a Večeradlo
s Pannou Máriou: v sobotu od 1630.

V stredu, piatok a sobotu tohto týždňa sú jesenné kántrové dni. Záväzný je jeden deň. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu. Preto vo štvrtok bude
formulár svätej omše: „Na poďakovanie za úrodu“.

Prosíme rodičov prvoprijímajúcich detí, ktorí tak ešte neurobili, aby vyplnenú, prípadne aj potvrdenú prihlášku na prvé sväté prijímanie čo najskôr
priniesli na farský úrad, do kostola alebo školy. Na prípravu sa prihlásilo 45 detí. Pamätajme na deti, ich rodičov a krstných rodičov vo svojich modlitbách
a obetách. Chceme povzbudiť rodičov a krstných rodičov, aby na sväté omše prichádzali spoločne so svojimi deťmi a sami pristupovali k sviatostiam a boli
im tak vzorom. Prosíme deti, aby si sadali dopredu do prvých lavíc a pozývame ich 15 minút pred svätou omšou na nácvik detských piesní.

Záujem o prijatie sviatosti birmovania prejavilo 52 mladých našej farnosti, ktorí hovorili o tom, že ich záujem je úprimný a všetky podmienky budú
plniť, hoci možno doteraz tomu tak nebolo. Pevne verím a dúfam, že dôveru, ktorú z našej strany dostali, nesklamú. Prosíme rodičov a blízkych
birmovancov, aby, ak im na tom záleží, dohliadli na prípravu svojich detí, aby sme sa vyhli zbytočným konfliktom ohľadom toho, kto túto sviatosť
príjme a kto nie. Rovnako prosíme o spoluprácu celú farskú rodinu, aby ste našich birmovancov sprevádzali svojimi modlitbami a obetami a ak to bude
potrebné birmovancov usmernili. V Birmovníku, ktorý birmovanci dostali pri zápise si vždy dajú potvrdiť svoju účasť na svätej omši v nedeľu a prikázaný
sviatok, pristúpenie k sviatosti zmierenia a účasť na spoločnom stretnutí. Prosíme birmovancov, ktorí neboli pokrstení v našej farnosti, aby si prihlášku
dali potvrdiť vo farnosti svojho krstu a čo najskôr ju priniesli kňazovi. Birmovanci, ktorí navštevujú IX. ročník základnej školy v Ilave, budú mať prvé
úvodné stretnutie v škole. Študenti stredných škôl budú mať stretnutie v sobotu 24. IX. o 1600 vo farskej klubovni. Účasť je povinná.

Ponúkame Vám na predaj časopis: Naša Žilinská diecéza cena za kus: 1 €.

Upratovanie kostola v piatok po večernej svätej omši: skupina č. 2. Nech Pán odmení a štedro požehná Vašu ochotu!

Veľká vďaka a úprimné Pán Boh zaplať za všetky Vaše dary duchovné, hmotné (školské pomôcky), finančné (milodary na výmenu okenných výplní
kostola: poukázané na farský účet: 1x 10 a 1x 50 €) i za akúkoľvek pomoc (upratovanie kostola, kaplnky a farskej budovy; výzdoba kostola; ), ktorou
ste sprevádzali našu farnosť v tomto týždni.

„Športovci vedia, čo to znamená využiť alebo nevyužiť poslednú šancu. Ak sa využije, je to dôvod na radosť. Ak nie, tak sa smúti. Avšak nielen
v športovej oblasti hovoríme o poslednej šanci. V rôznych oblastiach života, či je to zdravie, vzdelanie, práca, sú posledné šance, od ktorých závisí ďalší
náš život. Poslednú šancu chcel využiť aj nepoctivý správca z Ježišovho podobenstva. Spreneveril svojmu pánovi majetok a čaká ho vyúčtovanie.
Nachádza sa v kritickej situácii. Jeho mozog pracuje na plné obrátky. Chytá sa poslednej šance. Zavolal dlžníkov svojho pána a odpúšťa im veľkú časť
dlhov. Uvažuje, že keď bude prepustený, oni mu pomôžu. Pán majetku pozerá na jeho horúčkovitú aktivitu a obdivuje ho. Nie za to, čo robí, ale prečo
to robí. A Ježiš dodáva: Synovia tohoto sveta sú vo svojom pokolení chytrejší ako synovia svetla”. Ježiš svojim verným, ktorých volá synovia svetla”,
dáva za vzor negatívny príklad. Tak ako synovia sveta” robia všetko preto, aby v živote čím najmenej prehrávali a čím viac víťazili, keď ide o materiálne
výhody, tak majú synovia svetla” robiť všetko pre to, keď ide o zisk duchovných hodnôt.“


Pozvánky