Úmysly

Pondelok

07:00 + teta Anna a Vít |
18:00 + rodičia, starí rodičia a svokrovci |

Utorok

07:00 Michal, za dar zdravia a viery |
18:00 za zdravie a Božiu pomoc pre Matúša a rodinu |

Streda

07:00 + Milan , Pavol, Jozef |
18:00 + Irena, Jozef , Anna |

Štvrtok

07:00 + Alžbeta |
18:00 + švagor Karol |

Piatok

07:00 +rodičia Šebastian a Mária |
18:00 + rodičia |

Sobota

07:30 za Božiu pomoc pre Mareka |

Nedeľa

07:30 + Pavol |
09:00 za farníkov |
10:30 za Božiu pomoc pre rodinu |
18:00 + rodičia a starí rodičia |

Oznamy

Jesenné kántrové dni

budú v stredu, iatok a sobotu. Záväzný je len jeden ďeň. Obsahom jesenných kántrových dní je poďakovanie za úrodu.

Upratovanie kostola.

Prosíme mužov ochotných chodiť upratovať kostol, aby sa prihlásili u pani kostolníčky. V niektorých skupinách nie sú takmer žiadni muži, čo výrazne sťažuje upratovanie. Je to jednoduchý a konkrétny spôsob, ako niečo urobiť pre svoje farské spoločenstvo.

Zbierka biela pastelka

Budúcu nedeľu 25.9. 2022 bude možné prispieť po doobedňajších sv.omšiach na zbierku biela pastelka pre nevidiacich. Z príspevkov sa financujú projekty integrácie nevidiacich a slabozrakých do spoločnosti.

Oznamy

Celodenná adorácia Najsvätejšej sviatosti

Výročná farská adorácia Najsvätejšej sviatosti bude na budúcu nedeľu 25.9.2022. Sviatosť
bude vystavená po poslednej doobednej sv. omši až do večernej sv. omše. Prerušená bude počas
Gréckokatolíckej svätej liturgie. Prosíme, aby ste sa zapísali na zoznam, ktorý je vzadu pri
východe z kostola.

Sv. omša Jozef Dúc

V nedeľu 25. 9. 2022 o0 18.00 bude sláviť v našom kostole sv. omšu bývalý pán farár, otec
Jozef Dúc. Tento rok slávi 25. výročie kňazskej vysviacky. Prijal pozvanie, aby aj v našej farnosti, v
ktorej pôsobil, slávil svätú omšu na poďakovanie Pánu Bohu za dar jeho kňazstva. Po svätej omši
bude príležitosť k neformálnemu stretnutiu s ním pri občerstvení a rozhovoroch. Všetci ste
srdečne pozvaní.

Prihlášky na prvé sväté prijímanie

Na internete i v kancelárii farského úradu je k dispozícii prihláška na prvé sväté prijímanie.
Môžete tak požiadať, aby Vaše dieťa, ktoré dosiahlo primeraný vek, bolo pripustené k prijímaniu
sviatostí pokánia a Eucharistie. Prosíme, aby ste vyplnenú a podpísanú prihlášku doručili do
konca septembra do kancelárie farského úradu, alebo oskenovanú poslali na emailovú adresu ba-
svatej-rodinyGba.ecclesia.sk.

Predajná výstava obrazov pre Keňu

Umelci z Kene Adam a Bryan Vám vyslovujú svoje poďakovanie za výstavu, ktorá sa
uskutočnila minulý týždeň. Už sú naspäť v Nairobi. Predali 20 obrazov v celkovej sume 1800 € a
kľúčenky v celkovej sume 295 €. Vďaka všetkým za štedrosť aj v týchto pohnutých časoch.

Procesia pri príležitosti sviatku Povýšenia svätého kríža

Pozývame Vás na slávnostné požehnanie základného kameňa obnovenej krížovej cesty na
bratislavskej Kalvárii, ktoré sa uskutoční dnes, v nedeľu 18. septembra 2022 o 15.30 h na úpätí
Kalvárskeho kopca, ulica Za sokolovňou (neďaleko obytného domu ©Č.5). Požehnanie
vykoná bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Požehnanie sa uskutoční
v rámci tradičnej každoročnej púte pri príležitosti sviatku Povýšenia svätého Kríža. Celý program
nájdete na plagáte.

Kurz lektorov

Katolícke biblické dielo v spolupráci s Rímskokatolíckou bohosloveckou fakultou UK a
Bratislavskou arcidiecézou usporiada v sobotu 24. septembra v Aule fakulty na Kapitulskej ul. 24
v Bratislave od 8.30 h kurz lektorov vhodný pre nových i slúžiacich lektorov vo farnostiach.
Prihlasovať sa môžete na adrese: kurzlektorovGiskra.sk. Bližší program nájdete na plagáte.
Naliehavo odporúčame tento kurz všetkým, ktorí čítajú Božie Slovo v našej farnosti, a pozývame k
tejto službe aj ďalších.

Rozširujúce štúdium učiteľstva náboženskej výchovy

Rímskokatolícka cyrilometodskábohoslovecká fakulta UK v Bratislave otvára pre
pedagogických a odborných zamestnancov v budúcom akademickom roku 2022/23 rozširujúce
štúdium učiteľstva náboženskej výchovy. Dvojročné štúdium bude prebiehať v externej forme a
umožní získať aprobáciu na vyučovanie predmetu náboženská výchova. Prihlasovať sa dá do
konca septembra 2022. Podrobnosti sú na webovej stránke fakulty www.frcth.uniba.sk .