Úmysly

Pondelok

06:30 za + Emíliu, Františku, Karola a Ondreja |
Veni Sancte Czš - za Boží ľud a Czš |
17:30 za + Máriu, Albína a Milana |

Utorok

06:30 za + Vincenta a Teréziu |
17:30 za + Magdalénu, Jána a Annu |

Streda

06:30 za + Imricha, Šimona, Agnesu, Imricha, Máriu, Jozefa, Rozá- liu, Annu a Jána |
17:30 za zdravie, Božiu pomoc a Božie vedenie pre manželov pri príležitosti 20. výročia sobáša |

Štvrtok

06:30 za + Františku, Stanislava, Annu, Antóniu, Stanislava a Annu |
17:30 za + Emíliu |

Piatok

06:30 za + Veroniku, Štefana, Máriu, Adama, Helenu a všetkých + členov rodiny |
17:30 za + Teréziu, Oldricha, Miroslava a Andreja |

Sobota

06:30 za + Lukáša |
18:30 za + Františka, Annu, Augustína, Annu a Františka |

Nedeľa

07:00 za zdravie, Božiu pomoc a Božie vedenie pre členov rodiny Cipkovej |
08:30 za + Ladislava Hudeca |
10:00 za zdravie, Božiu pomoc a Božie vedenie pre Ivanu |
18:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Eriku, členov rodiny, za + Máriu, Annu-Máriu, Miroslava, Pavla, Oľgu, Pavla a starých rodičov |

Oznamy

Veni Sancte pre Czš s Mš: bude v pondelok, so začiatkom sv. omše o 8.30. Žiaci sa zhromaždia podľa zaradenia do tried s triednymi učiteľmi pred kostolom o 8.10. Po sv. omši a slávnostnom otvorení sa žiaci rozídu domov, s výnimkou rodičov a žiakov 1. ročníka. Sv. omša o 6.30 bude tiež slávená. Sv. omša v Streženiciach bude z tohto dôvodu výnimočne v utorok o 18.30. Keďže veriaci prejavili túžbu zúčastňovať sa na- miesto rannej sv. omše, na sv. omšiach Czš, od roka 2023 bude ranná sv. omša v prípade slávenia sv. omše pre Czš, slávená o 8.30, čo vždy uvedieme vo farských oznamoch.

Formačné stretnutie saleziánov – spolupracovníkov: bude v utorok popoludní pod vedením dona Štefana Walnera, ktorý bude celebrantom večernej sv. omše. Spoveda- nie pred sv. omšou v utorok večer nebude.

 

Prihlášky k sviatosti birmovania a prvému svätému prijímaniu: sa nachádzajú na našej webovej stránke. Záujemcovia si prihlášku musia stiahnuť, kompletne ju vyplniť, zaobstarať v nej príslušné podpisy a odovzdať na vyučovaní náboženstva pani kate- chétke. Potvrdenie o krste v inej farnosti budeme riešiť neskôr až po odovzdaní pri- hlášky, keď budeme schopní na základe uvedených dát v prihláške zistiť, či záujemca bol pokrstený vo farnosti Púchov, alebo v inej farnosti. Prihlášku je nutné odovzdať do

 

  1. Prosíme pani katechétky, aby upozornili žiakov, študentov a ich rodi- čov. Po odovzdaní prihlášok bude každému vyučujúcemu náboženstvo poskytnutý po- čet kalendárov pre svojich žiakov, kde sa bude značiť dochádzka na podujatia. Preto je dôležité, aby boli prihlášky odovzdané včas.

 

Zbierku školských pomôcok: organizuje Diecézna charita Žilina, zberné miesto v našej farnosti je u vedúceho farskej charity Púchov, pána Alojza Klínovského na te- lefónnom čísle, ktoré je uvedené na webe našej farnosti.

 

Komunita Emanuel na Slovensku: organizuje evanjelizačné víkendové stretnutie (30. Sept. – 2. Okt. 2022) pre 100 mladých ľudí vo veku od 16 do 30 rokov v Badíne pri Banskej Bystrici. Bližšie informácie na stránke onjezivy.sk.

 

Diecézna púť mužov: vo farnosti Višňové bude na budúcu nedeľu. Viac info na plagáte vo výveske.

 

Konferencia biskupov Slovenska a Ústredný zväz Židovských náboženských obcí: pozývajú k pripomenutiu si „Dňa obetí holokaustu a rasového násilia“ – 9. sep- tembra, kedy sa uskutoční spomienkové podujatie vo Zvolene a ďalších slovenských mestách a obciach. Jedným z cieľov podujatia je, aby pripomínanie formy zla, ktorého následky cítime dodnes, nás urobilo citlivými a aby sa tragédia holokaustu už v nijakej forme nezopakovala. Plagát o podujatí vo Zvolene sa nachádza vo výveske. Naša far- nosť si spolu s Mestom Púchov pripomenie obete holokaustu a rasového násilia 16. septembra cyklistickým podujatím „Od synagógy ku kostolu“, ktoré je zamerané na podporu dialógu aj o téme holokaustu a rasového násilia. Viac informácií o podujatí predstavíme v oznamoch budúcej nedele.

 

Sviatosť manželstva chcú prijať:

  • vo farnosti Púchov:
    • Tomáš Papšo a Ivona Kojtalová, obaja pochádzajúci z farnosti Púchov;
    • Tomáš Lacík, pochádzajúci z farnosti Dlhé Pole a Eva Psotná, pochá- dzajúca z farnosti Púchov;
    • Štefan Loduha a Silvia Loduhová, obaja pochádzajúci z farnosti Púchov;
  • vo farnosti Lednické Rovne: Miloslav Čuntala, pochádzajúci z farnosti Púchov a Zuzana Mikulášová pochádzajúca z farnosti Lednické Rovne;
  • vo farnosti Bánov (CZ): Tomáš Moravčík, pochádzajúci z farnosti Púchov a Klára Doležalová, pochádzajúca z farnosti Zlín.

Manželskú prekážku pre uzavretie sviatostného manželstva je povinné ohlásiť vo far- skom úrade. Zahrňme snúbencov do svojich modlitieb a dobroprianí.

Ružencové bratstvo: bude mať modlitbu sv. ruženca dnes o 15.30.

Laické spoločenstvo BSJ: bude mať duchovnú obnovu dnes po ruženci.

Sviatosť krstu budeme: sláviť vo farskom kostole v sobotu o 8.00, krstná náuka pre- behne v rámci krstu.

Zbierka na kostol: je dnes, Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu podporovať cirkevné ustanovizne.

Zbierka na dlh farnosti za novostavbu materskej školy: bude na budúcu nedeľu, Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu podieľať sa i takýmto spôsobom na ľudskej a duchovnej formácií detí.

Upratovanie kostola: v budúcom týždni zabezpečuje skupina č. 13, Pán Boh odplať a požehnaj ich snahu a úsilie.

Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary.

Originálna stránka farských oznamov farnosti Púchov.


Pozvánky