Úmysly

Pondelok

06:30 za + Luciu, Gašpara a starých rodičov |
17:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre členov rodiny |

Utorok

06:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Máriu a Izabelu |
17:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Martu, Pavla a členov rodiny |

Streda

06:30 za Boží ľud |
17:30 za + Martu |

Štvrtok

06:30 za + Štefana, Máriu, Jozefa a Máriu |
17:30 za + Alexandra, Irenu, Ignáca, Annu, Dorotu, Oskára a Teréziu |

Piatok

06:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Martu a Petra |
17:30 17.30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Anetu |

Sobota

06:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre členov rodiny |
18:30 za + Annu a Jozefa | s platnosťou na nedeľu

Nedeľa

07:00 za + Róberta Ondriciho | 3. pôstna nedeľa
08:30 za + Štefana, Annu Badžgoňových, Jaroslava a Vladimíra | 3. pôstna nedeľa
10:00 za + Máriu Gabrišovú | 3. pôstna nedeľa
18:30 za + pána kostolníka Ervína Skolozdru | 3. pôstna nedeľa

Oznamy

2.pôstna nedeľa – 5. marca 2023

V liturgickom týždni budeme sláviť: 3. pôstnu nedeľu.

Úplné odpustky v pôstnom období za naplnenia obvyklých podmienok je možné získať:

  • modlitbou krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami;
  • modlitbou Dobrý a preláskavý Ježišu v piatok po svätom prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného, preto po sv. prijímaní spoločne s organistami modlitbu zaspievame a následne sa pod vedením celebrujúceho kňaza pomodlíme modlitbu na úmysel Sv. Otca. Namiesto obrazu nám poslúži kríž na hlavnom oltári.

Pobožnosť krížovej cesty v pôstnom období:

  • vo farskom kostole: v utorok, v piatok po rannej sv. omši a o 16.45, v nedeľu o 15.00;
  • vo filiálnom kostole: v nedeľu o 14.00, v piatok o 18.00, pobožnosti predchádza modlitba sv. ruženca.

Ružencové bratstvo: modlitbu sv. ruženca dnes po krížovej ceste.

Laické spoločenstvo BSJ: bude mať duchovnú obnovu dnes po ruženci.

Sv. omša v Streženiciach: bude slávená v pondelok o 18.30.

Detská sv. omša: bude 13. marca v pondelok o 17.30.

Birmovanci: budú mať stretnutie v piatok so začiatkom sv. omše o 17.30, katechézou v kostole a prácou v skupinkách do 19.00.

Sviatosť krstu budeme: sláviť vo farskom kostole v sobotu o 8.00, krstná náuka prebehne v rámci krstu.

Varovanie polície: na podvod seniorov si môžete prečítať na webe farnosti.

Chorých k spovedaniu pred Veľkou nocou: je možné prihlásiť v sakristii do 24. marca. Uveďte meno, priezvisko, presnú adresu a telefónny kontakt chorého, alebo kontaktnej osoby. Chorých, ktorí pristupujú k sv. spovedi každý prvý piatok, neprihlasujte.

Výmena svetiel vo farskom kostole: bola v uplynulom týždni uskutočnená najmä kvôli šetreniu energií. Nové svietidlá s technológiou LED svietenia poskytnú viac osvetlenia s menším odberom elektrickej energie. Mužom, ktorí svojpomocne výmenu zrealizovali, vyslovujeme úprimné Pán Boh odplať a požehnaj.

Zbierka na kostol: bude na budúcu nedeľu, Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu podporovať cirkevné ustanovizne.

Spoločnosť Úsmev ako dar: organizuje podujatie s názvom „Podeľme sa!“, viac informácií sa nachádza na webe podelmesa.org a na plagáte vo výveske.

Upratovanie kostola: v budúcom týždni zabezpečuje skupina č. 5, Pán Boh odplať a požehnaj ich snahu a úsilie.

Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary

Odkaz na zdrojovú stránku: http://puchov.fara.sk/oznamy

Pozvánky