Úmysly

Pondelok

06:15 † Martin a Zuzana Bielikovi | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † rodičia: Ľudmila a Anton a súrodenci: Ľudmila a Jozef | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Utorok

06:15 † Mária, Ondrej, Stanislav a Mária Mendelovi | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † rodičia: Jozef a Mária Bakošovi, Oľga a Alois Jarolímovi a starí rodičia z oboch strán | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Streda

06:15 † Františka, Pavol, Emília Štorcelovi a zať: Ján | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † rodičia: Vojtech a Anna Mazákovi, brat: Dušan, starí rodičia z oboch strán a ostatní † z rodiny | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Štvrtok

06:15 † Pavol Bielik a rodičia: Ján a Mária | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
09:30 rekolekčná svätá omša | BOLEŠOV
17:30 Za BP pre dekana a kaplána | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Piatok

06:15 † Jozefína a Ján Švorcovi a deti: Jozef a Irena | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
16:45 pobožnosť krížovej cesty | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
17:30 † rodičia: Litka a Dušan Majerovi, starí a prastarí rodičia z oboch strán | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Sobota

07:00 za Boží ľud | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 Za BP a ochrana pre Martina Gavendu, Máriu a jej rodinu | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Nedeľa

07:30 Za BP a požehnanie v ťažkej chorobe pre Zuzku | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
08:45 † Anna a Ján Zvalovi a syn: Daniel | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
10:00 na úmysel celebranta | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
15:00 pobožnosť krížovej cesty | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Oznamy

☩ Minulý týždepň bola zbierka na charitu. Na tento úmysel bolo obetovaných: 824, 41 €. Za všetky milodary a Vašu štedrosť úprimné Pán Boh zaplať!

☩ V tomto týždni Vás všetkých, najmä deti pripravujúce sa na prvé sväté prijímanie a birmovancov, pozývame k modlitbe svätého ruženca: od 16:45, na poklonu: vo štvrtok po večernej svätej omši, Večeradlo s Pannou Máriou: v sobotu od 16:30 a pobožnosť Krížovej cesty v piatok od 16:45 a v nedeľu od 15:00.

☩ V piatok: 10. III. pán kaplán pozýva chlapov na nočnú krížovú cestu. Odchod autami bude o 18:30 spred fary.

☩ Farská charita Ilava realizuje pomoc projektom: Hlinený dukát. Dukát je alternatívne platidlo pre chudobných, ktoré si môžete zakúpiť a darovať ho napríklad človekovi bez domova. Obdarovaný dostane zaň charitný balíček od Farskej charity alebo teplé jedlo v Bistre KÁMO v Ilave. Farská charita sprostredkuje aj ďalšiu pomoc Charity. Dukát v hodnote 1 € si môžete zakúpiť v kostole od členov farskej charity, v Infocentre a tiež v dvoch automatoch: na budove pošty a pri vstupe do Bistra KÁMO.

☩ Úmysly svätých omší je možné dať si zapísať vo všedné dni v sakristii farského kostola už len na ranné sväté omše. Pripomíname, že úmysly sa nezapisujú na konkrétny termín alebo obdobie a milodar za odslúženie svätej omše sa uhrádza pri samotnom zápise.

☩ Ponúkame Vám na predaj časopis: Naša Žilinská diecéza – cena za kus: 1 €.

☩ Upratovanie kostola v piatok po večernej svätej omši: skupina č. 4. Nech Pán odmení a štedro požehná Vašu ochotu!

☩ Veľká vďaka a úprimné Pán Boh zaplať za všetky Vaše dary – duchovné, hmotné, finančné (milodary na potreby kostola: osobne prinesené: 2x – 10 €, 1x – 40 €, 2x – 50 €) i za akúkoľvek pomoc (upratovanie kostola, kaplnky a farskej budovy; … ), ktorou ste sprevádzali našu farnosť v tomto týždni.

„Trpiaci Ježiš chce v pôstnej dobe narušiť stabilitu nášho vnútorného a duchovného života. Chce, aby sme sa zbavili hriechov, o ktorých si myslíme, že nás robia šťastnými. Chce, aby sme svoje duchovné prejavy, napr. modlitby, robili s väčším nadšením a nie len z nevyhnutnosti a zo zvyku. Chce destabilizovať naše vnútro, aby nám dal novú a lepšiu duchovnosť a radosť z nej. Lebo len človek s čistým srdcom a pevnou vierou dokáže zísť s Ježišom z hory Tábor a vyjsť na Kalváriu.“


Pozvánky