Úmysly

Pondelok

06:45 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Utorok

06:45 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Streda

06:45 | Farský kostol
16:30 | Plébánia templom/maď.
18:00 | Farský kostol

Štvrtok

06:45 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Piatok

06:45 | Farský kostol
16:30 | Plébánia templom/maď.
18:00 | Farský kostol

Sobota

07:30 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Nedeľa

07:30 | Farský kostol
08:45 | Plébánia templom/maď.
10:30 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Oznamy

Dnes 15. 01. môžete odovzdať milodary na obnovu lavíc po všetkých svätých omšiach. Vyslovujeme úprimné Pán, Boh zaplať!

V pondelok 16. 1. sa uskutoční stretnutie členov Misijného združenia Ducha Svätého po rannej svätej omši.

Od 18. 1. do 25. 1. je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov v duchu „Učte sa robiť dobro, hľadajte spravodlivosť!”.

V rámci týždňa modlitieb za jednotu kresťanov bude ekumenické stretnutie s reformovanými evanjelikmi vo farskom kostole sv. Michala v maďarskom jazyku v pondelok 16.1. o 16.30 a v reformovanom kostole v štvrtok 19. 1. o 17.00.

V rámci projektu Daruj vianočnú radosť sa v kostoloch sv. Michala Levice- mesto a v kostole Ducha Svätého -Rybníky vyzbieralo približne 450 kg trvanlivých potravín a 1125 €. Potraviny boli rozdelené 53 rodinám, finančne bolo podporených 20 rodín.

Ďakujeme štedrým dobrodincom za materiálnu a finančnú pomoc, ktorá bola pre núdznych na vianočné sviatky pomocou, radosťou a nádejou bohatšieho štedrovečerného stola. Členky Spolku sv. Vincenta de Paul z Konferencie sv. Jozefa v Leviciach.

Koledníci Dobrej noviny v našej farnosti vykoledovali 1135€. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli v kostole a rodinám, ktoré prijali koledníkov. Zvlášť ďakujeme deťom a animátorom za ich obetu i radosť počas spoločného koledovania. Aj vďaka vám sa môže africká púšť meniť na záhradu.

Vzadu pri novinách si ešte môžete zobrať Noviny Dobrej noviny o projektoch, ktoré budú podporené a o. Mariánovi, ktorý je na misii v Keni.
Vaša kresťanská štedrosť, ktorú ste prejavili pri oboch projektoch je chvályhodná a Bohu milá. Nech vás Pán požehnáva, aby ste vždy mali dostatok a nikdy netrpeli núdzu.

Pozývame vás každý štvrtok od 17.00 na adoráciu Najsvätejšej oltárnej Sviatosti do farského kostola sv. Michala.

Budúcu tretiu nedeľu v Cezročnom období 22. 1. slávime z ustanovenia pápeža Františka NEDEĽU BOŽIEHO SLOVA, ktorá má byť dňom oslavy, štúdia a šírenia Božieho slova.

 Srdečne ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate na farský účet:
SK18 0900 0000 0000 2861 1284

Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Ján Bednár, farár, dekan