Úmysly

Pondelok

06:00 ZBP Andrej so synmi | Bazilika minor
08:30 ZBP Kristína | Bazilika minor
18:00 †Anna | Bazilika minor

Utorok

06:00 ZBP Vladimír Bystrík | Bazilika minor-Sv. Antona, opáta, spomienka
08:30 Za pokoj vo svete | Bazilika minor
18:00 Na úmysel celebranta | Bazilika minor-Rádio LUMEN
18:00 | Malý Slavkov

Streda

06:00 †Karol a Anna | Bazilika minor
08:30 Za nového diecézneho biskupa | Bazilika minor
18:00 ZBP pre Janu | Bazilika minor- mládežnícka
18:00 | Stráne pod Tatrami

Štvrtok

06:00 †Jozef, Žofia a súrodenci | Bazilika minor
08:30 Za kňazov | Bazilika minor
17:00 Adorácia | Bazilka minor
18:00 †Štefan, Katarína a deti | Bazilka minor

Piatok

06:00 †Ján, Mária a Ján | Bazilika minor-Sv. Sebastiána, mučeníka, ľubovoľná spomienka
08:00 Za rehoľníkov | Bazilika minor
16:30 †Jozef a Viera | Bazilika minor-detská
18:00 †Adrián | Bazilika minor
18:00 | Malý Slavkov

Sobota

06:00 †Jozef a Margita | Bazilka minor-Sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka
18:00 †Magdaléna a Štefan | Bazilika minor

Nedeľa

06:30 Za Boží ľud | Bazilika minor-3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00 Za Boží ľud | Bazilika minor
09:00 Za Boží ľud | Cirkevná škola
10:00 †Anna, Eduard a Ingrid | Bazilika minor-KTV
15:00 pobožnosť | Bazilika minor
16:00 †ZBP Júlia | Bazilika minor
18:30 Za Boží ľud | Bazilika minor
08:00 | Malý Slavkov
09:30 | Malý Slavkov
09:00 | Stráne pod Tatrami

Oznamy

FARNOSŤ KEŽMAROK –2. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK, 15.1.2023

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV
Od 18. do 25. januára prebieha Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
Tohtoročná téma pochádza z Knihy proroka Izaiáša: „Robte dobro, domáhajte sa
práva.“ (Mt 2, 2) Pripravili ju spoločne Dikastérium na podporu jednoty
kresťanov a Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví. Pozývame Vás na
ekumenické bohoslužby v meste Kežmarok, ktoré budú vždy o 19:00 hod. na
týchto miestach:

19.1. BAZILIKA SV. KRÍŽA, kázeň prednesie: Dominik Petrík

20.1. GRÉCKOKATOLÍCKY KOSTOL, kázeň prednesie: Roman Porubän

21.1. NOVÝ EVANJELICKÝ KOSTOL, kázeň prednesie: František Trstenský

ODPUSTKY V TÝŽDNI MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV
Úplné odpustky sa udeľujú veriacemu, ktorý sa počas Týždňa modlitieb za jednotu
kresťanov zúčastní na niektorej z bohoslužieb a taktiež na zakončení tohto týždňa.
Okrem toho je samozrejme potrebné splniť obvyklé štyri podmienky sv. spoveď,
sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca a úmysel chrániť sa aj všedného
hriechu.

NÁVRH VYTVORIŤ „ZBOR RODIČOV
Farnosť Kežmarok mala v
80. a 90. rokoch minulého storočia veľmi silnú
generáciu mladých, ktorí spievali na mládežníckych sv. omšiach a vytvárali

spoločenstvá veriacich mladých ľudí. Mnohí máte doma ešte z
tejto doby
spevníky. Potom ste odišli študovať na
vysoké školy a založili ste si rodiny. Dnes
predstavujete strednú generáciu, ktorá je aktívna v
rôznych službách našej
farnosti. Prichádzame s
ponukou vytvoriť akýsi „zbor rodičov“, ktorý bude
spievať práve piesne Vašej mladosti. (Prišiel na zem konať die
lo spásy; Postavili
sme Ti, Pane; Je krásne ísť a rozdať viac…). Časom k
nim pridávame ďalšie. Aby
sme zistili, či je z
Vašej strany záujem, pozývame Vás na prvé krátke
stretnut
ie v túto nedeľu 15.1. o 17:00 na Charite. Pozývame samozrejme
všetkých záujemcov tohto žánru, ktorí by sa chceli pridať spevom alebo

hudobným doprovodom.

INTRONIZÁCIA SVÄTÉHO PÍSMA
V 3. nedeľu v cezročnom období, ktorá tento rok pripadne na 22. januára,
slávime v Katolíckej cirkvi Nedeľu Božieho slova. Ponúkame Vám pobožnosť
intronizácie Svätého písma vo Vašej domácnosti. Vezmite si ju pri východe
z baziliky. Môžete si ju stiahnuť aj z webstránky farnosti. V priebehu týždňa si
pripravte všetko potrebné, aby ste sa ju v domácnosti mohli pomodliť na
budúcu nedeľu. Môžete sa spojiť susedia alebo rodiny a pomodliť sa ju spoločne.

POZVÁNKA NA MODLITBY CHVÁL
V pondelok 16. januára po veernej sv. omši v bazilike sa budeme opäť po
prázdninách modliť modlitby chvál, ktoré zakončíme eucharistickým
požehnaním. Príďte chváliť, ďakovať a prosiť o potrebné dary pre náš život.

SPOLOČENSTVO TEOFIL
Pozývame predovšetkým našich birmovancov aj žiakov ôsmeho, deviateho
ročníka a žiakov stredných škôl na stretnutie spoločenstva s názvom Teofil
21. januára po večernej sv. omši o 19:00 do charity. Tešíme sa na vás!

VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA
Sviatosť zmierenia v tomto týždni budeme vysluhovať vždy pol hodiny pred
každou sv. omšou v bazilike od pondelka do soboty.

SV. OMŠE PRE MLÁDEŽ
Pozývame všetkých mladých našej farnosti opäť na sv. omše v každú stredu o 18:00
hod. v bazilike. Pripomíname, že pre birmovancov je táto sv. omša povinná v rámci
ich prípravy na prijatie sviatosti birmovania. Tešíme sa na Vás.

SV.OMŠE PRE DETI
Pozývame všetky deti našej farnosti opäť na detské sv. omše v každý piatok o 16:30
hod. v bazilike. Na deti čaká prekvapenie. Budeme sa rozprávať o zázrakoch Pána
Ježiša. A opäť budeme aj súťažiť a odmeňovať. Tešíme sa na Vás.

ODMENA ZA ÚČASŤ NA RORÁTNYCH SV. OMŠIACH
Počas adventného obdobia sme slávili rorátne sv. omše pre deti. Svätý dedko
Joachim nám rozprával biblické príbehy. Deti dostali svoj plagátik, na ktorý si
lepili obrázky biblických postáv. Chceme odmeniť vytrvalosť tých
najusilovnejších detí. Preto tie deti, ktoré majú všetky obrázky, nech ich
prinesú nalepené na plagátiku na budúci piatok 20.1. na detskú sv. omšu o
16:30 v bazilike. Po jej skončení ich odmeníme.

POĎAKOVANIE ZA MILODARY PRI BETLEHEME
Chceme sa Vám poďakovať za milodary pre našu farnosť, ktoré ste venovali do
pokladničky pri betleheme pred oltárom počas vianočného obdobia. Celkovo ste
venovali 2831,48, EUR. Nech Pán Ježiš Vás požehnáva a odmení Vašu štedrosť.

POĎAKOVANIE ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLE
Výťažok z dobrovoľné vstupného z novoročného koncertu Základnej umeleckej
školy Antona Cígera, ktorý sa uskutočnil 6.1. 2023 v Mariánskom kostole,
venovali pedagógovia a žiaci pre našu farnosť vo výške 179,50, EUR. Nech Pán
odmení Vašu štedrosť a naďalej požehnáva Vaše talenty

POĎAKOVANIE ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLE
Výťažok z dobrovoľné vstupného z novoročného koncertu Základnej umeleckej
školy Antona Cígera, ktorý sa uskutočnil 6.1. 2023 v Mariánskom kostole,
venovali pedagógovia a žiaci pre našu farnosť vo výške 179,50, EUR. Nech Pán
odmení Vašu štedrosť a naďalej požehnáva Vaše talenty.

KURZY PRÍPRAVY NA MANŽELSTVO 2023
Snúbenci, ktorí uvažujú prijať sviatosť manželstva, môžu sa prihlásiť na Kurzy
prípravy na manželstvo na budúci rok. Termíny kurzov v rámci Slovenska a
možnosť prihlásenia sa, sú uvedené na webstránke: www.domanzelstva.sk.
Certifikáty z tohto kurzu majú platnosť 2 roky. Túto prípravu akceptujeme v
našej farnosti pri príprave na sobáš a povzbudzujeme snúbencov, aby ju
absolvovali.

PUBLIKÁCIA O RÍMSKOKATOLÍCKOM KOSTOLE V ĽUBICI
Kaz Michal Lipták, ktorý je známy veľmi cennými publikáciami, v ktorých sa
venuje kresťanskému umeniu a kultúre, v spolupráci s Mgr. Jaroslavom Sarnom,
napísal knihu o Rímskokatolíckom farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v
Ľubici s názvom “Najväčší dvojloďový kostol na Spiši”. Jedinečným spôsobom
približuje historickú, umeleckú a duchovnú krásu tohto chrámu. Cena je 25 €.
Knihu si môžete zakúpiť pri hlavnom východe z baziliky.

JEŽIŠ USTANOVIL EUCHARISTIU
Na webstránke našej farnosti v
časti „Blog“ náš pán farár František Trstenský
zverejnil ďalšiu časť svojho podcastu KAIROS s
názvom: Ježiš ustanovil
Eucharistiu.
Je to piate tajomstvo ruženca svetla, ktoré pripomína, že pred
svojím umučením pri poslednej večeri Ježiš nám daroval seba samého vo
Sviatosti Oltárnej. V tejto časti sa dozviete duchovné posolstvo tohoto tajomstva.

ĎALŠIA ČASŤ PODCASTU „BOŽIE SLOVO MEDZI NAMI“
Farár a dekan v Kežmarku František Trstenský zverejnil tretiu časť podcastu
s názvom „Božie Slovo medzi nami“. Vysvetľuje v ňom evanjelium tejto 2.
nedele v cezročnom období a ponúka jeho aplikáciu do života. Môže byť pre nás
duchovnou prípravou na plné prežitie nedele ako Pánovho dňa s hlbším
porozumením Božieho slova. Novú časť zverejňuje každý týždeň vždy
v piatok. Pozývame všetkých k jeho pravidelnému počúvaniu.

DUCHOVNÉ SLOVKO
V evanjeliovom úryvku zaznievajú slová Jána Krstiteľa, ktorý hovorí o Ježišovi: „Hľa,
Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta.“ V Starom zákone bol baránok obľúbeným
obetným darom v jeruzalemskom chráme pre svoju krotkosť. Vyjadruje obraz Boha,
ktorý nie je násilnícky a nevnucuje sa. Dnes, podobne ako v minulosti, postava
pokorného a krotkého Boha vzbudzuje pohoršenie, pretože dnes, podobne ako v
minulosti, sú pokorní a krotkí marginalizovaní a v spoločenskom živote sa s nimi
nepočíta. Byť bojovný a súťaživý nie je len zárukou úspechu, ale je to pravidlo
ľudského pokroku: vidíme to na každom kroku. Evanjelium nám predkladá inú
cestu, tú, po ktorej kráčal Boh. Hriech nie je porazený násilím a mocou tohto sveta,
ale Ježiš, Boží Baránok, ktorý pokorne kráča na zabitie, ho ničí, svojou poslušnosťou
Otcovi až na smrť na kríži.

PODPORTE NÁS
Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať
potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity.

Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom
pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti

s IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188. ĎAKUJEME!

KONTAKT
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kežmarok

Kostolné námestie 22, 060 01 Kežmarok

Tel. č.:
052/452 22 20Mobil: 0903 012 489
Email:
farakezmarok@gmail.com

SLEDUJTE NAŠU WEBSTRÁNKU: www.farakezmarok.sk

 

 

 

 

 

 


Pozvánky