Úmysly

Pondelok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 + František a Ján | Farský kostol
06:00 + Jozef, Ligia, Anton a Ján | Baničné
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Utorok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 + Svetlana | Farský kostol
06:00 + Ján | Klačno
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Streda

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 Za zdravie a Božiu pomoc rodiny Hatalovej | Farský kostol
17:30 + Ján, Jozefína a Rozália | Baničné
17:30 | Rybárpole
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Štvrtok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
08:00 | Farský kostol
09:30 | Farský kostol
12:00 | Farský kostol
15:00 | Farský kostol - K
16:00 + Emília a Vladimír | Farský kostol
17:30 Za zdravie pre Petra, Kataríny a Matúša | Baničné
17:30 + Stanislav | Klačno
07:00 | Františkánky
17:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
12:15 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Piatok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 + Mária | Farský kostol
18:15 | Farský kostol
06:00 + Ján a Peter | Baničné
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Sobota

06:00 Za duše v očistci | Farský kostol
06:00 | Farský kostol - K
18:15 + Pavel | Farský kostol
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Nedeľa

06:00 | Farský kostol
08:00 | Farský kostol
09:30 - Za veriacich farnosti | Farský kostol
11:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Stanislava s rodinou | Farský kostol
14:30 + Marta a Rehor | Farský kostol
18:15 Za zdravie pre brata Jozefa | Farský kostol
07:30 ZBP pre Máriu a jej deti a vnúčika | Baničné
09:00 | Baničné
10:30 + Miroslav | Baničné
07:30 + Mária, Ondrej a Ján | Klačno
09:00 + Jozef, Mária a Jozef | Klačno
00:00 Za zdravie pre Kataríny | Klačno
00:00 Za zdravie pre Kataríny | Klačno
08:00 | Rybárpole
09:30 | Rybárpole
09:00 | Františkánky
07:00 | Jezuiti
09:00 | Jezuiti
20:00 | Jezuiti

Oznamy

1) POBOŽNOSŤ NA PRVÚ NEDEĽU: Dnes o 14:00 h. modlitba posvätného ruženca.

2) VEŠPERY: Dnes vás spolu s pátrami jezuitmi pozývame na modlitbu nedeľných vešpier 2.
adventnej nedele do jezuitského kostola, o 17:00 h.

3) ZIMNÉ KÁNTROVÉ DNI: Na budúci týždeň sú zimné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný
je iba jeden deň. Ich obsahom sú: Príchod Božieho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín;
pokoj a spravodlivosť vo svete. V našej farnosti ich budeme sláviť v piatok s formulárom pri sv.
omši o 16:00 h. Za rodinu.

4) SV. OMŠE NA KALVÁRII: Na sviatok Nepoškvrneného Počatia o 15:00 h. a v sobotu rorátna o 06:00 h.

5) DUCHOVNÁ OBNOVA S MUNKOVCAMI: Pozývame vás na duchovnú obnovu pri príležitosti
spomienky na deň krstu rodiny Munkovcov. Program začína v jezuitskom kostole v sobotu
prednáškou o 10:00 h. a diskusiou; o 11:00 h. sv. omša. V nedeľu budú sv. omše vo farskom kostole
(okrem 11:00 h.) slúžiť pátri jezuiti s tematickými príhovormi.

6) RORÁTNE SV. OMŠE: Rorátne sv. omše budú bývať vo farskom kostole každý deň o 06.00 h. a 06.45
h. (za účasti detí). V kostole na Baničnom tento týždeň v pondelok a piatok o 6:00 a na Klačne tento
týždeň v utorok o 06.00 h..

7) ADVENTNÁ PRÍPRAVA PRE DETI „OD RAJA PO BETLEHEM“: Pokračujeme ďalej, povzbudzujeme a
pozývame všetky deti (a nielen ich) ku každodennej účasti na rorátnych sv. omšiach o 06:45 h. vo
farskom kostole.

8) ŠTVRTKOVÁ ADORÁCIA: Pozývame veriacich farnosti na štvrtkovú večernú poklonu od 16:45-20:00
h.. Počas adorácie bude aj moderovaná pol hodinka s piesňami v čase od 19:00-19:30 h.. V tomto
čase pozývame zvlášť mladých našej farnosti.

9) FARSKÁ PÚŤ DO SV. ZEME: Na webovej stránke farnosti je prihlasovací formulár na farskú púť do
Svätej zeme. Voľných je ešte 31 miest.

10) KONCERT: Katedra hudby PF KU v Ružomberku Vás srdečne pozýva na Adventný koncert, ktorý sa
uskutoční v nedeľu 11.12.2022 o 18:00 hod. v kostole u jezuitov.

11) CELÉ SLOVENSKO SPIEVA KOLEDY: Kultúrny dom A. Hlinku vás srdečne pozýva v stredu 07.12. o
18:00 h. k vianočnému stromčeku v centre mesta, kde si môžete spoločne zaspievať koledy v rámci
akcie Celé Slovensko spieva koledy.

12) MILODARY A ZBIERKY:
❑ Zbierka na Charitu: 5 246,82 €;
❑ Výťažok z odpustových trhov, ktorý bude použitý na rekonštrukciu spevárne na fare: 783,71 €;
❑ Bohuznámi obetovali za mesiac november prostredníctvom farského účtu na kostol 400 € a na
farskú charitu: 110 €;
❑ Ďakujeme farskej charite za organizáciu potravinovej zbierky a ostatným za štedrosť;
vyzbieralo sa 180 kg potravín a za prípravu balíčkov pre našich starých a chorých;
❑ Bohuznámi obetovali na kostol 55 €; bohuznáma 20 €.

13) POĎAKOVANIE: dobrovoľníkom za pomoc pri položení drenážneho rebra na Kalvárii; bezplatné
zapožičanie stánkov na odpust.

 

KÁNTROVÉ DNI sú štyri (z lat. quat-tuor) trojice dní – streda, piatok a sobota – zaradené
do Pôstneho, Veľkonočného, Cezročného a Adventného obdobia liturgického roka.
Keďže sú rozčlenené do štyroch ročných období, nazývame ich aj jarné, letné, jesenné
a zimné.
Kántrové dni môžu byť pre nás príležitosťou na štvrťročnú duchovnú obnovu. KBS
stanovila za záväzný len jeden z troch kántrových dní, veriaci by však
nemali zanedbávať konanie dobra. Na naplnenie obsahu kántrových dní si každý z nás
podľa okolností a vlastných možností môže vybrať skutok pokánia alebo dobročinnej
lásky, modlitbu, almužnu, ale aj dobrovoľný pôst a to nielen od mäsa. Bolo by dobré,
aby sme sa v týchto dňoch zúčastňovali na svätej omši a hlbšie prežili ich duchovný
rozmer.
Prajem vám, aby ste z hlbšieho prežívania kántrových dní získavali pre seba aj pre
iných duchovné dobrá i osobné posvätenie.


Pozvánky