Úmysly

Pondelok

06:00 Poďakovanie za 70 r. života Štefánie | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
14:30 Za zdravie a BP pre rod. Murckovú | Kaplnka v Domove pre seniorov
17:00 + Margita a Vincent | Kostol sv. Petra a Pavla
18:30 + Ján, Michal, Elena a Peter | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Utorok

06:00 + Mária a Pavol Polakevičovci | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
06:50 Na úmysel celebranta (rím.-kat.) | ZŠ s MŠ a CG
16:00 + Andrej, Anna, Magda a František | Nemocnica – kaplnka
17:00 + Mária Knapiková | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
18:30 Za zdravie a BP pre rod. Júliusa | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Streda

06:00 + Alžbeta a Július | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
14:30 Za B požehnanie bohuznámych osôb | Kaplnka v Domove pre seniorov
17:00 + Jakub | Kostol sv. Petra a Pavla
17:00 + Gabriel Vislocky | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa

Štvrtok

06:00 Za zdr., BP a dary DS pre kňazov a duch. pov. | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
17:00 Zosnulí z rod. Semančíkovej | Kostol sv. Petra a Pavla
18:30 + Júlia Kekláková (1. výr.) | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Piatok

06:00 Za zdravie a BP pre Emila | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
14:30 + Štefan, Ján a zosn. z rod. Britaňákovej a Bjalončíkovej | Kaplnka v Domove pre seniorov
17:00 Poďakovanie za 50 r. života Daniela | Kostol sv. Petra a Pavla
18:30 + Ján Škvarek (1. výr.) | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
18:30 + Jozef | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Sobota

06:30 + Jolana (10. výr.) | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
18:30 Za zdravie a BP pre rod. Kmečovú | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Nedeľa

06:30 Za zdravie a BP pre Boženu | Kostol sv. Petra a Pavla
07:30 Za BP a zdravie pre Máriu s rod. | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
08:30 + Ján, Katarína a Ján | Kostol sv. Petra a Pavla
10:30 + Terézia Mézešová (1. výr.) | Kostol sv. Petra a Pavla
10:30 Na úmysel celebranta | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
18:30 + Štefan (30. výr.), Paulína, Magdaléna a Jozef | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
09:00 + Vojtech, Helena, Jozef a Miroslava | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
11:00 Na úmysel celebranta | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
09:00 + Magdaléna Jasovská (rím.-kat.) | Kaplnka v Domove pre seniorov
16:00 (gr.-kat.) | Nemocnica – kaplnka

Oznamy

1.PÔSTNA NEDEĽA – A – 26. február 2023 – FARSKÉ OZNAMY (27. február – 5. marec 2023)

Dnes bude pobožnosť Krížovej cesty vo Farskom kostole (aj v Podsadku) o 15.00.

LITURGICKÝ KALENDÁR

ŠT 2.3.  Prvý štvrtok – deň modlitieb za duchovné povolania

PI 3.3.  Prvý piatok (v kancelárii nestránkový deň)

SO 4.3.  Prvá sobota – Fatimská pobožnosť začne o 6.30

NE 5.3.  II. PÔSTNA NEDEĽA – A

Sviatosť zmierenia pred prvým piatkom:

Farský kostol sv. Mikuláša: pondelok až piatok 1⁄2 hod. pred rannou svätou omšou;

pondelok, utorok a štvrtok od 18.00; piatok od 16.00

Kostol sv. Petra a Pavla: pondelok od 16.30; streda a štvrtok od 15.00

Podsadek: utorok 15.30 – 16.45

Domov pre seniorov: pondelok od 8.30

Návšteva chorých: piatok (v kancelárii nestránkový deň), pôjdeme iba k tým, ktorí nie sú v karanténe (ak by niekto nemohol alebo si neprial, nech nám to zahlási). Chorí, ku ktorým chodieva pán kaplán František – v stredu od 8.00 na ulici 17. novembra, 1. mája, Nám. gen. Štefánika a Nám. sv. Mikuláša a ostatní v piatok.

Modlitby otcov: v pondelok v Kostole sv. Petra a Pavla po skončení svätej omše.

Pobožnosť Krížovej cesty v nasledujúcom týždni: v Kostole sv. Petra a Pavla v piatok o 16.30 a v nedeľu o 15.00; vo Farskom kostole v piatok nie, pretože bude celodenná poklona; v Podsadku v nedeľu o 15.00.

V stredu, piatok a v sobotu sú jarné kántrové dni. Záväzný je jeden deň. Obsahom týchto dní: príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.

Svätá omša za účasti detí: štvrtok o 17.00, nácvik spevokolu detí 15 minút pred začiatkom svätej omše.

Svätá omša za účasti mládeže a birmovancov: piatok o 18.30 vo Farskom kostole.

Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni oznamuje, že v nasledujúcom školskom roku otvára jednu triedu bilingválneho gymnaziálneho štúdia v anglickom jazyku a jednu triedu klasického štvorročného gymnaziálneho štúdia. Prihlášku na štúdium si záujemcovia z 8. a 9. ročníka ZŠ môžu podať do 20. marca 2023. Zároveň Cirkevné gymnázium pozýva záujemcov zažiť atmosféru školy počas Dňa otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v piatok 3. marca 2023 od 8.00 do 13.00. Stretnúť sa s vedením školy a prezrieť si priestory môžu rodičia aj v popoludňajších hodinách v uvedený deň do 17.00.

Upratovanie Kostola sv. Petra a Pavla: piatok po skončení svätej omše.

Upratovanie Farského kostola sv. Mikuláša: sobota po skončení rannej svätej omše; a v obidvoch kostoloch priebežne počas týždňa (rohože,…). Prosíme o zapojenie sa do tejto služby a ďakujeme za doterajšiu pomoc.

Krstná náuka v sobotu o 8.00 v Kostole sv. Petra a Pavla.

Pripájame sa k výzve a upozorneniu gréckokatolíckych kňazov: „V posledných mesiacoch sa v našom meste zakoreňuje sekta. Pod rúškom uzdravovania a sociálnej pomoci priťahuje postupne ľudí, jedného po druhom, využívajúc ich momentálne rozpoloženie. Neevanjelizujú ateistov alebo tých, ktorí stratili vieru, ale svoje aktivity zameriavajú na hľadajúcich či pochybujúcich veriacich, ktorí z rôznych príčin ochabli vo viere alebo ju aktuálne málo praktizujú. Táto sekta sa navonok prezentuje ako spoločenstvo postavené na biblických základoch, podobne ako iné sekty, ale z Biblie si vyberá iba to, čo sa jej hodí. Okrem iného odmietajú úctu k Presvätej Bohorodičke a svätým, ako to verí a učí naša Cirkev. Nenechajte sa zviesť! Ak ste boli pokrstení, a prijali ste aj ďalšie sväté sviatosti, patríte do konkrétneho spoločenstva Cirkvi a nepotrebujete hľadať iné spoločenstvo. Skúste sa angažovať s väčšou horlivosťou, v bohoslužbách, modlitebných skupinkách, sociálnej oblasti či akejkoľvek pomoci vo farnosti. Je tam dosť priestoru a práce pre každého.“

Možnosť darovať 2 % z odvedených daní (tlačivá na vyplnenie sú v kostoloch na stolíkoch).

Milodary pre opravy Farského kostola: Ján a deti 63,-€; bohuznámi manželia 200,-€; bohuznáma rodina z krstu 50,-€; bohuznámy 50,-€; z krstu Júlie Fábovej 100,-€; z krstu Mateja Bujňáka 50,-€;z krstu Veroniky Pribišovej 50,-€ .

Milodary pre opravy Farského kostola: novomanželia Nikola a Alexander Čurejovci 10,-€ – úprimná vďaka.

Dnes sa v našich kostoloch koná zbierka na charitu. Spišská katolícka charita ďakuje všetkým dobrodincom, ktorí počas I. pôstnej nedele prispejú na charitu.

Na budúcu nedeľu pri svätých omšiach bude zbierka pre opravy Farského kostola (v Podsadku pre opravy Filiálneho kostola). Všetkým darcom vrúcne ďakujeme za milodary.

Redakčný tím časopisu Milujte sa! ponúka nový evanjelizačný dvojmesačník Ostaňte v láske. Pre udalosti, ktoré nemohli ovplyvniť, časopis Milujte sa! bude vychádzať pod novým názvom Ostaňte v láske. Časopis zatiaľ nemá cirkevné schválenie, po konzultovaní s Biskupským úradom, s ich vedomím, ho môžeme ponúkať (cena 2,50 €).

Odkaz na zdrojovú stránku: http://www.rkfarnost-sl.sk/oznamy.html

Pozvánky