Úmysly

Pondelok

06:30 |
18:00 |

Utorok

06:30 |
18:00 |

Streda

06:30 |
18:00 |

Štvrtok

06:30 | 1.štvrtok v mesiaci, deň modlitieb za duchovné povolania
18:00 |

Piatok

06:30 | 1.piatok v mesiaci
17:00 | Sv. omšu pripravujú birmovanci 6. skupina
17:45 | Ďurčiná

Sobota

06:30 | 1.sobota v mesiaci
18:00 |

Nedeľa

08:00 | 2.pôstna nedeľa
09:30 |
11:00 |
08:00 | Veľká Čierna
09:15 | Malá Čierna
09:15 | Šuja
10:45 | Ďurčiná

Oznamy

Dnes (26.2.) po sv. omšiach možnosť podporiť celoslovenskú zbierku na katolícku charitu. Za milodary Pán Boh odplať. Viac informácií nájdete aj na letákoch „moja almužna“, plagátoch a www.charitaza.sk Diecézna charita Žilina vám ďakuje za každú almužnu pre chudobných a praje milostivý čas pôstu!
Pobožnosť krížovej cesty o 14:00 h
Spovedanie tento týždeň :
– pondelok : chorí Ďurčiná 8:00
                       Malá Čierna  16:30 – 17:00
                       Rajec od 17:30
– utorok : chorí Šuja 8:00
                  Veľká Čierna 16:30 – 17:00
                  Rajec od 17:30
– streda : Šuja 16:30 – 17:00
                 Rajec od 17:30
– štvrtok : chorí od 8:00
                  Domov vďaky 8:30
                  Ďurčiná 16:00 – 16:50
                  Rajec 17:30 – 19:30 + adorácia
– piatok : chorí od 8:00
                  Rajec 14:00 – 17:00
      
Na budúcu nedeľu po krížovej ceste a prvonedeľnej pobožnosti pozývame všetkých aj zástupcov spoločenstiev na tradičné stretnutie pri káve v Pastoračnom centre, kde bude priestor na Vaše podnety, návrhy, ponuky. Stretnutie obohatí Michal Melišík z Univerzitného pastoračného centra Žilina informáciami o pôstnej krabičke a pomoci Afrike.
Srdečne ste pozvaní, zvlášť zástupcovia spoločenstiev.
    
Farská charita Rajec Vás pozýva do pôstnej aktivity zbierkou trvanlivých potravín.
Kôš, kam môžete potraviny prinášať počas pôstu, sa nachádza pri oltári. Za naše rodiny ĎAKUJEME
Ak viete o niekom, kto by potreboval pomôcť, spokojne sa nám ozvite: 0910 955 122 Terézia, 0904 243 723 Alena
   
  
Pobožnosť krížovej cesty vo farskom kostole sa modlíme:
v piatok o 16:15 h,
v nedeľu o 14:00 h.
Na filiálkach v piatok o 17.00 a v nedeľu o 14.00.
Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže za obvyklých podmienok (prijatie Eucharistie. modlitba na úmysel sv.otca, vyhýbanie sa hriechu) získať úplné odpustky. Pobožnosť krížovej cesty si môžete pripraviť ako jednotlivci, spoločenstvo… Treba sa zapísať do zoznamu pri vchode do kostola.
Úplné odpustky možno získať za obvyklých podmienok aj každý piatok v pôstnom období, ten, kto po prijatí Eucharistie sa pomodlí modlitbu ,,Dobrý a preláskavý Ježišu.“
   
Príprava snúbencov na manželstvo bude 11. marca 2023 od 8:30 do 17:30 v Pastoračnom centre. Prosíme snúbencov o dochvíľnosť.

    

Stretnutie pašiového zboru bude v stredu o 18:00 v Pastoračnom centre. Pozývame Vas, rozšíriť jeho rady.

   

  

Kňazský seminár sv. Gorazdu v Nitre pozýva mladých mužov na duchovnú obnovu v dňoch 10.-12.3.2023. Program stretnutia je zverejnený na stránke seminára: www.ksnr.sk

    
Ponuka časopisov
k dispozícii sú nové čísla katolíckej tlače:
– Katolícke noviny,
– Posol,
– Slovo medzi nami
    
Všetkým prajeme milostivý a požehnaný čas pôstu.
Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.farnostrajec.sk/

Pozvánky