Úmysly

Pondelok

17:45 Za zdravie a Božiu pomoc pre kňaza a jeho rodinu | Považany

Utorok

17:45 † Jozef Jambor a manželka Mária rod. Kotlebová | Považany

Streda

17:45 Poďakovanie za dožitých 50 rokov | Potvorice

Štvrtok

17:45 Poďakovanie za dar života (30 rokov) a prosba o Božie požehnanie a zdravie | Považany

Piatok

17:45 † Jozef a Štefánia Pastirikoví, dcéra Anna, zať Stanislav a rodina | Považany

Sobota

17:45 † Jozef a Anna Olbertoví, syn Ján a rodičia z oboch strán | Považany

Nedeľa

07:30 Za farníkov | Považany
09:00 † Jozef Jambor, manželka Mária a deti | Potvorice
10:30 Za šťastnú hodinu smrti | Považany

Oznamy

  • Pán Boh odmeň za upratovanie kostolov a akúkoľvek pomoc!
  • Spovedanie k 1. piatku:

Považany pondelok 16:45-17:40, utorok 09:00-10:00, 16:45-17:40, štvrtok 16:45-17:40
Potvorice streda 09:00-10:00, 16:00-16:55
Starých a chorých v piatok od 09:00

  • V stredu, piatok a sobotujarné kántrové dni. Ich obsahom je príprava na pokánie, sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.
  • V stredu v Potvoriciach a v piatok v Považanoch o 17:00 pobožnosť krížovej cesty.
  • Na farskú púť do Poľska v dňoch 22. mája až 25. mája 2023 sa záujemcovia môžu hlásiť ešte dnes u p. farára
  • Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave ponúka od septembra tohto roka magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva a pre laických študentov. Viac informácií na webovej stránke fakulty.
  • Pán Boh odmeň za milodary!
    Dnes je celoslovenská jarná zbierka na charitu. Pán Boh odmeň!

Pozvánky