Úmysly

Pondelok

18:00 |

Utorok

06:30 |
18:00 | Radoľa

Streda

06:30 |
18:00 |

Štvrtok

06:30 |
18:00 | Radoľa

Piatok

06:30 |
18:00 |

Sobota

18:00 |

Nedeľa

07:30 |
09:00 |
10:30 |
09:00 | Radoľa

Oznamy

• Na vybavenie úradných záležitostí využívajte telefón a mail. V prípade potreby osobného
stretnutia s kňazom sme vám k dispozícii po každej sv. omši.
• Na prvý piatok bude celodenná adorácia od 7:00 do 17:00. Prosíme adorujúcich, aby sa zapísali
na adoračnú službu. Program adorácie nájdete na fpmknm.sk alebo na nástenke pred kostolom.
• Spovedať k prvému piatku budeme vo Farskom kostole v stredu a v piatok od 17:00.
V Radoli vo štvrtok od 17:00. Po svätej omši bude adorácia.
• Chorých a nevládnych k 1. piatku spovedáme v piatok od 9:00. Prosíme o nahlásenie v sakristii.
• V sobotu bude o 17.00 hod. fatimská pobožnosť.
• V týždni slávime Jarné kántrové dni. V stredu, piatok alebo v sobotu. Záväzný je jeden deň.
Obsahom je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.
• Pobožnosti krížovej cesty sú počas pôstu vo Farskom kostole Panny Márie v piatok o 17.15
hod. a v nedeľu o 15.00 hod. V Radoli v piatok o 17.00 hod. a v nedeľu o 14.00 hod.
• Dnes sa koná zbierka na charitu a na budúcu nedeľu bude prvonedeľná zbierka na potreby
farnosti. Za milodary Pán Boh zaplať

Sviatosť zmierenia pol hodinu pred sv. omšami okrem nedele

Odkaz na zdrojovú stránku: http://fpmknm.sk/

Pozvánky