Úmysly

Pondelok

06:45 | KRÁSNO
17:00 | KRÁSNO

Utorok

06:45 | KRÁSNO
17:00 | KALINOV Sv. spoveď Kalinov od 15:00

Streda

06:45 | KRÁSNO
17:00 | KRÁSNO

Štvrtok

06:45 | KRÁSNO
17:00 | KRÁSNO Adorácia do 18:00

Piatok

06:45 | KRÁSNO Sv. spoveď Krásno od 16:00
17:00 | KALINOV Krížová cesta Kalinov o 16:15 Krížová cesta Krásno o 17:15
18:00 | KRÁSNO Mládežnícka sv. omša

Sobota

07:00 | KRÁSNO
18:00 | KRÁSNO

Nedeľa

07:45 | KRÁSNO
09:30 | KALINOV
10:45 | KRÁSNO Krížová cesta o 15:00

Oznamy

1. Dnes sa koná predpísaná zbierka na charitu. Za vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.
2. V pôstnom období vás pozývame na pobožnosť Krížovej cesty, ktorá býva v piatok v Kalinove
o 16:15 a v Krásne o 17:15. V nedeľu v Krásne i v Kalinove bude krížová cesta o 15:00.
3. V tomto týždni v stredu, piatok a sobotu sú jarné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Ich
obsahom je príprava na pokánie a sviatosť zmierenia, ako i činorodá láska k blížnemu. V piatok
budeme mať preto formulár sv. omše za odpustenie hriechov.
4. V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci marec. V Kalinove budeme spovedať v utorok od
16:00 do sv. omše. V Krásne spovedáme počas celého týždňa pred sv. omšami, vo štvrtok
počas adorácie do 18:00 a v piatok od 16:00. Starých, chorých a nevládnych budeme spovedať v
stredu Horné Krásno a vo štvrtok Kalinov, Dolné Krásno, Zákysučie a ostatných.
5. V pôstnom období možno získať úplné odpustky a to nasledovne: Kto koná pobožnosť krížovej
cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, pričom stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť.
Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať úplné odpustky
čítaním a rozjímaním o umučení a smrti Pána Ježiša Krista aspoň štvrťhodinku. Veriaci, ktorý sa v
piatok v pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu
Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. V knižkách sa
modlitba nachádza v modlitbách po sv. omši. Pripomíname, že úplné odpustky možno získať iba pre
seba a je potrebné byť vyspovedaný, pristúpiť k svätému prijímaniu, zdržovať sa konania
akéhokoľvek hriechu a pomodliť sa na úmysel sv. Otca.
6. Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za milodary na kostol. Nech Vám to náš dobrotivý Boh
mnohonásobne odmení.
7. Modlime sa za mier a pokoj vo svete.
8. Upratovanie a čistenie kostola: Krásno: čísla domov 1351 – 1380
Kalinov: v piatok po sv. omši


Pozvánky