Úmysly

Pondelok

06:00 †František, Mária a Marianna | Bazilika minor
08:30 Za pokoj vo svete | Bazilika minor
18:00 ZBP Martin | Bazilika minor

Utorok

06:00 †Ján a Mária s rodinou | Bazilika minor
08:30 †Anna (1. Výročie) | Bazilika minor
18:00 Na úmysel celebranta | Bazilika minor-Rádio LUMEN
18:00 | Malý Slavkov

Streda

06:00 †Rudolf a Pavol | Bazilika minor-Popolcová streda
08:30 †František | Bazilika minor
18:00 †Jakub, Veronika, Jozef a Alžbeta | Bazilika minor-Mládežnícka
18:00 | Stráne pod Tatrami

Štvrtok

06:00 †Ján | Bazilika minor
08:30 Za nenarodené dieťa | Bazilika minor
17:00 Adorácia | Bazilika minor
18:00 †Jozef | Bazilika minor

Piatok

06:00 ZBP Klára | Bazilika minor
08:30 ZBP Marcela | Bazilika minor
16:30 †Martin, Anna, Vojtech | Bazilika minor - detská
17:30 Krížová cesta | Bazilika minor
18:00 †Jaroslav | Bazilika minor
18:00 | Malý Slavkov

Sobota

06:00 ZBP Jana a Ján | Bazilika minor-pobožnosť fatimskej soboty po sv. omši o 6:00
18:00 †Jozef, Justína a Ján | Bazilika minor

Nedeľa

06:30 Za Boží ľud | Bazilika minor-2. PÔSTNA NEDEĽA
08:00 †Igor, Ján a rodičia | Bazilika minor
08:00 | Malý Slavkov
09:00 Za Boží ľud | Cirkevná základná škola
09:00 | Stráne pod Tatrami -po omši Krížová cesta
09:30 | Malý Slavkov
10:00 Za Boží Ľud | Bazilika minor-KTV
14:30 Krížová cesta a pôstna kázeň | Bazilika minor
16:00 †Zuzana | Bazilika minor
18:30 Za Boží ľud | Bazilika minor

Oznamy

FARNOSŤ KEŽMAROK –1. PÔSTNA NEDEĽA, 26.2.2023

PREDSAVZATIA NA PÔSTNE OBDOBIE
Na 40dňové pôstne obdobie si zvykneme dávať rôzne duchovné predsavzatia.
Pamätajme na 3 dôležité prvky každého predsavzatia: 1. Konkrétne. Nehovorme
„budem sa viac modliť“, ale „cez pôst sa pomodlím každý deň Korunku Božieho
milosrdenstva.“, alebo „prečítam si denne jednu kapitolu z evanjelia“.2.
Uskutočniteľné. Dajme si reálne predsavzatie, ktoré aj dokážeme splniť. 3.
Prinášajúce duchovnú radosť. Predsavzatie z nás nemá urobiť mrzutých ľudí,
ale má zošľachťovať nášho ducha a posilňovať nás v konaní dobra, aby sme po
skončení pôstneho obdobia boli lepšími ľuďmi a kresťanmi.

USMERNENIE K PÔSTNEMU OBDOBIU
V pôstnom období sa zakazuje zdobiť oltáre kvetmi a hudobné nástroje sú
používajú na sprevádzanie spevu. Výnimkou je 4 pôstna nedeľa a slávnosti a
sviatky náš odpust na 5. pôstnu nedeľu, Zvestovanie Pána, sv. Jozefa). Aj v
našom súkromnom živote sa vyhýbajme zábavám a hluku. 40 dňové obdobie
pôstu naplňme stíšením a duchovným rastom.

PRICHÁDZAJTE NA POBOŽNOSTI KRÍŽOVEJ CESTY
V pôstnom období sa modlíme pobožnosti krížovej cesty každý piatok o 17:30 a
v nedeľu popoludní o 14:30 hod. Kto si vykoná pobožnosť krížovej cesty pred
riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné
odpustky. Tí, čo sa pre vážnu prekážku (napr. choroba), nemôžu zúčastniť na
krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení
a smrti Pána Ježiša aspoň štvrť hodiny (napríklad sa sami pomodlia krížovú
cestu). Pod obvyklými podmienkami sa rozumie: 1. sv. spoveď niekoľko dní
pred pobožnosťou alebo po nej; 2. sv. prijímanie najlepšie v deň pobožnosti; 3.
modlitba na úmysel Sv. Otca napr. Otčenáš, Zdravas a Sláva; 4. rozhodnutie
chrániť sa aj všedného hriechu.

ZBIERKA NA CHARITU
V túto nedeľu 26. februára je zbierka na charitu. Výťažok zo zbierky na území
Spišskej diecézy je určený pre služby a zariadenia Spišskej katolíckej charity.
Svoje milodary môžete vložiť do pokladničiek označených „Zbierka na
Charitu“ pri východe z baziliky. Na stolíkoch nájdete aj poštové poukážky,
ktorými môžete priamo podporiť aktivity katolíckej charity
.

PRVÁ SOBOTA V MESIACI
Pozývame všetkých mariánskych ctiteľov na pobožnosť k úcte Panny Márie
Fatimskej v sobotu 4. marca po rannej sv. omši, ktorá sa slávi o 6:00 hod. v
bazilike.

VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA
Deň
          :        Bazilika minor sv. Kríža, Kežmarok
Pondelok
  5:30 5:55     8:00 8:25                                    17:30 17:55
Utorok     
5:30 5:55     8:00 8:25                                    17:30 17:55
Streda      
5:30 5:55     8:00 8:25                                    17:30 17:55
Štvrtok     5:30 – 5:55      8:00 – 8:25     10:00 – 11:55     15:00 – 17:55 

Piatok       5:30 – 5:55     8:00 – 8:25      10:00 – 11:55     15:00 – 17:55
Sobota
     5:30 5:55                                                               17:30 17:55

Deň              : Malý Slavkov

Utorok         16:00 17:55

: Stráne p. T.

Streda         : 17:30 17:55

 

________________________________________________

NEDEĽNÉ PÔSTNE KÁZNE JEŽIŠ ŤA UZDRAVUJE“
Každú pôstnu nedeľu bude v bazilike o 14:30 hod. pobožnosť krížovej cesty a
hneď po jej skončení o 15:00 hod. zaznie pôstna kázeň. Pôstnym kazateľom
v našej farnosti bude ICLic. Peter Pincel, správca farnosti Matiašovce.
Tohtoročná téma je: “Ježiš ťa uzdravuje.“ Srdečne Vás na tieto kázne pozývame.
Príďte sa povzbudiť vo viere!

POZVÁNKA NA MODLITBY CHVÁL
V pondelok 27. februára po večernej sv. omši v bazilike sa budeme opäť modliť
modlitby chvál zakončené eucharistickým požehnaním. Srdečne Vás pozývame!

SPOLOČENSTVO TEOFIL
Pozývame všetkých mladých na stretnutie spoločenstva s názvom Teofil, v
sobotu 4. marca o 19:00 pred telocvičňou Cirkevnej Školy. Tešíme sa na vás!

FARSKÁ PÔSTNA ZBIERKA
asťou pôstu je myslieť aj viac na blízkych a vedieť sa podeliť s prijatými
dobrodeniami. Preto už po šiestykrát v pôstnom období organizujeme v našej
farnosti poas nasledujúcich 5 týždov farskú pôstnu zbierku, ktorou chceme
pomôcť sociálne slabším rodinám i jednotlivcom. Váš dobrovoľný finanč
príspevok môžete vhodiť v bazilike do pokladnice s nápisom “Farská
pôstna zbierka”. Prispieť môžete aj prevodom finančných prostriedkov na
farský účet s IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188 (do správy pre
prijímateľa uveďte poznámku: farská pôstna zbierka). Poas Veľkého týžda
bude zrealizovaný nákup potravín a základných životných potrieb a ich roznos
sociálne slabším rodinám i jednotlivcom. Zárove vás chceme vyzvať ak máte vo
svojom okolí niekoho, kto takúto pomoc nutne potrebuje vhoďte do tejto
pokladnice aj jeho meno, adresu a telefón, prípadne krátky opis životnej situácie
vášho blížneho, aby sme ho mohli zahrnúť do tejto pomoci. Vopred Vám
ďakujeme za Vašu štedrosť a solidaritu so sociálne slabšími.

PONÚKAME VÁM BIBLICKÝ DARČEK
Ponúkame Vám biblické vrecúško „100 citátov z Knihy proroka Izaiáša“.
Nájdete v ňom aj krátky príhovor Svätého Otca Františka o starozákonnom
prorokovi Izaiášovi. Taktiež med, ktorý nám má pripomínať, že Božie slovo je
sladšie ako med. Toto biblické vrecúško je vhodný darček aj pre druhých. Je to
spôsob, ako zostať pravidelne v kontakte s Božím slovom. Tento darček
dostanete v Bazilike sv. Kríža v Kežmarku alebo v predajni Slovenka alebo v
náboženskej predajni Sv. Michal. Spoločná cena je 3, EUR.

KURZY PRÍPRAVY NA MANŽELSTVO 2023
Snúbenci, ktorí uvažujú prijať sviatosť manželstva, môžu sa prihlásiť na Kurzy
prípravy na manželstvo na budúci rok. Termíny kurzov v rámci Slovenska a
možnosť prihlásenia, uvedené na webstránke:
www.domanzelstva.sk.
Certifikáty z tohto kurzu majú platnosť 2 roky. Túto prípravu akceptujeme v
našej farnosti pri príprave na sobáš a povzbudzujeme snúbencov, aby ju
absolvovali.

KNIŽNÁ NOVINKA „UZDRAVENÉ KRISTOM
František Trstenský, farár a dekan v Kežmarku, ponúka svoju novú knihu
s názvom: “Uzdravené Kristom. Ženy v novozákonných evanjeliách.“ Venuje v nej
pozornosť dvanástim vybraným postavám žien z evanjeliových úryvkov (napr.
Samaritánka, Mária z Magdaly, Naimská vdova atď.). Snahou autora je ukázať
novosť Kristovho posolstva v pohľade na dôstojnosť a povolanie ženy. Knihu si
môžete zakúpiť pri východe z baziliky. Cena= 4,EUR.

JEŽIŠOVO ZMŔTVYCHVSTANIE
Na webstránke našej farnosti v
časti „Blog“ náš pán farár František Trstenský
zverejnil ďalšiu časť svojho podcastu KAIROS s
názvom: Ježišovo
zmŕtvychvstanie.
Je to prvé tajomstvo slávnostného ruženca. Do slávy
vkzriesenia sa vstupuje iba cez Ježišov kríž. V tejto časti sa dozviete duchovné
posolstvo tohto tajomstva.

NOVÁ ČASŤ PODCASTU „BOŽIE SLOVO MEDZI NAMI“
Farár a dekan v Kežmarku František Trstenský zverejnil ďalšiu časť podcastu
s názvom „Božie Slovo medzi nami“. Vysvetľuje v ňom evanjelium tejto 1.
pôstnej nedele a ponúka jeho aplikáciu do života. Môže byť pre nás duchovnou
prípravou na plné prežitie nedele ako Pánovho dňa s hlbším porozumením
Božieho slova. Novú časť zverejňuje každý týždeň vždy v piatok na
webstránke farnosti v časti „Blog“. Pozývame všetkých k jeho pravidelnému
počúvaniu.

DUCHOVNÉ SLOVKO
Všetky tri pokušenia, ktoré zaznievajú v nedeľnom evanjeliu, sa vždy týkajú vzťahu s Bohom. Otázka, ktorá je skúškou, je vždy tá istá: Čo spôsobuje, že človek žije? Čo človek skutočne potrebuje? Ježiš odmieta veriť, že je to chlieb alebo moc, ktorá hodrží pri živote. Slovo „diabol“ pochádza z gréčtiny a znamená „rozdeľovať“. Diabol je vždy ten, kto odvádza pozornosť človeka od Boha a predstavuje síce očarujúce,ale klamné cesty šťastia. Ježiš sa neoddeľuje od Otca. Neoddáva sa zázračnej viere,ktorá sa živí senzáciami a modlami. Boží Syn odmieta logiku úspechu za každú cenu. Odmieta ľudskú aroganciu, ktorá zbožšťuje seba samého a na prvé miesto kladie vlastný prospech. Ježiš víťazí preto, lebo vkladá absolútnu dôveru v Boha,ktorý je pravdivý a plní svoje sľuby.

 

Spoločenská etiketa v našich kostoloch

Pamätajme, že kostol je miestom osobitnej Božej prítomnosti a modlitby, preto zachovajme posvätnosť našich kostolov aj v spôsobe obliekania a správania.

  1. Pri voľbe oblečenia, najmä šiat, sukní a nohavíc, treba pamätať na ich primeranú dĺžku a vhodnosť pre bohoslužby. Vrchné oblečenie má zahaľovať aj plecia.
  2. Ak v kostole vidíme známeho človeka, stačí ho kontaktovať očami, prípadne jemným úklonom hlavou, či kývnutím rukou. Keď sa s ním chceme porozprávať, nerobme to v kostole, ale počkajme ho po svätej omši pred kostolom.
  3. Pred vstupom do kostola je potrebné vypnúť, alebo minimálne prepnúť mobil na tichý režim, aby sme nevyrušovali ostatných zvonením, alebo SMS-kou.
  4. Ak niekto iný obsadí naše obľúbené miesto, nevynucujme si ho. Vyberme si iné voľné miesto. Buďme k sebe navzájom ľudskí a empatickí.
  5. V prípade obsadených miest má mladší alebo zdravší uvoľniť staršiemu alebo chorému miesto na sedenie.
  6. Ak sa nám stane, že prichádzame na svätú omšu po jej začiatku, vyberme si miesto tak, aby sme svojím príchodom nevyrušovali iných a neoberali ich o sústredenosť.
  7. Centrom kostola je bohostánok a cez svätú omšu priestor oltára. Nerozptyľujme sa otáčaním po ostatných ľuďoch.

 

KONTAKT
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kežmarok
Kostolné námestie 22, 060 01 Kežmarok
Tel. č.: 052/452 22 20Mobil: 0903 012 489
E-mail: farakezmarok@gmail.com

 

 

Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.fara-kezmarok.sk/farske-oznamy/

Pozvánky